Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2018. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2018. godinu.

Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog i zabavnog karaktera namijenjene građanstvu, koje se odvijaju u Gradu Pazinu, i to:

a) Aktivnosti prigodno vezane uz obilježavanje Dana Grada Pazina,

b) Ostale aktivnosti čija namjena nije prvenstveno obilježavanje Dana Grada Pazina ali se održavaju u zadanom razdoblju (od 25.05.2018. do 10.06.2018.)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja zaključno sa 13. travnjem 2018. odnosno do 14:00 sati istoga dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti manifestaciju koja doprinosi razvoju Grada Pazina sukladno Strategiji razvoja Grada Pazina 2015. – 2020. i drugim planskim dokumentima Grada za područje: Kultura i ostala područja od interesa za opće dobro.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, nalaze u nastavku.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: “Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2018. godini – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“.

Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše dvije (2) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe unutar vremena od 25. svibnja do 10. lipnja 2018. godine. Ista organizacija može biti partner na više manifestacija.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected] , i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

Natječajna dokumentacija:

3 Javni natječaj – Dan Grada 2018.pdf

3. Uputa za prijavitelje Dan Grada 2018.pdf

3a Obrazac opisa manifestacije – Dan Grada 2018.doc

3b Obrazac troškovnika manifestacije – Dan Grada 2018.xls

3c Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_Dan Grada 2018.docx

3d Obrazac Izjave o upisu u nadležne registre – Dan Grada 2018.docx

3e Obrazac Izjave o statutu – Dan Grada 2018.docx

3f Obrazac izjave o prihvaćanju prijedloga manifestacije – Dan Grada 2018.docx

3g Obrazac o ispunjenim obvezama – Dan Grada 2018.docx

3h Obrazac Izjave o nekažnjavanju – Dan Grada 2018.docx

3i Obrazac izjave o partnerstvu Dan Grada 2018.doc

3j OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA.docx

3k Obrazac ocjene prijave – Dan Grada 2018.docx

3l Ogledni obrazac ugovora o financiranju Dan Grada 2018.doc

3lj Ogledni obrazac opisnog izvještaja manifestacije_ Dan Grada 2018.doc

3m Obrazac-financ-izvještaja_Dan Grada 2018.xls

3n Popis dokumentacije koja se dostavlja_Dan Grada 2018.docx

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.