Gradonačelnik Pazina u sukobu interesa?

vijece_2012_renato_krulcic“Ja se nisam prijavio na natječaj kao što ste vidili, niti sam aplicirao dokumentaciju na natječaj!”
Odgovor je to gradonačelnika Pazina, Renata Krulčića sa gradske sjednice održane 30. srpnja na vijećničko pitanje vijećnice Patricie Antolović o tome zašto gradonačelnik na službenim stranicama grada Pazina i putem drugih lokalnih medija nije objavio činjenicu da zajedno sa svojom suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće sudjeluje u Natječaju za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području Grada Pazina?!

Temeljem Mišljenja Povjerenstva o sukobu interesa broj M-46/13 od 10.04.2013. godine, kojemu je zahtjev uputio sam gradonačelnik tražeći davanje mišljenja da li bi kao gradonačelnik Grada Pazina bio u sukobu interesa ako se njegova supruga javi i eventualno bude izabrana na javnom natječaju kojeg će raspisati Grad Pazin u vezi s zajedničkim financiranjem programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima, gradonačelniku je naloženo da na internetskim stranicama grada Pazina i na druge primjerene načine putem lokalnih medija  kao dužnosnik treba pravovremeno i transparentno učiniti javno dostupnim podatke o činjenici da sudjeljuje u natječaju za stjecanje prava na zajedničko sufinanciranje OIE  kako njegova nepristranost ne bi bila dovedena u pitanje, posebice kada upravo on treba imenovati Povjerenstvo koje će raspisati natječaj i potom odabrati osobe koje će biti sufinancirane. Nadalje,  ukazuje se dužnosniku da činjenicom što bi u natječaju sudjelovala samo njegova supruga kao suvlasnica obiteljske kuće, nije izbjegnuta potencijalna situacija sukoba interesa, jer se temeljem članka 4. stavak 5. ZSSI-a radi o s njim povezanom osobom.

Ujedno se na ovom mjestu dužnosniku ukazuje i na pravnu prirodu instituta suvlasništva, kako je to određeno prama Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“ broj: 91/96.,68/98.,137/99., 22/00. ,73/00., 114/01.,79/06.,141/06.,146/08., 38/09.,153/09 i 143/12.) koje se definira kao suvlasništvo nad idealnim dijelovima neke stvari, u konkretnom slučaju obiteljske kuće. Stoga je Povjerenstvo shvaćanja da se u takvoj situaciji supruga dužnosnika kao suvlasnica jednog idealnog dijela obiteljske kuće, sama ne bi niti valjano mogla prijaviti na natječaj, s obzirom da se projekt odnosi na sufinanciranje obiteljskih kuća u cjelini, pa se prema ovom shvaćanju na raspisani natječaj mogu javiti jedino zajedno dužnosnik i njegova supruga kao vlasnici cijele obiteljske kuće.

U takvoj se situaciji sudjelovanjem u natječaju radi stjecanja prava na sredstva zajedničkog sufinanciranja obnovljivih izvora energije, dužnosnik istovremeno pojavljuje u dvostrukoj ulozi i to s jedne strane kao dužnosnik; gradonačelnik Grada Pazina, dakle kao osoba koja obnaša poslove u javnom interesu Grada koji i raspisuje predmetni natječaj, dok se s druge strane pojavljuje i kao fizička osoba, koji bi s obzirom da ima prebivalište na području Grada Pazina načelno trebao imati sva prava i obveze kao i sve ostale osobe koje imaju prebivalište na području iste jedinice lokalne samouprave kao i on.

Pretraživanjem internetskih stranica grada Pazina kao i lokalnih tiskovina utvrđeno je da gradonačelnik nije poštivao Mišljenje Povjerenstva o sukobu interesa jer činjenicu da sudjeljuje u natječaju zajedno sa svojom suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće nije objavio.

Odlukom Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina
,dana 5. srpnja 2013.godine objavljena je lista Korisnika sredstava na kojoj se nalazi gradonačelnikova žena Suzana Krulčić. Iako gradonačelnik nije aplicirao na natječaj pod svojim imenom, već je to učinila njegova supruga, iz Mišljenja Povjerenstva za sprečavanje sukoba jasno je vidljivo da se to itekako odnosi na njega. Gradonačelnik je svjesno zanemario  Mišljenje povjerenstva ne postupivši prema njihovim uputama i time nije otklonio mogućnost stjecanja dojma vlastitog sudjelovanja u postupku, kao utjecaja na objektivnost i nepristranost u odlučivanju tijela i osoba uključenih u istom postupku i nije učinio sve što je potrebno da odijeli svoj privatni od javnog interesa, te je sukladno tome njegovo djelovanje u suprotnosti s odredbama ZSSI-a.

Ostaje za vidjeti kako će se o svemu očitovati Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa.

www.seebiz.eu

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.