Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 14/07. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 7. veljače 2012. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina


I.
Gradski savjet mladih Grada Pazina (dalje: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina.
Savjet mladih ima pet (5) članova i bira se na dvije (2) godine.

II.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju:
1) učenička vijeća,
2) udruge mladih i udruge koje se bave mladima koje su registrirane i koje djeluju na području Grada Pazina,
3) drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina.

III.
Kandidati za člana Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pazina u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

IV.
Prijedlog za kandidata daje se na propisanom obrascu u koji se unosi:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– ime i prezime, datum i godinu rođenja, te prebivalište kandidata,
– obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
Uz prijedlog se prilaže:
1. čitko ispisana lista s najmanje 10 potpisa mladih Grada Pazina u dobi od 15 do 29 godina;
2. preslika osobne iskaznice ili drugi dokument koji dokazuje dob i mjesto prebivališta kandidata;
3. izvadak iz registra udruga (za udruge) i izvadak o Upisu u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Rijeci (za ustanove), odnosno važeća odluka o osnivanju tijela organiziranja mladih (za učenička vijeća i druge oblike organiziranja mladih);
4. potpisana izjava kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Savjeta mladih, a prema potrebi i druge podatke i dokaze kako bi se na nedvojben način utvrdili pravovaljani prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih.
Nepravovremene, nepotpune i/li nepravilno sastavljene prijedloge, neće se razmatrati.

V.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina u roku 30 dana od dana objave Javnog poziva. Zadnji dan dostave prijedloga je 28. ožujak 2012. godine do 14,00 sati.

VI.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pazin, Komisija za izbor i imenovanja, 52000 Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, s naznakom «Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih».

VII.
Javni poziv objavit će se, istog dana, na oglasnim pločama grada Pazina i mjesnih odbora, i na www.pazin.hr.

Pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.