Natječaj za zakup diska u Spomen domu

Tekst natječaja možete pročitati u nastavku.

Na temelju odredbi iz članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne Novine” br. 91/96, 124/97, 174/04, 38/09.) i članka 39. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 11. studenog 1995., 29. siječnja 1998. i 29. rujna  2008, (“Službene novine” Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan broj  14/95, 3/98, 13/08) te Izmjenama Statuta pučkog otvorenog učilišta u Pazinu i Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 02. veljače 2009., Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pazin raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Pazin

I. Prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama, daje se u zakup sljedeći poslovni prostor:

Poslovni prostor na adresi Šetalište Pazinske gimnazije 1, smješten u prizemlju zgrade Spomen doma u Pazinu (k.č. br. 1810/3, k.o. Pazin – nove izmjere), u ukupnoj površini od  238 m2 koji se sastoji od jedne prostorije površine 190,00 m2 i sanitarnog čvora površine 48,00 m2

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje kulturnih programa s pratećom ugostiteljskom djelatnošću – disco klub, pod posebnim uvjetima:

a) da se u poslovnom prostoru osigura obavljanje kulturno umjetničkog programa, namijenjenog prvenstveno mladima, koji obuhvaća likovno izložbeni program, filmski program, književni program, glazbeni program;

b) natjecatelj je dužan dostaviti mjesečni program kulturno umjetničkih aktivnosti koje će organizirati u poslovnom prostoru koji je na natječaju.;

c) natjecatelj je dužan dostaviti dokaz da je obavljao organizaciju kulturno umjetničkih djelatnosti navedenih pod točkom a)

d) natjecatelj odnosno zakupnik je dužan obaviti sanaciju dotrajalih sanitarnih čvorova i električnu i vodovodnu infrastrukturu unutar prostorija poslovnog prostora koji je na natječaju, a dio ulaganja koji će se zakupniku priznati definirati će se ugovorom o zakupu.

Početna mjesečna zakupnina utvrđuje se u iznosu od 1150 EUR-a (tisućustopedesetstotina eura) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora.

II. Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja daje se u zakup na rok od pet (5) godina. Protekom ugovorenog roka i ako zakupnik u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na produžetak ugovora o zakupu bez javnog natječaja.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova.

U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.

Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti u roku  od 15 dana po dobivanju minimalnih tehničkih uvjeta, a najkasnije 60 dana od dana zaključenja Ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu zaključuje se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu kojim se osigurava ovrha radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje poslovnog prostora zakupodavcu.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu za poslovni prostor koji je predmet ovog Natječaja počev od dana sklapanja Ugovora o zakupu.

Na zakupninu zakupnik plaća porez na dodanu vrijednost.

III. Natjecatelji podnose pisane ponude za zakup prostora u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Pazina.

Za sudjelovanje u Natječaju natjecatelji su dužni uplatiti garantni polog u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine i trostrukog iznosa troškova korištenja zajedničkih uređaja i usluga u iznosu od 9.475,04 kuna.

Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat garantnog pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem (ili ako u razdoblju od 3 mjeseca od zaključenja ugovora raskine Ugovor o zakupu). Po zaključenju Ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.

IV. Pismena ponuda za zakup prostora mora sadržavati:

a)   za fizičke osobe: ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva, presliku domovnice;

b)   za obrtnike: obrtnicu, BON 2 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 dana; dokaz da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena prostora za koji se natječe;

c)       za pravne osobe: naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje, presliku registracije,

BON 1 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 dana; dokaz da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je utvrđena kao namjena prostora za koji se natječe;

d)       ukoliko u natječaju sudjeluje punomoćnik natjecatelja isti je dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja (otvaranja ponuda) dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom natječaju.;

e)       iznos ponuđene mjesečne cijene zakupa;

f)        dokaz o uplaćenom garantnom pologu (garantni polog se uplaćuje u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine i trostrukog iznosa troškova korištenja zajedničkih uređaja i usluga na žiro-račun Pučkog otvorenog učilišta broj 2402006-1100107779, poziv na broj 22-7811- JMBG ili 21-7811-MB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»);

g)       izjava ponuđača da će najkasnije na dan potpisivanja Ugovora o zakupu pružiti Pučkom

otvorenom učilištu jedan od sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja:

– osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 12 (dvanaest) mjesečnih  zakupnina;

– bjanko zadužnicu;

– mjenicu s naznakom „bez protesta“;

– depozit u visini od 6 mjesečnih zakupnina.

h)  izjava o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o upravljanju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 16/07, 21/09, 19/10);

i)  izjavu ponuđača da  preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga,

j) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju,

k) osobe koje sukladno članku 58. Zakona o hrvatskim braniteljima imaju pravo zaključenja Ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz Natječaja obvezni su uz ponudu dostaviti dokaz o navedenom statusu,

l) potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao niti ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Pazinu ili Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu, odnosno koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i/ili obrte koji imaju dugovanja prema Gradu Pazinu ili Pučkom otvorenom učilištu.

Na sudjelovanje u ovom natječaju nema pravo pravna ili fizička osoba koja je već stekla pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je isti sklopila pa otkazala.

V. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji u cijelosti ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine. Pri utvrđivanju koji je natjecatelj najpovoljniji, vodit će se računa i o programu kulturno umjetničkih aktivnosti.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta ima pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

VI. Poslovni prostori iz točke I. ovog Natječaja mogu se razgledati radnim danom u periodu od  4.10.2010. do 7.10.2010. po prethodnoj najavi (na broj telefona 052 624 333).

VII. Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin uz naznaku – NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA.

Dokaze i isprave koji se prilažu uz prijavu na natječaj Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta zadržava do okončanja postupka, a potom izvornike istih vraća natjecateljima, a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja trajno zadržavaju.

VIII. Javno otvaranje ponuda održat će se dana  13.10.2010. u 12,00 u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

IX. Najpovoljniji ponuđači bit će pozvani na zaključivanje Ugovora o zakupu.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE U PAZINU

Klasa: 372-01/10-01/04

Urbroj: 2163/01-11-10-01

Pazin, 30. rujna 2010.

http://www.puckouciliste-pazin.hr/natjecaji/

20 komentara na “Natječaj za zakup diska u Spomen domu”

 1. Leo napisao:

  Predlažem da se Disko bez naknade dodijeli Klubu mladih.

  1. ivojosipovic napisao:

   ma da ne bi slučajno!? …pa da nam opet počne pankerija bit glavni đir u gradu… Ljudi su siti pijanaca sa irokezama, martama i preuskin hlačama. Trebalo bi nam nešto ča je normalno, da tamo more poć svaki a ne samo određena skupina ljudi

   1. prasac napisao:

    nemoj generalizirat..nisu svi pankeri pijanci sa irokezama itd. to ča ti prepoznaš pankera samo po izgledu je tvoj problem.

 2. ker napisao:

  recimo ča po tebi? “nešto ča je normalno, da tamo more poć svaki”. narodnjaci ili dens? :-DDD

  1. ivojosipovic napisao:

   Normalno je nešto kao ča sviraju normalni dečki kao Hot club de Istra i Blues Train, a ne nikakave Side, Nibedi, Abnormalni, Ludi bikovi i slični bendovi ča zvuče ko da su iz ludnice izašli…

   1. ker napisao:

    koliko ima tih retro bendova koji sviraju uglavnom tudje pjesme? dva. a jedni odlaze na faks, a drugi će uskoro. ča to je to? dva koncerta na godinu? super program.

   2. Giraud napisao:

    Predsjedniče, hvala Vam na komplimentu!!

   3. Up napisao:

    Svaka vrsta glazbe ima svoju publiku, nekom je i šizofrenično vrištanje glazba i ako on to voli nek izvoli. Činjenica je da publika nebi niti dolazila da ne postoji interes. Jedino je stvar u tome da se pravu stvar (event) stavi na odgovarajuće misto. Dakle prostor gdje neće biti velike buke i gdje neće smetati ostalima građanima koji spavaju. Ili barem da ako već mora bit – nek smeta minimalno. Zašto bi Maddona, Blues Train, Nirvana, Led zeppelin, Gibonni i ostali bili bitniji ili bolji od Side, Nibeda, Abnormala. Zašto bi bilo pak i obrnuto. Zašto se na primjer nebi puštale i cajke. Ljudi moji to je sve glazba, i svatko ima svoj ukus. Pa nismo taki luđaci da ćemo raditi razlike na svakom koraku zbog tako malih razloga. Što je cilj glazbe, zabave i izlaska (bilo kakve vrste i glazbene orijentacije)? Opustiti se, upoznati nove ljude, spajati ljude, upoznati nove prijatelje, socijalizirati se, upoznati nekog dečka/curu, razmkjenjivati neobavezne i spontane ideje, mišljenja. A ne razdvajati ljude po glazbenoj ili nekoj drugoj osnovi. To već i školarci znaju. Odjelo ne čini čovjeka, glazba takodjer ne čini čovjeka al mentalni sklop nekakve glazbe istina čini donekle. Neka to bude tema za spajati ljude a ne razdvajati. U inozemstvima postoje diskači koji na jednom katu imaju narodnjake, na drugom katu rock, na trecem party. I svi se susreću u hodnicima različitih glazbenih ukusa i nema frke. Pa zašto bi bilo i u pazinu. Jedina stvar koji nikako ne mogu shvatiti i dan danas, o čemu očito treba educirati današnju mladež, pa i starež je ta: Da ne promoviraju mentalni sklop razdvajanja ljudi već spajanja. Misljon puta san čuja, ah ti šminkeri, ak ti pankići, ah ti partijaneri. Pa dobro čovjek se zapita koji vam je vrag? Zar jedina pametna konstatacija i spika za nekog opčiniti biti faca – jest ta da popljujete pred svojom ekipom neku drugu ili nekog tko sluša drugačiju glazbu i odjeva se u drugačijem stilu. WTF? U kojem stoljeću živimo? Aloooooo? Dajte se sredimo malo. Budimo kolegijalni. Pa svi živimo zajedno, budimo si prijatelji i podržavajmo se koliko god to možemo na ovoj planeti. Na kraju krajeva to su totalno nebitne stvari u životu tko koju vrstu glazbe sluša – i to je činjenica. Bitno je da volimo ono što slušamo i da pritom ne štetimo drugima oko sebe. Amen.

   4. prasac napisao:

    aha dakle hot club i blues train (koje inače respektiran ful) su normalni a ostali su svi nenormalni? nemoj me nasmijavat

  2. adisameba napisao:

   Bolje punk nego narodnjaci

 3. mile napisao:

  da treba bit jedan disko za cajke u pazinu

 4. samo napisao:

  samo neka nešto otpru, jer je tu ful buka po kafićima u centru…

 5. gradjanin napisao:

  Mislim da se neće niki javit. Ovo su nemogući uvjeti. Nadam se da, ukoliko se nitko ne javi zaključak neće bit da nema zainteresiranih, već da će novo “Upravno vijeće” malo olabavit ove kriterije i ponudit nešto razumnije uvjete.

  1. tomcub napisao:

   Ipak se netko javio, stigla jedna ponuda po početnoj cijeni 1.150,00 EUR, Neven Kranjčić.

   1. nochange napisao:

    znači ništa novo

    1. tomcub napisao:

     osim cijene

   2. s napisao:

    Zbunjuje natpis na vratima Vedras d.o.o., jednostavnom pretragom dolazimo do vlasnika ali to nije Neven Kranjčić – tko je onda uzeo u najam disco??? i pod kojim uvjetima – naravno…

    1. tomcub napisao:

     Disko je u najmu firme Vedras d.o.o. koja je za vođenje poslovanja diska u spomen domu ovlastila Nevena Kranjčića. Uvjeti su ovi iz natječaja, iznos najma je jednak početnoj cijeni iz natječaja.

 6. ekonomist napisao:

  Sve šta se nije zaradilo, a moglo se, je GUBITAK. Primjer “Restoran u kaštelu”: Pazan je već 11 godina. 10 godina dok je bio prazan bio je pod upravom Pučkog otvorenog učilišta. Javni natječaji su provedeni sa početnom cijenom od nešto više od 7000 kn. Nisu uspjeli. Ove je godine isti pod upravom Muzeja grada Pazina na javnom natječaju iznajmljen za oko 4.200,00 kn mjesečno. 4.200,00 kn x 12 mjeseci = 50.400,00 kn godišnje. Ekonomski gledano POU je na tom objektu pod svojom upravom ostvarilo gubitak od 504.000,00 kn upravo radi toga što su postavljani nerealni uvijeti natječaja. ZAKLJUČAK: loša plitika, još lošiji ekonomisti koji predstavljaju POU. KRIVAC: u RH do danas nije osuđen ni jedan krivac ako je politički podoban.

  1. VeliJoze napisao:

   Sa čisto poslovnog poteza veoma točan uvid. Rješenje: prvi natječaj po cjeni koja jest. Ako ne uspije, odmah u kratkom roku malo smanjit uvjete za nekih 25% manju cjenu. Ako ni tada ne uspije smanjiti još 25% … I što prije tim bolje osigurati prihod. Druge jednostavno nema. A kada se cjena kvalitetno spusti na realnu razinu jednostavno če biti velik broj ponuđača koji si neće željeti priuštit čekanje do novog sniženja za još 25%. Sama činjenica da se sada u kafićima ne smije pušit odmah spušta cjenu za 25% i ako uzmemo u obzir da su ljudi jednostavno izmuženi i da nemaju za cugu i ako imaju radje ce uzeti neku bocu pa drmnuti vani onda dodjemo do toga da ide dolje još 25% cjena najma. Malo je pre brutalno no nekakvi profitno -ekonomski pokazatelji ovako sa strane meni pokazuju da je to tako. Iako se nesmje odmah spuštat gaće i dati prostor u najam za neku bagatelu.

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.