Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Pazina

I. Daje se u zakup prikupljanjem pisanih ponuda:

1. Dio prostorija u poslovnom prostoru na I. katu zgrade u ulici Prolaz Jože Šurana 1, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u I. zoni, izgrađenoj na k.č. br.15/4 zgr., 15/5 zgr. i 89/1 (N.I.k.č.2411), upisanoj u z.k.ul.br.3332, k.o.Pazin, koji je u vlasništvu je Grada Pazina, površine od 170,55 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.
Pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude na natječaju za prostorije u navedenom poslovnom prostoru ima zakupnik preostalih prostorija u tom poslovnom prostoru ICE d.o.o.

2. Poslovni prostor u prizemlju zgrade u ulici Velog Jože 6, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u II. zoni, izgrađenoj na k.č. 77 zgr. (N.I.k.č.1707), upisanoj u z.k.ul.broj 396 k.o.Pazin, koji je u vlasništvu je Grada Pazina, površine od 37,90 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.
Pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude na natječaju za navedeni poslovni prostor imaju djelatnosti GRUPE VI.

3. Poslovni prostor u prizemlju zgrade u ulici Stari trg 1, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u II. zoni, izgrađenoj na k.č. br. 193 zgr. (N.I.2506) upisanoj u z.k.ul.br.900 K.O. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 53,30 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.

4. Poslovni prostor u prizemlju zgrade na Hrvatskom trgu 6a, Pazin, koji se nalazi u neetažiranoj zgradi u III. zoni, izgrađenoj na br.120/1 zgr. (N.I.k.č.1568) upisanoj u z.k.ul.br.3332 K.O. Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 27,36 m2. Poslovni prostor ima energetski razred F.

GRUPE djelatnosti:
GRUPA I. – ugostiteljska djelatnost, osiguravajuća društva,
agencije, igre na sreću
GRUPA II. – trgovina prehrambenih proizvoda, butici, cvjećarne, uredski prostori
GRUPA III. – ostala trgovina (osim iz Grupe II.)
GRUPA IV. – obrtničke djelatnosti i osobne usluge
GRUPA V. – djelatnosti zdravstva, odgoja, obrazovanja, kulture, informiranja
GRUPA VI. – neprofitna udruženja i organizacije

Početni iznos zakupnine za I.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 101,50 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 87,00 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 72,50 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 58,00 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 43,50 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA VI. je 29,00 kn/m2 mjesečno

Početni iznos zakupnine za II.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 35,52 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 30,45 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 25,37 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 20,30 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 15,22 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA VI. je 10,15 kn/m2 mjesečno

Početni iznos zakupnine za III.zonu:
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA I. je 25,35 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA II. je 21,75 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA III. je 18,12 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA IV. je 14,50 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA V. je 10,87 kn/m2 mjesečno
Početni iznos zakupnine za djelatnost pod GRUPA VI. je 7,25 kn/m2 mjesečno

II. Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2.
U iznos zakupnine nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, voda, telefon, odvoz smeća i dr.) niti druga davanja (komunalna naknada) i porezi (PDV).
Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.
Ugovorena zakupnina u kunama u odgovarajućoj protuvrijednosti EUR-a na dan zaključenja Ugovora usklađuje se sa promjenama tečaja EUR bez izmjene ugovora o zakupu, kada se poveća tečaj EUR za više od 5% u odnosu na tečaj kune koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.
Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.
Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.
Ako se za vrijeme trajanja Ugovora, zbog izmjene propisa na temelju kojih se određuje zakupnina ili zbog odluke nadležnih tijela, promijeni visina zakupnine, zakupnik će plaćati tako izmijenjenu zakupninu bez izmjene ugovora a na temelju izračuna i obavijesti zakupodavca.

III. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina. Protekom roka zakupci, koji u potpunosti izvršavaju obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Uređenje kao i održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova. Za slučaj investicijskog ulaganja u poslovni prostor potrebna je prethodna suglasnost zakupodavca o čemu će se zaključiti poseban ugovor.
U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu je najpovoljniji ponuditelj dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od poziva Zakupodavca.

IV. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2.

V. Pravo na podnošenje pisane ponude za obavljanje namijenjene djelatnosti imaju poslovno sposobne fizičke osobe-državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.

Pisana ponuda mora sadržavati:
a) – za fizičke osobe – ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB,
– za obrtnike – obrtnicu, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga obrta ne stariju
od 7 dana, OIB,
– za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje i rješenje o upisu
u sudski registar, Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od
7 dana, OIB,
/svi s dokazom – odobrenjem, rješenjem, upisom- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po zakonu koji regulira prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja – trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status/
b) iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2,
c) dokaz o uplaćenom garantnom pologu,
(kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.)
/garantni polog se uplaćuje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBAN HR7823400091832100002 PBZ, poziv na broj HR68-7811-OIB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»; izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem; po zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu/

d) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju,
e) dokaz o podmirenju svih obveza po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pazinu,
(potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina),
/neće se razmatrati ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pazinu ni ponude ponuditelja koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i(li) obrte koji imaju dugovanja prema Gradu Pazinu/,
f) izjavu ponuditelja kojom:
– prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o upravljanju poslovnim prostorom u
vlasništvu Grada Pazina te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje
u zakup;
– preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni
o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i
poslovodstva bez naloga,
– će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Gradu Pazinu instrument osiguranja
plaćanja javnobilježnički ovjerenu običnu zadužnicu u visini šestomjesečnog iznosa
ugovorene zakupnine.

VI. Ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da Zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida – otkaza ugovora i predaje poslovnog prostora Zakupodavcu.
Zakupnik je dužan ugovor o zakupu podnijeti na solemnizaciju javnom bilježniku te snositi javnobilježničke troškove.

VII. Gradonačelnik Grada Pazina zadržava pravo da djelomično ili u cijelosti poništi postupak natječaja i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.

VIII. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Pazin – Komisija za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, sa naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora».

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 25. rujna 2017. godine. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama Grada Pazina i na www.pazin.hr. Obavijest o natječaju za zakup poslovnog prostora objaviti će se u tiskovini «Glas Istre».

X. Ponude će se otvoriti u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje a sudionici natječaja će o rezultatima biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od donošenja Zaključka Gradonačelnika o najpovoljnijim natjecateljima.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Poslovni prostori se mogu pogledati svakim radnim danom u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

XII. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo na telefon 635-101.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

www.pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.