Natječaj za stipendiranje učenika i studenata za školsku/akademsku 2010./2011. godinu

StipendijeU školskoj 2010./2011. godini Grad Pazin će dodijeliti do 25 stipendija učenicima i studentima za nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) izvan područja Grada Pazina, i to:

A/ Učenicima, bez obzira na vrstu škole – do pet stipendija.

B/ Studentima, za niže navedene studije – do deset stipendija:

1. za magistra edukacije biologije,
2. za magistra edukacije fizike i politehnike,
3. za magistra edukacije fizike i tehnike,
4. za magistra edukacije fizike,
5. za magistra edukacije matematike,
6. za magistra edukacije geografije,
7. za magistra edukacije kemije,
8. za magistra edukacije informatike,
9. za magistra muzike (violina),
10. za magistra muzike (gitara),
11. za magistra bibliotekarstva ili za magistra knjižničarstva,
12. za magistra latinskog jezika i književnosti,
13. za magistra njemačkog jezika i književnosti.

C/ Studentima na drugim visokim učilištima ili veleučilištima – do deset stipendija.

Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja/studiranja u srednjim školama i sveučilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja raditi u školama ili drugim ustanovama odnosno tvrtkama na području Grada Pazina najmanje onoliko vremena koliko je trajala isplata stipendije.

II. Izbor Stipendista izvršit će se na osnovi rang-listi koje će se nakon isteka ovoga Natječaja za svaku grupu kandidata iz točke I. pod A), B) i C) ovoga Natječaja izraditi u skladu s Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima i u skladu s ovim Natječajem.
Visina stipendije, način i rokovi isplate, te međusobne obveze Stipendista i Stipenditora, bit će uređeni Ugovorom o stipendiranju.
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme školske odnosno studijske godine, tj. od 1. rujna odnosno od 1. listopada tekuće do 30. lipnja odnosno do 31. srpnja iduće godine, pa dok budu postojali uvjeti za njihovo isplaćivanje.

III. Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 52000 PAZIN, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, a načelni obrazac za sastavljanje Prijave može se dobiti na istoj adresi, prvi kat desno soba br. 35 ili na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Prijavi na Natječaj prilažu se:

1. a) Potvrda – Uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj mjesečnoj netto isplaćenoj plaći za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama ili u drugim oblicima nesamostalnog rada (za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava),

b) Rješenje Porezne uprave – Pazin (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2009. godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (privatno poduzetništvo, razni obrti),

c) Odrezak o primljenoj mirovini za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava – za članove domaćinstva koji su umirovljenici, te

d) Potvrda o primicima od imovine, autorskih honorara i od drugih primanja koja podliježu oporezivanju – za članove zajedničkog domaćinstva podnositelja Prijave,

2. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u navedenom Upravnom odjelu Grada Pazina uz predočenje osobnih iskaznica),

3. Fotokopija svjedodžbe odnosno fotokopija indexa s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja, ovjerena kod javnog bilježnika, u srednjoj školi odnosno na Sveučilištu ili u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti (uz predočenje originala tih isprava) ili druga isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja odnosno studija,

4. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj Prijave ima),

5. Isprave i dokumentacija o sudjelovanju podnositelja Prijave na smotrama, seminarima, školama učeničkog stvaralaštva ili u drugim vidovima i programima kreativnog ispoljavanja sposobnosti i znanja u dvije prethodne školske/studijske godine (ako ih podnositelj Prijave ima),

6. Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište/veleučilište, odnosno na odgovarajuću godinu školovanja/studiranja, za sebe te za braću i sestre, ako ih podnositelj Prijave ima i ako se školuju izvan područja Grada Pazina, a nisu stipendisti Grada Pazina niti primaju stipendiju drugog stipenditora,

7. Potvrda ili Uvjerenje Škole odnosno Sveučilišta za učenike prvih razreda srednje škole odnosno za studente prve godine studija ako su pri upisu zauzeli jedno od prvog do petog mjesta, te

8. Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

IV. Na osnovi ovoga Natječaja stipendija se može dodijeliti redovitom učeniku odnosno studentu s prebivalištem na području Grada Pazina, za nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima izvan područja Grada Pazina.

Iznimno, stipendija se može dodijeliti:
1) učeniku s prebivalištem na području Grada Pazina koji polazi srednju školu u Pazinu, ako od mjesta stalnog prebivališta do Pazina i natrag nema organiziranog javnog prijevoza, pa za vrijeme školovanja ima boravište u Pazinu,
2) redovitom studentu s prebivalištem izvan područja Grada Pazina, ako se za dotični program školovanja za dodjelu stipendije (točka I/B Natječaja) ne prijave studenti s područja Grada Pazina.
Stipendija se može dodijeliti i učeniku koji je kao stipendist Grada Pazina završio program trogodišnjeg školovanja ako u programu za odrasle izvan radnog odnosa nastavi školovanje u četverogodišnjoj srednjoj školi.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju na naznačenu adresu i to: a) UČENICI – najkasnije do 15. rujna 2010., b) STUDENTI – najkasnije do 20. listopada 2010. godine. Zakašnjele i nepotpune Prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu navedenom u točki III. stavku 1. ovoga Natječaja ili na telefon 624-111 int. 126.

KLASA: 602-01/10-01/28
URBROJ: 2163/01-00-01-10-3
Pazin, 10. lipanj 2010.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik
Renato Krulčić,v.r.

DOWNLOAD Obrazac za stipendije

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.