Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Temeljem članka 19. stavka 1. i  članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/12., 1/13., 46/14., 26/15., 11/16., 28/16., 22/17. i 38/17.), te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 112-01/17-01/22, URBROJ: 2163/01-01-01-17-2, od 7. studenog 2017. godine, Pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti raspisuje

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme

 Viši stručni suradnik za projekte – 1 izvršitelj,

  • na određeno vrijeme do okončanja Projekta “INKluzivne škole 5+”, uz probni rad u

trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti:

 –      magistar struke ili stručni specijalist u području društvenih, humanističkih i interdisciplinarnog

područja znanosti,

–      znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

–      jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–      poznavanje rada na računalu,

–      položen državni stručni ispit.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana prijma u službu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera

znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

  Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)
  • potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranom u matičnu evidenciju HZMO-a
  • dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, rješenje)
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedožba, potvrda, pisana izjava).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su dužni predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, dužan je u prijavi

na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu i dokaz o nezaposlenosti. Prednost ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Pazin, osobno ili poštom na adresu: Grad Pazin, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom «Za prijam u službu».

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne

provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr i oglasnoj ploči Grada Pazina najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Napomena: Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

KLASA: 112-01/17-01/22

URBROJ: 2163/01-05-01-17-3

Pazin, 07. studeni 2017. godine

Pročelnica 

Nevija Srdoč , v.r.

 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.