Otpad i otpadnici/e: Što i zašto plaćamo više? (2. dio)

DRUGI NASTAVAK UZBUDLJIVOG PAZINSKOG OTPADNOG TRILERA

 

U prethodnom tekstu uspoređivala sam objavljene odluke i cjenike prikupljanja komunalnog otpada u Umagu, Poreču, Medulinu i Pazinu. Nisam imala informacija o tome kako praksa izgleda, niti sam imala namjeru o tome pisati ili istraživati budući da je za to potreban mnogo opsežniji i terenski istraživački rad. Namjera mi je bila samo usporediti odluke i cjenike, dakle, analizirati dokumente i napisati tekst o cijenama, što sam i učinila.

Ovo napominjem budući da me je zvao jedan građanin iz Umaga koji tvrdi da njihova praksa nema veze s objavljenim cjenikom te da imaju brojne probleme u implementaciji novog sustava.

No, vratimo se u Pazin. U ovom tekstu vidjet ćete da sam blaga i blagonaklona, ali ni to nije pomoglo.

 

NAKON HORIZONTALNE, VERTIKALNA ANALIZA

 

Usporedna analiza odluka i cjenika koju sam napravila u 1. dijelu, horizontalna je analiza akata jednake važnosti i težine i pokazala je da je Pazin odredio mnogo veće cijene za prikupljanje komunalnog otpada i za kućanstva i za gospodarstva te veće zapremnine kontejnera u odnosu na članove kućanstava.

U ovom tekstu bavit ću se analizom dokumenata koji proizlaze jedan iz drugog, odnosno vertikalnom analizom od gore prema dolje i pokazati kako različite razine propisuju i definiraju utvrđivanje troškova i cijene za prikupljanje komunalnog otpada. Ovo je nešto kompliciranije, da nije, bilo bi lako, ovako, sve što mogu unaprijed reći, je “vrag se krije u detaljima”. Zanimljivo je, ali da biste došli do te točke i shvatili, najprije morate pročitati predstojeće odlomke.


KLJUČNI AKTI

 

Propisa iz područja zaštite okoliša i gopodarenja otpadom ima mnogo, no za ovu analizu važni su nam:

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Zakon je donio Sabor RH i propisao je da Vlada RH treba donijeti Uredbu koja detaljnije tumači Zakon pa tako i formiranje cijena.

 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Donijela ju je Vlada RH prošle godine.

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina, 1/18)

Donijelo ju je Gradsko vijeće 31.1.2018.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Pazina

Donio ga je Nadzorni odbor Usluge 26. 3. 2018 , nakon čega ga je Gradonačelnik i potvrdio.

Dokumenti su poredani hijerarhijski, a svaki niži akt mora biti u skladu s višim aktom, svi moraju biti utemeljeni na Zakonu. Ovo je važno za kasnije tablice.

Za našu analizu važan je i Zakon o zaštiti potrošača te dvije odluke Visokog upravnog suda RH od 28. 10. 2016., no o tome pri kraju članka.


DUH ZAKONA NESHVAĆENO LEBDI

 

Cijela priča kreće od Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je ništa drugo nego prijenos pravnih stečevina EU, odnosno direktiva koje su navedene u 2. članku Zakona. Zakon se, kažu stručnjaci, temelji na načelima gospodarenja otpadom koja se odnose na uvažavanje načela zaštite okoliša propisana zakonima i pravnom stečevinom EU, načelima međunarodnog prava te znanstvenih spoznaja, najbolje sudske prakse i pravila struke. Načela gospodarenja otpadom na kojima se temelji Zakon su načelo “onečišćivač plaća”, “načelo blizine”, “načelo samodostatnosti” i “načelo sljedivosti”. Prvo načelo je u našoj priči jako važno jer, vidjet ćete, nitko nam ne bi trebao naplatiti ono što nismo koristili (“onečistili”).

Naime, Zakon u čl. 30 navodi kako je korisnik, između ostalog, dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.

Važno je i reći da u direktivama i Zakonu postoji i nešto što se zove red prvenstva gospodarenja otpadom, svojevrsna piramida važnosti načina gospodarenja otpadom:

 1. sprječavanje nastanka otpada
 2. priprema za ponovnu uporabu
 3. recikliranje
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba (Kaštijun)
 5. zbrinjavanje otpada (Kaštijun)

Ovdje leži ključ naših problema u Istri i ključ viših cijena. Naš je sustav u koliziji s onim što su EU, a potom i Hrvatska, upisali u svoje zakonodavstvo. Ono na čemu se temelji naše lokalno gospodarenje otpadom (Kaštijun) po redu važnosti nalazi se tek na 4. i 5. mjestu. Preko deset godina udruga Zelena Istra upozoravala je na štetnost i neisplativost projekta ŽCGO Kaštijun zbog zastarjelosti MBO tehnologije koja ne podržava smanjivanje proizvodnje otpada, odvojeno prikupljanje i recikliranje, već je orijentirana na proizvodnju goriva iz otpada. Kaštijun se temelji na konceptu koji Europa više ne želi u svom dvorištu i, osim zagađenja zbog spaljivanja otpada, građani takav način postupanja s otpadom skupo plaćaju. Još uvijek se ne zna kako će se i kome to gorivo uopće plasirati te se pretpostavlja da će zbrinjavanje goriva iz otpada predstavljati još jedan dodatan trošak za centar, odnosno – građane.

Najbolje za nas i za buduće generacije bilo bi da se Kaštijun razmontira. Vjerojatno bi nam troškovi bili niži, a lokalnim samoupravama i davateljima usluga bilo bi više stalo do poštovanja gore navedene piramide i duha Zakona – da smanjimo proizvedeni otpad, da ga ponovo uporabimo i da ga recikliramo. I da nam sve bude jeftinije. Svaki put kad dobijete račun za smeće, sjetite se Kaštijuna, projekta netransparentne politike kojoj cilj nisu bili ni građani, ni okoliš.

Sad idemo vidjeti strukturu cijena i troškova.


CIJENA JAVNE USLUGE

 

Najprije ponovimo gradivo – cijena javne usluge koju ćemo plaćati imat će tri dijela.

 • cijena obavezne minimalne javne usluge (CMJU, narodski rečeno „hladni pogon“, „zrak“ i sl.) koju plaćate neovisno o količini otpada
 • cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C)
 • i cijene ugovorne kazne (CUK) ukoliko se korisnik ne pridržava ugovora.

Formula: CJU = CMJU + C + CUK.

 

CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG OTPADA

 

Utvrdimo naprije što je cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada jer nam je to najlakše:

Zakon kaže: cijena se određuje razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, a kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju je masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Uredba kaže: Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika (kao kod nas), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu, odnosno formuli koju sam radi lakše usporedbe stavila u tablicu niže.

Odluka propisuje određivanje visine jedinične cijene za količinu predanog komunalnog otpada, kroz određivanja cijene za volumen zaduženog spremnika koji zadužuje pojedina kategorija korisnika te je isti osnova za obračun količine predanog komunalnog otpada, odnosno za zadužen volumen u zajedničkom spremniku. Odluka prepisuje formulu i definicije iz Uredbe, međutim, usporedite je li baš sve isto (boldano je ono što nije)

 

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:
Uredba Vlade RH Odluka Pazin
C = JCV × BP × U C = JCV × BP × U
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama C – cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada izražena u kunama,
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku JCV– jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika ili volumena otpadomjera komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku (naknade za preuzimanje jedne litre komunalnog otpada x volumen spremnika),
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji BP– broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada ili broj korištenja otpadomjera u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz evidencije davatelja usluge,
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.
Odluka mora sadržavati opis načina određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik. Kad nije postignut sporazum o njihovim udjelima,  kriterij je određivanje udjela korisnika usluge u omjeru broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

 

Tu postoji nekoliko spornih situacija:

 

 1. Volumen ili masa? Pazin se je odlučio za volumen i to je utemeljeno na Zakonu, tu sad ne možemo ništa. Međutim, Usluga će i kod predaje otpada Kaštijunu i kod prodaje selektiranog otpadato činiti po masi pa oni koji se više razumiju od mene kažu da će tu Usluga bolje proći od nas. Ajd, neka im je. Ali samo ako to znači da će se njihov “bolji prolaz” bolje odraziti i na nas i naše troškove jer će ih oni zbog toga smanjivati.

 

 1. Međutim, sporno je što Zakon propisuje da onečišćivač plaća sukladno količini PREDANOG otpada, a mi u zajedničke spremnike zbog otpadomjera možemo ubaciti i mnogo manje količine otpada, no svaki će nam put računati i naplatiti kao da smo predali 25 litara, iako nismo. S druge stane, nitko nam ne brani da svaki put ubacimo točno 25 litara, pa i tu možemo reći, ajde, možda stvarno nije bilo drugog načina da se mjeri predaja otpada. Možda.

 

 1. Međutim, ono što je tu najspornije jesu spremnici i otpadomjeri koji nisu u suglasju. Ako imam zaduženi spremnik od 80 litara, ja tjedno najviše mogu ubaciti 75 litara, a da ne pređem količinu. I kako će mi se to naplatiti? Kao tri ubacivanja, ok, to je jasno, ali meni se naplaćuje usluga za pražnjenje 80 litara pa će mi se i svaki mjesec naplaćivati 20 litara više koje nisam potrošila, što je 240 uzaludnih litara godišnje. Kod većih spremnika, brojevi su i veći. Voljela bih da me nadležni u tome demantiraju. Jer ako je to tako, to je usluga koju nismo koristili, odnosno smeće koje nismo predali, čime je prekršeno je načelo “onečišćivač plaća”, što je suprotno Zakonu.

 

 1. Kako će rijetko tko pogoditi i ubaciti točno 25 litara, često će to biti manje, znači da će biti i manje stvarnog miješanog otpada nego što je obračunato, što znači da će Usluga zapravo platiti manju cijenu Kaštijunu nego što bi je platila za naš obračunati volumen otpada. Kad bismo im vjerovali, i tu bismo mogli reći, ajde neka im, ako će se ta povoljnost odraziti na naše troškove koje će Usluga smanjiti.

 

OBAVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA

Idemo na drugi dio cijene koju plaćamo, a zove se obavezna minimalna javna usluga, popularno nazvana “hladni pogoon”, “zrak” i sl.

 

Obavezna minimalna javna usluga
Zakon Uredba Odluka
Zakon ne poznaje ovaj pojam. Uredba definira kako je obvezna minimalna javna usluga dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Nigdje ne piše kako se ova cijena definira.

Davatelj usluge određuje je cjenikom kao cijenu za volumen pojedinog spremnika koji se dodjeljuje pojedinom kategoriji korisnika ili obračunskom volumenu dodijeljenom korisniku u zajedničkom spremniku

Plaćanje obavezne minimalne jave usluge po volumenu zaduženog  spremnika je odluka lokalne samouprave, a ne nešto što proizlazi iz viših akata. Jedni će reći da je problem u tome što je veličina spremnika već kriterij u formiranju cijene za količinu predanog otpada, pa onda opet i u „hladnom pogonu“, iako veličina spremnika nije isto što i realno stanje predaje otpada. S druge strane, nekakav se paušal mora plaćati da bi sustav bio spreman i učinkovit pa je zapravo ključ svega da Usluga omogući manje kante/volumene i to od 40 i 60 litara. Ovaj pokušaj s uvaljivanjem kanti od 240 litara je sramotna pljačka, kao i to što nisu predvidjeli manje  od 80 litara.

Ono što je većini bilo nejasno je koji se troškovi naplaćuju kroz „hladni pogon“ ili „paušal“. Pogledajmo kako se ovim aktima definira koji troškovi ulaze u formiranje ove cijene. Boldala sam ono što se ne pojavljuje u Zakonu i Uredbi, već samo u pazinskoj Odluci.

 

Zakon Uredba pazinska Odluka

najprije definira sve troškove javne usluge kao:

Odluka potom definira troškove za formiranje cijene obavezne minimalne javne usluge kao:
– troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada- troškovi prijevoza otpada (no, ne miješanog jer smo to valjda već platili u cijeni troškova za predani miješani otpad, to bi trebali biti troškovi prijevoza ostalog otpada, moja opaska)

– troškovi obrade otpada (isto kao gore, moja opaska)

– i druge troškove propisane Uredbom.

–     troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu (ovo potvrđuje moj komentar u prethodnom stupcu), moja opaska

 

–     troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge (isto, moja opaska)

 

–     vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

–     troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada

–     troškovi prijevoza otpada

–     troškovi obrade otpada

–     troškovi nastale radom reciklažnog dvorišta, zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada

–     troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge

–     troškove komunalne naknade

–     troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

–     te drugi nepredviđeni troškovi gospodarenja otpadom

———————————-

–     troškovi predaje, obrade i oporabe otpada prije odlaganja

–     troškovi odlaganja na odlagalištu i predaje otpada u županijski centar za gospodarenje otpadom nakon početka rada toga centra

–     troškove povezane s provođenjem naplate javne usluge.

–     troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje komunalnog otpada

–     troškovi prijevoza komunalnog otpada

–     troškovi obrade komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na postupke prije oporabe ili zbrinjavanja

–     troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta

–     troškovi rada pretovarne stanice

–     troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge

–     troškovi komunalne naknade

–     troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom

–     te drugi nepredviđeni troškovi gospodarenja otpadom.

 

Vidljivo je da pazinska Odluka prepoznaje svih šest kategorija troškova koji se nalaze u Zakonu i Uredbi. Međutim, dodaje još neke kategorije, prije svega troškove komunalne naknade (Zakon predviđa mogućnost namjenske naknade koju korisnicima propisuje Gradsko vijeće vezano za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, nije mi poznato da je Vijeće donijelo tu odluku) te, zanimljivo, i druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.

U trećoj koloni na kraju, vidljivo je da se spominju još tri vrste troška (označeni italic, bold) koji nisu ušli u četvrtu kolonu (određivanje minimalne cijene javne usluge) pa se može pretpostaviti da su to troškovi koji ulaze u formiranje cijene za količinu predanog miješanog otpada.

Što nam ove tablice i definicije poručuju? Da bi troškovi predaje i prikupljanja miješanog otpada trebali biti u cijeni po predanoj količini, dok u minimalnoj cijeni obavezne javne usluge, sukladno Zakonu i Uredbi, ulaze svi ostali troškovi koji se tiču spremnosti sustava (nabava i održavanje opreme, prijevoz i obrada otpada, ali ne i miješanog otpada jer smo to već platili) recikliranja i dijela troška poslovanja koji se odnosi na evidencije i izvještavanje.

Bilo bi jako poželjno da Usluga predoči izračun svih tih troškova u skladu s postojećim količinama otpada i troškovima te da vidimo koliko ti troškovi iznose po broju korisnika i potencijalnih korisnika minimalnih javnih usluga koje se tiču selektiranog i glomaznog otpada. Želimo se uvjeriti da se kalkulacije nije pravile na nerealno postavljenim troškovima ili duplim troškovima.

 

I sad dolazimo do još jedne važne stvari. Ta cijena minimalne javne usluge mogla bi se velikim dijelom pokriti kroz prodaju selektiranog otpada koji pažljivim razvrstavanjem postaje vrijedna sirovina. Za to postoji tržište i u Hrvatskoj i u Italiji. Osim toga, Ministarstvo svake godine utvrđuje usklađenost odložene količine otpada na odlagalištima u odnosu na propisanu količinu otpada i ako se utvrdi da je odložena veća količina otpada, osoba koja upravlja odlagalištem otpada dužna je platiti naknadu za odlaganje komunalnog otpada (odnosno, to ćemo na kraju platiti svi mi). Ta naknada je zapravo mjera kojom se potiče da jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave, i uplaćuje se Fondu radi sufinanciranja odvojenog sakupljanja otpada.

 

Od Usluge ne očekujemo da podržava Kaštijun, već svoje korisnike i to na način da nas i cijenom i dostupnošću usluge motivira da predajemo što manje miješanog otpada, a što više selektiranog, kako ne bi platila naknadu Ministarstvu, kako bi selektirani otpad prodavala kao sirovinu te kako bi se javljala na pozive i natječaje za sufinanciranje, a sve s ciljem da nam troškovi minimalne obvezne javne naknade budu sve manji.

 

VISOKI UPRAVNI SUD PRED DVIJE GODINE

 

Prije dvije godine, 28. 10., 2016. , dok još vladina Uredba nije bila donesena, Visoki upravni sud presudio je u korist građanina i građanke koji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti zagrebačke odluke, cjenika i ugovora, te je ukinuo neke od odredbi. Podnositelji ocjene smatrali su da Zakon ne poznaje termin “zadužen spremnik volumena”, nego samo količinu stvarno preuzetog otpada koji se izražava masom ili volumenom pa obračun po zaduženom spremniku prema podnositeljima znači da se usluga naplaćuje i u slučaju kad je spremnik prazan, odnosno kad nikakav otpad nije preuzet, što je protivno načelu “onečišćivač plaća”.  Nakon toga, Vlada je donijela Uredbu.

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

 

Na kraju, Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje kako se na korisnike javnih usluga primjenjuje  Zakon o zaštiti potrošača.

Imajte to na umu ukoliko budete trebali zaštiti neko svoje pravo korisnika javnih usluga ili bilo koje drugo potrošačko pravo.

 

Zakon o zaštiti potrošača u čl. 31. utvrđuje kako je nepoštena poslovna praksa zabranjena. Čl. 32 definira da je poslovna praksa nepoštena ako, između ostalog, u smislu određenog proizvoda bitno utječe ili je vjerojatno da će bitno utjecati na ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača kojemu je takva praksa namijenjena ili do kojega ona dopire, odnosno prosječnog člana određene skupine potrošača na koju je ta praksa usmjerena.

Proizvod se, u Zakonu čl. 5. definira kao “svaku roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze”, a trgovca kao “bilo koju osobu koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca”. Dakle, usluga Usluge je proizvod pa sami pročitajte ponovo gornji odlomak. I građani i Usluga trebali bi pogledati i čl. 33 koji se odnosu na zavaravajuće radnje.

 

NAČIN GOSPODARENJA

 

U jednom od komentara na iPazinu napisan je izvještaj s javne tribine u Spomen domu, održane 28. 6. 2018. i vrlo je pronicljivo opisao tribinu, ključne probleme pa i neka rješenja. Izdvajam opis percepcije problema:

 

“Neovisno o bilo kakvim razlozima, apsolutno je neprihvatljivo bilo koji izdatak građanima odjednom povećat čak do 4 puta. To je suludo iz svih mogućih perspektiva, totalni pucanj u nogu, i nema te priče koja će to opravdat. Bolje da se onda ni napravilo niš. To je na bilo koji način trebalo napraviti da ispadne manje, makar u konačnici dugoročnije ispalo financijski isto. Ideja ekologije nije samo ekologija po sebi, nego i ušteda pa čak i zarada, kao u razvijenim zemljama EU. Tega tu nema, samo puno veći trošak, i onda primarna ideja ekologija postaje nebitna i sporedna. Opališ 4 puta veću cijenu, prevališ to mrtav-hladan na građane, mašeš s parolon “mi smo među prvima riješili pitanje otpada” i jebe se tebi za izdatke građana, uštede na plaćanju smeća, optimiranje troškova u zbrinjavanju, zaradu od otpada i slično – kao pravi klasični politički uhljeb koji nema filing za stvarnost, s plaćon višestrukon većon od onih koje to najviše pogađa.”

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom u čl. 75 ističe kako je organizacija kojoj je povjereno prikupljanje otpada dužna ustrojiti svoj sustav gospodarenja otpadom za kojeg je dobila odobrenje na štedljiv, racionalan, svrsishodan i nepristran način kako bi se osigurala najveća moguća ekonomska vrijednost sakupljenog otpada koja je tehnički i ekonomski opravdana u svrhu ispunjavanja propisanih obaveza.

Od Usluge očekujemo da ustroji i činjenično dokaže da je ustrojila takav sustav.

S obzirom da isti Zakon propisuje upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe, nije naodmet svako toliko zaviriti u njih, preporučam.

 

ŠTO DALJE?

 

Prije nego se građani krenu žaliti, tražiti upravne i inspekcijske nadzore, podizati tužbe itd., smatram da je hitno da nadležni sjednu i vide kako osigurati ustroj gospodarenja otpadom da bude u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i o zaštiti potrošača, posebice po pitanju obračunavanja cijena usluge.

 

Grad bi davatelja usluge trebao obavezati da učini sve što može da smanji količine otpada, da na njemu zarađuje i da snižava troškove i cijene svojih usluga zbog svojih korisnika, zbog kojih i postoji.

 

Usluga bi trebala predočiti sve troškove i javnosti jasno pokazati iznose i dokumente/podatke na kojima se temelje, kalkulaciju cijena i mogućnosti uštede na individualnoj i kolektivnoj razini, kao i sve ostale podatke koje javnost zanima. O tome bih pisala u trećem nastavku, ali napomenut ću i sad – Usluga danas nije tvrtka kojoj se vjeruje.

Vrijeme je da se ozbiljno poradi na tome.

 

Suzana Jašić, gradska vijećnica

31 komentara na “Otpad i otpadnici/e: Što i zašto plaćamo više? (2. dio)”

 1. ja napisao:

  suzi, hvala ti!

  1. fritula napisao:

   definitivno je u gradu pazinu falila kvalitetna oporba i nadam se da će suzi nastaviti inzistirati na pravednom sustavu. pomake vidimo, ali i iz ovoga se vidi da postoji veliki prostor za bolje.

 2. Ljuban napisao:

  Suzi za predsjednicu ;)

 3. Anonimno napisao:

  Jutros gledan kamione Usluge koji pokupljaju smeće … isti kamioni kao i do sada … pa se pitam a ča to prikupljju ti kamioni kad su ostale samo kante za papir?!? Bi san uvjeren da se papir treba higijenski prikupit pa prešat u bale pa prodat kao sirovina a ne u kamion koji je čera pelja MKO…
  Da li to STVARNO znači da Usluga niti ne “zarađuje” na NAŠEM papiru – kojeg se mi trudimo odvajat – već sve to gre u Kaštjun (kao gorivo)?!? (mi smo stvarno ovce…)

  1. Anonimno napisao:

   frend mi je neki dan svjedoči odlaganju odvojenoega otpada na obično  odlagalište. S tin da ja mislim da to ni razlog da prestanen sa odvajanjem, nego da prisilimo jelene da to naše odvajanje ima smisla.

  2. amama napisao:

   od sameg pocetka je vidiljivo da je to prodavanje magle. zato slobodno dragi moji, u preostale kontenjere ubacivat komunalni a spremnike ne dirat da in se slucajno ne bi prosulo i da in ne otezavamo posao…

 4. Anonimno napisao:

  Bravo Suzi! Mislin da većina ljudi (a najviše oni koje ovo najviše pogađa) nije ni svijesno što im se radi i koliko ispaštaju jer vodeći ne žele/nemaju vremena/nemaju tu moć dedukcije da razmisle kako poboljšati život u Pazinu. Na kraju se sve svede da od dobre ideje i želje za boljim i pametnim prebrzo i glupo/nepromišljeno naprave kardinalne greške s kojima niki ni zadovoljan, a da toga nije ni svjestan. Samo naprijed, kontra konformizma i budi Đavolji odvjetnik do kraja!!

 5. Franjo G. napisao:

  Apsolutno konkretno i argumentirano napisano, kako u ovom drugom tako i u onom prvom dijelu. Podržavam u cijelosti napore Suzi Jašić, i da ne bude zabune na sličan ( moguće ne i na tako cjelovit način) govorilo se je i ranije, a o tome su pisali i pojedini lokalni mediji . Na ukupnu problematiku tzv. ŽCGO Kaštijun i njegove negativne efekte ukazivalo se je i ranije; na raznim forumima, odborima i na Gradskom vijeću. Suzanini zaključci ne odstupaju od tada izrečenog već uz dodatne dokaze potvrđuju isto. Grad Pazin kao i gotovo sve JLS u Istri donošenjem Odluke o sufinanciranju dijela kredita za izgradnju Kaštijuna ( 142.000 kn godišnje) postao je udjelničar ( čitaj taoc) tog istog ŽCGO jer će proporcionalno svojem udjelu sudjelovati i u krpanju rupa, pokrivanju gubitaka i ostalih nebuloza. Kaštijun je od samim početaka pokazao i dokazao kako stvari nisu dobro organizirane, pripremljene i realizirane i idu na štetu gradjana, a mi smo zbrinjavanje svoga otpada vezali za tu nebulozu.
  Prostora za cjelovitu argumentaciju nema dovoljno, ali samo da postavimo par pitanja:
  – zašto projekt ŽCGO Kaštijun godinama nije mogao dobiti potporu javnosti u Istri, pa je stoga i sufinanciranje EU sredstvima značajno kasnilo,
  -zašto je odabrana zastarjela i u pametnom svijetu napuštena tehnologija MBO otpada,
  – zašto je određenim broj ljudi godinama na platnom spisku u ŽCGO premda je početak rada odgađan od “mila do netraga”.
  Da skratim priču, Suzi sve dobro i iscrpno argumentirala, ali i dala vrlo korektne prijedloge ponovit ću samo neke upite koji traže odgovore:
  1. Zašto sredstvima dobivenim od prodaje otpada pogodnog za reciklažu, pa i humusa ne možemo smanjiti ukupne troškove zbrinjavanja otpada?
  2. Zašto neće biti principa “onečišćivač plaća razmjerno onečišćenju” ( osim već toliko puta spominjane floskule)?
  3. Tko je građanima ispred stambenih zgrada “ukrao” kontejnere za smeće? U najvećem dijelu slučajeva te kontejnere su kupili građjani iz sredstava pričuve, a KP “Usluga” je iste zapravo neovlašteno otuđjila i otpeljala tko zna kamo?
  4. Zašto su nam, unatoč gradskoj Odluci koja kaže kako mi građjani imamo pravo birati veličinu spremnika, uvalili spremnike po njihovom vlastitom nahođjenju? Hoćemo li zamjenu tih spremnika, a na koju smo ih zapravo prisilili ovim upisima, javnom tribinom i aktivnostima vijećnice Jašić, dodatno ( naravno prikriveno) platit.?
  5. Zanima me pravi razlog zašto je najavljeni početak primjene nove naplate odgođjen, naročito onaj u polu ukopanim spremnicima? Znam sigurno da to nije radi nas građana!
  6. Što je sa edukacijom građana?
  7. Kada će završiti razdoblje prilagodbe “Usluge” za novi način zbrinjavanja otpada? Počelo je još negdje 2005. godine i još uvijek traje.
  8. Kada ćemo dobiti na uvid stvarni troškovnih zbrinjavanja otpada na području grada Pazina?

  Zaboravljamo, ali ne smijemo zaboraviti pitanje kako se i na koji način, na temelju kojih parametara određujete volumen spremnika za miješani komunalni otpad pravnim osobama. Minimalni spremnik je 120 litara i to za firmu sa 2 zaposlenika. Uzmite primjer obrta za knjigovodstvene usluge sa 5 zaposlenika i izračunajte koliki ih spremnik pripada, dakle najmanje 120, a vjerojatnije 240 litara ili preciznije kada se radi o polu ukopanom spremniku 240 litara.
  Ovakav tip pravnog subjekta posluje samo i isključivo sa papirom i tonerima za printanje, a što ne spada u mješoviti komunalni otpad. dakle sav otpad je papir u kojem je zamotana marenda i sve stane u spremnik od 40 litara koji će se prazniti 1 put mjesečno.
  Sada uzmite gradsku upravu sa gotovo 40 zaposlenika u onoj zgradurini, županijske i državne službe i usatnove, sudovi, banke isl. Jedini mješoviti komunalni otpada je onaj od marende i to vrlo rijetko. Kakvog to mješovitog komunalnog otpada ima automehaničar, autokaroser i slično.
  Ne želim da me se krivo shvati ne štitim obrtnike, javne i druge službe nego želim dodatno ukazat ne nedostatke ovako planiranog sustava.

  I na kraju ne manje važno: Tko je odgovoran za novonastalu situaciju, a koja se očituje s jedne strane, u nenormalnom poskupljenju cijene usluge zbrinjavanja otpada te strašnom revoltu građjana s druge strane.

  Sve je to spominjano nebrojeno puta, Suzana Jašić je, kao što i dolikuje predstavniku građana u Gradskom vijeću, sve to sistematski posložila, ali se pravi rezultati njenih napora još ne vide u potrebnom obimu.

  Odgovorni igraju na kartu iscrpljivanja građana, zaborava, političkih, informacijskih i inih manipulacija i samo je pitanja tko će prvi posustat.

  Posljednjih dana sve su češći komentari kod odgovornih kako će se učiniti dodatni napori kako bi se socijalno osjetljivim građanima, umirovljenicima i sl. mogle osigurati neke olakšice ( ne govorim to napamet). Što je sa umirovljenikom koji ima 10.000,oo kn primanja mjesečno i spremnikom volumena 80 l. Hoće li se i njemu uvesti povlastice ili će se s još jednom podijeliti građane kako bi nas što više oslabili.

  Svi nadležni birani od strane nas gradana, žuto svjetlo na semaforu gori, crveno je počelo tinjati, pročitajte pozorno dio Suzinog teksta koji Vam odgovara na pitanje „kako dalje“.
  Ako ni onda ne budete shvatili pitajte nas , dobit ćete potrebnu pomoć!
  Shvatite želimo grad u “kojem je ugodno živjeti”, uostalom to nam obećajete Već godinama.
  Nema više “obećanje ludom radovanje”.

 6. Goc napisao:

  Bravo Suzi za sav tvoj trud forsi ce se sprijecit barem jedna pljacka ovega naroda a pljackaju nas paraziti na sve kraje. Nadan se da ce se ljudi domislit ovega kad drugi put budu imali biracki listic ispred sebe,jer ovakav nacin komforne pljacke iz fotelje omogucen je jer su uhljebi na vlasti sigurni u svoje mandate te ih zbog tega boli k… za narod.

 7. suzi jašić napisao:

  Pozdrav,
  evo linka na odgovor Grada Pazina na moje vijećničko pitanje izl ipnja 2028. oko Usluge – skrolajte na zadnje dvije stranice, posebno na zadnjoj ima zanimljivih info.
  https://www.dropbox.com/s/az7ilsado3ml0gp/S.Jašić-odgovori.pdf?dl=0

  1. Franjo G. napisao:

   Odgovori na tvoja konkretna pitanja su “mrak” jednako kao i aktivnosti koje gradske institucije i KP Usluga i Usluga odvodnja poduzimaju.
   Zašto?
   1. Od “toliko silne edukacije” građani su totalno zbunjeni, kao i ustalom i sami predstavnici Usluge koji nam objašnjavaju neobjašnjivo i u nemogućnosti da daju pravi odgovor jednostavno vidno zarumeni i ostanu bez teksta ( nisu oni krivi).
   2. Zanimljivo bi bilo čuti tko, kada i na koji način obrađuje mulj iz gradskog pročistača da bi isti bio neopasan i neškodljiv za okoliš, pa samim tim i njegovo deponiranje na odlagalište otpada bilo ispravno i legalno? Postoji za takvu obradu uređaj i rezultat je domaće pameti, ali se kod nas ne koristi.
   Bilo bi zanimljivo vidjeti nalaz inspekcije okoliša, vodopravne inspekcije i itd.
   3. Razdoblje prilagodbe i pripreme za odvojeno prikupljanje otpada traju već najmanje 10 godina, gradnja Kaštijuna i duže, a Usluga je još u fazi uhodavanja. To je vrlo zanimljiva konstatacija nadležnih.
   4. Za kraj jedno ozbiljno i zanimljivo pitanje, ali ne kao pokušaj doljevanja ulja na vatru:
   ” Koliko je izvjesno da će cijene odvoza mješovitog komunalnog otpada i dalje rasti?”
   Obrazloženje: Količina mješovitog komunalnog otpada za koji se plaća prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje kontinuirano pada i do 2022. trebala bi iznositi cca 20 % prošlogodišnje količine ( vidi Strategiju gospodarenja otpadom na području grada Pazina). To znači da se povećava količina otpada za reciklažu ( papir, staklo, plastika, aluminij) i biološkog otpada za
   kompost, a to je otpad čije zbrinjavanje trenutno plaćeno kroz dio cijene koja se sada zove cijena obavezne minimalne javne usluge (CMJU). Dakle na istoj prostornoj površini 535 km2, sa istim brojem stanovništa, sa istim brojem tura kamiona i broja radnika prikupljat će se 4 puta manje otpada čiji zbrinjavanje plaćamo proporcionalno volumenu proizvedenog.
   Ako ne budemo prodavali otpad koji se može reciklirati i tim novcem ne pokrijemo barem dio troškova, ako ne budemo proizvodili humus, električnu energiju i bio plin, racionaliziramo i optimaliziramo proces prikupljanja, obrade i zbrinjavanja cijena će po svim zakonima ekonomije i zdravo seljačke logike dalje rasti.
   Sve se to može i trebalo se je do sada učiniti. Ključno je pitanje jesu li nadležni toga svjesni i poduzimaju se bilo kakve mjere.
   Iskreno, nemam namjeru, ni volju ni želju dalje širiti oštricu, ali se to pitanje jednostavno otvara.

   1. Anonimno napisao:

    Franjo G. Ovo ti je dobar komentar. Prozivke simo, prozivke tamo. I rezultata nema. Iskreno prema nama brižnima koji se ne snalazimo u svemu tome, bi bilo da čujemo da je podnešena prijava! Da čujemo da su nadležne institucije reagirale! Da čujemo da su nadležne institucije, ako nisu ništa poduzele, prijavljene još nadležnijim institucijama. To je borba za istinu.
    U Gradskom vijeću je tiha većina koja ima interesa biti umrežen u vlast. Nezavisni dobije kuću na korištenje i nezavisno podržava vladajuće u svim odlukama. Funkcija koja nosi neki honorarčić i ruka se diže za svaki prijedlog vladajućih.

 8. imena napisao:

  POTREBNO je realizirati u VRLO KRATKOM RAZDOBLJU… mene zanima ZASTO je potrebno u ZASTO mora bit u vrlo kratkom razdoblju? sto se krije iza toga uslugo i grade?

 9. suzi jašić napisao:

  Jučer se je održala još jedna maratonska sjednica Gradskog vijeća (od 18 do 22:30).
  Bilo je 17 točaka od kojih naročito izdvajam 2. točku (pitanja vijećnika i vijećnica), 8. točku (Usluga) i 11. točku (Pazin d.o.o., tu se dosta pričalo o energetskoj obnovi, problemima, Muntriljskojitd. – preporučam zainteresiranima pogledati)

  Sjednica je on line https://www.youtube.com/watch?v=9jBfVHhbg8E
  i možete pogledati zanimljive dijelove, s tim da je 8. točka na red došla tamo iza prvog sata ili sat i pol, a 11. točka iza 3. sata sjednice.

  Nemam puno vremena za neki smisleniji tekst pa ću samo dati natuknice vezane za Uslugu i našu trakavicu.

  Oko Usluge je bilo nešto riječi kod pitanja vijećnika i vijećnica, no ključna rasprava vodila se pod točkom 8. Pitala sam sva ona klasična pitanja, koliko što košta, zbog čega su naručili i odredili spremnike većih zapremnina od ostalih gradova, kakva je situacija s odvojenim otpadom…

  Usluga je nakon 20 godina rada u minusu od 660.000 kn zbog poratsa cijene radne snage, nove infrastrukture sustava koji se gradi od prošle godine te porasta cijena robe, usluga, asfalta itd. Skoro sam ih počela žaliti, ali onda sam se sjetila, kako je npr., lani komunalni redar u vrijeme izbora, u radno vrijeme i s materijalom Usluge, lijepio predizborne plakate vladajućih na mjestima koja nisu određena za plakatiranje pa mi se mota glavom kako su sigurno mogli imati i manji minus da su odgovornije postupali resursima Usluge…
  Šipraka smatra da je napravljen veliki posao, sretni su što su uzburkali javnost jer se napokon priča o otpadu, a zahvaljujući njihovim informativno-izboraznim aktivnostima, ljudi o otpadu pričaju infomirano i zainteresirano. Oko 3.000 ljudi je bilo kod njih i pitali su super pitanja, gdje idu čepovi, naljepnice od Radenske itd. Smatra da se više se smeće ne baca kao prije, već se pazi, čemu u prilog idu brojke. Naime, do Nove godine je bilo 17% odvojenog otpada, onda je početkom ove godine već bilo 20% i to raste.
  Usluzi da bi sustav dobro radio treba 30-40% više sredstava nego prije (prije im je trebalo nešto više od 5.000 milijuna, sad oko 7 milijuna). Nisu poskupili cijene 3-4 puta, jer svi mogu zamijeniti kontejnere, odvajati smeće itd. i onda će im cijena porasti za tih 30-40%, a nekima ni to. Nije problem pokupljati smeće u gradu, to nije skupo, skupa su sela i zaseoci.
  Ovo sve prenosim kako je Šipraka govorio.

  Uslugu selektirani otpad dođe skuplje od miješanog jer predaja miješanog otpada Kaštijunu dođe 592 kn, a selektirani otpad Metisu plaćaju 880 kn i zapravo su do sad zbog selektiranog otpada bili u gubitku.
  Tu sam ja komentirala da mi je žao što ih je npr. moje odgovorno postupanje sa selektiranjem otpada sve ove godine bacilo u minus jer tako ispada. Osim toga, pitanje je što Metis radi s tim otpadom, uglavnom, odvajala sam otpad džabe izgleda, nije ugodna spoznaja, ali davno sa odlučila da stvari ne radim zbog drugih, već zbog sebe i odgovornosti koju imam prema sebi i prema svijetu na kojem će živjeta moja i tuđa djeca.

  Uglavnom, sad će biti drukčije. Od Nove godine ide individualizirano selektiranje otpada, dobit ćemo svi svoje spremnike i onda će to bit bolje i kvalitetenije. U prilog ovoj tezi ide i jedna prezentacija koju sam bila iskopala na netu, a koja govori da se ljudi ponašaju odgovornije, što im je otpad bliže i što je individualiziranije odvajanje.
  Tada će se otpad moći prodavati jer će biti kvalitetniji (sad se svašta baca), a u planu je i mala sortirnica u Pazinu.
  Polupodzemni spremnici koštali su po komadu 19-20.000 kuna, za postavljanje mi nije znao reći cijenu, javit će, to je njihov interni račun u Usluzi.
  Nejasno je i objašnjenje za onih 5 litara više koji se plaćaju kod spremnika od 80 litara (ili 20 litara koji se plaćaju više kod 120 l itd.) pa je rekao da se to neće mjeriti tjedno, većkroz nekolko mjeseci pa ispada da se nikome neće naplatiti ono što nije potrošio. Međutim, tu se postavlja pitanje kako će onda mjeriti mjesečnu potrošnju i određivati mjesečne cijene. To sam na kraju zaboravila pitati da pojasni. U više navrata spominjao je neke eurokonzultante na koje se, izgleda, jako oslanjao. Jača edukacija tek treba ići od jeseni jer će dobiti neka EU sredstva.
  Ako sam nešto krivo polovila, neka me nadležni ili tamo prisutni, slobodno isprave ili nadopune.

  Dojam je da Dragan Šipraka nije svjestan realnosti, ima neki svoj film u kojem je sve super i bit će sve super. Ni jednom nije spomenuo rizik zagađivanja prirode koji je realan.

  U principu, izglasan je izvještaj Usluge za 2017. (većina je digla ruku), a ova rasprava oko Usluge je bila samo rasprava koja je trebala pokazati gradonačelniku, Šipraki i drugima da imaju poduzeti konkretne korake.

  Odluku promijeniti u smislu da se gospodarstvu predvide različiti spremnici sukladno klasifikaciji djelatnosti, da se prepoznaju iznajmljivači, da se oni koji ne koriste nekretnine ne terete, da se predvide manji spremnici (60 i 40 litara) itd. Uglavnom, sve im je nacrtano u prvom tekstu oko cijena i usporedbe Odluka i cjenika.

  Nadalje, da se revidiraju cijene, a javnosti pokaže izračun, odnosno temelj izračuna uz jasno pokazivanje što koliko košta, što ćemo točno plaćati i koliko dugo, kako možemo uštedjeti itd. Znači da pokažu transparentnost i odgovornost. Sve im je nacrtano u drugom tekstu.

  Šipraka nas poziva na Dane otvorenih vrata od ponedjeljka i oduševljen je tom aktivnosti, ali ne shvaća da to nije transparentnost. Podastiranje podataka javnosti znači da tih treba javno objaviti i o tome informirati javnost, da su podaci vidljivi i uvijek dostupni.

  Pitala sam i oko grobnih naknada, i tu su morali dići zbog viših cijena, oni to dobro rade itd.
  Ne samo to, Usluga odvodnja, digla je i cijene vodne usluge javne odvodnje u ožujku.

  Uglavnom, dižu se cijene, opravdanja oko porasta cijene radne snage, robe i usluga doista mogu biti u jednom dijelu opravdani, ali tim više, dizanje cijena mora se opravavati izračunom kako bi se javnosti dokazalo da drukčije nisu mogli. Ako me arguentirano uvjeriš da nešto moram plaćati, ok, ali dok imam dojam da mi cijene postavljaš proizvoljno, bez plana, izračuna, dokaza i svijesti o stanju na terenu, onda mi je žao svake kune.

  Pišite, tražite odgovore i informacije, prema Zakonu o pravu na prisup informacijama imate pravo dobiti sve informacije, izvještaje, preslike računa, ugovora, sve živo, i to u roku od 15 dana.
  Važno je održavati pritisak. Stvari će se mijenjati i doći na svoje, sigurna sam.

 10. Anabel napisao:

  Poštovana Gđa Jašić, znamo od početka uvođenja novog obračuna otpada i dizanja cijena da nešto debelo smrdi. Drago mi je da imate snage za borbu sa hijenama. Već predugo traje ova anarhija, mi ostali puk gubimo pomalo snagu. Već naslućujem da će se po tom pitanju pod pritiskom javnosti nešto promijeniti.

  A sto se tiče poslovanja tvrtke Pazin d.o.o. i njihove direktorice, te njezinog ophođenja s stanarima spornih zgrada ( obnavljanje i energetska učinkovitost) sastanci kojima sam i osobno prisustovao nemam riječi, toilka bahatost se odavno nije vidjela ni čula. Usluga Pazin ima kauboja, a Pazin d.o.o. kaubojku…

  1. TRUBILO napisao:

   BRAVO SUZI!

   VELIČANSTVENO,PREDIVNO,VRH VRHOVA, tako se argumentirano dokazuje.Analiza do savršenstva,nadam se da ste mnogima otvorili oči,ovo je bolje nego trilogija o filmu KUM. Kad shvate da se težina ubačenog otpada u spremnik mjeru u kg. jer oni u Kaštjun voze taj otpad mjeren u tonama a ne u litrama kako nama naplaćuju,a ono ruglo od otpadomjera zamjene mjeračem koji mjeri TOČNU KILAŽU ubačenog otpada onda će to biti POŠTENA NAPLATA,a ovako je jedna velika PLJAČKA. Isto tako volumen koji su nam nametnuli treba platiti jednokratno u visini cijene spremnika tog volumena koji košta na tržištu a ne da građani plaćaju svaki mjesec DOŽIVOTNI HARAČ, za volumen u podzemnom spremniku koji je trajne uporabljivosti a nije za jednokratnu upotrebu. NEK SE JEBU ONI I NJIHOV HLADNI POGON,nek si nađu drugi način kako ga finacirat ionako je USLUGA U MINUSU 660 000KN pa im još i ovo finaciranje neće ništa značit jer ionako ŠIPRAKA ima opravdanje kako je do tog minusa došlo,naravno ne njohovom krivicom. DOK JE DIREKTOR BI UJČIĆ TIH MINUSA NIJE BILO a ŠIPRAKA je sve to lipo u kratko vrime natuka ali njemu je drago da se digla tolikaa halabuka oko otpada ,znači da po njegovim riječima građani konačno razmišljju ekološki a to šta ih on pljačka i šeće guzicu po RUSIJI NA SP U NOGOMETU građanima treba bit drago.Jedno od rješenja za financiranje njihovog hladnog pogona a nebi me čudilo da se to ta ekipa u gradu i sjeti DA NAM NABIJU JOŠ JEDAN PRIREZ kao i za sportsku dvoranu kad se uvale u govna i nemaju drugog riješenja.

   SUZI molim vas kandidirajte se za gradonačelnicu,izaberite ekipu i izađite na izbore,dobivate 90% glasova u prvom krugu. VI STE NAŠA ERIN BROKOVICH!!
   PAZINJANI I PAZINJANKE punite otpadom žuti,zeleni i plavi kontejner,nemoj bacati otpad u pozemni spremnik dok ne promijene ovaj LOPOVSKI cjenik.Grad će bit pun smeća i smrada na čast vladajućoj ekipi MERLIĆ,KRULČIĆ,ŠIPRAKA TRI SRCA JUNAČKA a ne na sramotu građana jer to je prvi način kako bi pružili otpor ovoj samovolji.
   NE BUDIMO OVCE!
   Potpisujem sve što su u svojim komentarima rekli FRANJO G. i ANABEL jer je to živa istina.Ovoj bahatosti,prepotenciji,aroganciji i samovolji gradskih struktura koje su izabrane da budu na usluzi građanima treba doći KRAJ!!

   SUZI čekamo treći dio sa nestrpljenjem.

   PREDOBRA SI !!

   1. suzi jašić napisao:

    Ovako, ako tražimo argumente, moramo ih i sami biti spremni dati, ali i čuti.
    Kužim da vam se čini da je sve loše, ali moramo odijeliti ono što možemo mijenjati, od onog što ne možemo. Fokus borbe mora biti jasan inače ćemo se raspršiti, ohladiti itd.

    Dakle, da ponovim, mjerenje količine predanog otpada volumenom spremnika je utemeljeno na Zakonu. Tu se ne može ništa. Dakle, to što oni nama naplaćuju volumen spremnika, a oni će to dalje prosljeđivati po kilaži je nešto na što ne možemo ne pristati. No, dobro je osvijestiti da će oni zbog toga proći bolje pa je realno očekivati da se to vidi u kalkulaciji cijena koju će nam, nadam se, prikazati.

    Što se tiče hladnog pogona, odnosno obavezne minimalne javne usluge, shvatite da to nije samo kupnja spremnika. To je održavanje spremnosti sustava, ulaganje u opremu, u izgradnju sustava sortiranja, reciklaže, svi ovi kontejneri za odvajanje, za glomazni otpad, dakle, ima toga. Nije stvar u tome što ta cijena postoji jer takav sličan dio cijene plaćamo i kroz električnu energiju.
    Stvar je u tome da su cijene digli na razinu koja se građanima ne čini realna, nisu je objasnili i javno pokazali kalkulaciju. Dakle, poanta je – cijena (realna), veličina spremnika (da možemo birati i da polako smanjujemo volumen za miješani otpad) i da ih se prisili da krenu zarađivati na odvojenom otpadu kako bi nama troškovi bili manji.

    Inače, ova odluka Upravnog suda se dogodila u vrijeme dok nije bilo vladine uredbe pa su stvari bile manje jasne, nakon vladine uredbe, stvari su nešto jasnije (oko određivanja cijene) tako da s tim sad ne možemo ništa.

    U cijeloj ovoj priči vlada i kakofonija, bilo mi je važno i samoj sebi razbistriti stvari jer se kroz razgovore spominju neke sudske odluke, ovi i oni zakoni pa sam stoga i išla sve ovo analizirati da sami sebi ne skačemo u usta krivim podacima ili nabrijavanjem na nešto što na sudu ne bi prošlo.

    Nama je ovdje izazov transparentnost i odgovornost, to zvuči kao kliše, ali transparentnost znači da nam je svima jasno kako su cijene određene i zbog čega, troškove na sunce, dokaze na sunce. Odgovornost znači da je Usluzi jedini cilj što bolja usluga građanima, za što manje troškove, uz poštivanje duha Zakona (što manje otpada, što bolje poštivanje hijerarhije zbrinjavanja otpada).

    1. Zainteresirani Građanin napisao:

     DOBAR DAN!!!!

     Vidim da se vodi vrlo interesanta rasprava pa želim postaviti nekoliko vrlo konkretnih pitanja direktoru Usluge,predsjetniku NO Usluge i gradonačelniku Grada Pazina. Molim da se vaši odgovori objave na stranicama Usluge i na iPazin kako bi ih što veći broj građana mogo pročitati. Ako smatrate da su pitanja glupa, dajte glup odgovor ali dajte bilo kakav odgovor kako bi građani znali na čemu su.

     PITANJA ZA DIREKTORA USLUGE:

     1) Želim znati kolika je pojedinačna cijena za polupodzemni spremnik od 5000L?
     2) Želim znati kolika je pojedinačna cijena otpadomjera za taj spremnik?
     3) Želim znati koliko je koštalo ukopavanje i postavljanje za svaki taj spremnik?
     4) Dali je raspisan javni natječaj za nabavu tih spremnika i koji su bili uvijeti?
     5) Ako je,objavite koje su se stranke javile na natječaj i zašto nisu zadovoljili na natječaju kad znamo da je Usluga po riječima njihovog direktora nabavila te spremnike?
     6) Ako nije raspisan javni natječaj, zažto nije ipak su to velika sredstva u igri?
     7) Dali je raspisan javni natječaj za ukopavanje i postavljanje tih spremnika i koji su bili uvijeti’
     8) Ako je raspisan javni natječaj koje su se stranke javile na natječaj i zažto nisu zadovoljili uvijetima, pošto znamo da je Usluga izvršila te radove?
     9) Od koje su se firme kupili ti spremnici,objavite presliku računa te firme za ispostavljene spremnike?
     10) Pošto ste građinama zapljenili postojeće kontenjere, a većinu njih su građani platili a u stambenim zgradama to je plaćeno iz sredstava pričuve,zanima me kako i kada mislite refondirat trošove tih kontenjera. Samo dajem na znanje građanima da znaju da kontenjer od 1100L a takvih je većina bila u višestambenim zgradama košta 4.770.00KN?
     11) Pošto je direktor Usluge na javnoj tribini na pitanje zašto nisu postavljeni otpadomjeri koji mjere kg. što bi bio jedini pošteni način obračuna za proizvedeni otpad odgovorio da su neki gradovi to imali ali su od takvih otpadomjera odustali. Želim znati koji su to gradovi imali a očito je da direktor Usluge zna koji su što se može iščitati iz njegovog odgovora. Tražim od direktora Usluge da od tih gradova koje on spominje traži njihovo pismeno očitovanje zbog čega su odustali od takvog načina naplate otpada i to očitovanje javno objavi na stranicama Usluge i na IPazin?
     12) Želim da mi direktor Usluge objasni kako se naš otpad koji mi plaćamo u litrama pretvara u tone kad se iz Jelenčići vozi u Kaštijun. Zbog čega nije kod obračuna primjenjena ista mj.jedinica nego su ovako građani oštećeni?
     13) Direktor komunalnog poduzeća 1.MAJ iz Labina na javnoj tribini održanoj 14.06.2018 u Labinu svojim je građanima rekao da je novi način zbrinjavanja otpada financijski zahtjevna investicija te će grad Labin i komonalno poduzeće 1.MAJ za to povući 53 milijona KN uglavnom iz sredstava EU. Takvu informaciju građani grada Pazina nikad nisu dobili.Zanima me i tražim odgovore od direktora Usluge i gradonačelnika grada Pazina koliko će u tu svrhu sredstava povući ili je već povučeno iz EU grad Pazin.??
     14) Želim znati koja je firma bila angažirana za izradu svog tog propagandnog materijela,filmo i jumbo plakata na koje je direktor Usluge toliko ponosan i kolko je za sav taj posao plaćeno iz čijih sredstava.

     PITANJE ZA PREDSJEDNIKA NO USLUGE:

     1) Kada ste 26.03.2018. popisali ovi novi cjenik dali ste prije potpisivanja tražili od direktora Usluge da vam napravi projekciju troškova,koliko će oni iznositi za svaku obitej s obzirom na broj članova domaćinstv
     2) Ako niste tražili projekciju troškova kako ste mogli potpisat nešto bez da imate punu informaciju što to znači za građane?
     3) Ako ste dobili tu projekciju zar je moguće da vam ništa nije bilo sporno kad ste vidjeli da će ti računi građanima sada biti veći za 200 – 300% u odnosu na dosadašnji obračun?

     PITANJE ZA GRADONAČELNIKA:

     1) Kad ste gospodine gradonačelniče 19.04.2018 odobrili taj cjenik koji je formirala Usluga i potvrđen od NO,zar je moguće da ni vi niste tražili prije nego ste dali svoj potpis izračun koliko će to povećati troškove građana u odnosu na dosadašnji obračun?
     2) Ako ste to znali zašto niste stopirali taj cjenik nego ste ga potvrdili?
     3) Na zadnjoj sjednici ( 19.07.2018 ) gradskog vijeća postavljeno je pitanje o mogućem sukobu interesa direktora Usluge. Dali ćete vi kao gradonačelnik,a grad je osnivač komunalnog poduzeća,prijaviti sukob interesa direktora Usluge Povjerenstvu za spriječavnje sukoba interesa ili smatrate da tu nema ničeg spornog?
     4) Zar vi kao gradonačelnik ne vidite ništa sporno u minusu od 660.000KN koje je Usluga pokazala u izvještaju za 2017g. a po svemu sudeći taj minus će morati pokriti građani na bilo koji način?
     5) Molim vas da potvrdite ili demantirate glasine koje kruže gradom da će direktor Usluge biti postavljen za direktora Vodovoda a direktor Vodovoda za direktora Usluge.Dali je ta rošada u vašoj ovlasti ili su to samo gradske glasine?

     Na kraju želim reći da ne vidim smisla da građani hodočaste na otvorena vrata Usluge na koje ih direktor poziva jer opet neće dobit nikakve konkretne odgovore. Predlažem direktoru Usluge da bi bilo pametnije da skupa sa službama grada Pazina organizira javnu tribinu na kojoj bi građani postavljali pitanja i neka se na njih pripremi,a ne kao zadnji put da se neda niti jedan konkret odgovor ali je zato pokazana jedna zavidna doza bahatosti prema građanima.

     Hvala na razumijevanju i sa nestrpljenjem očekujem vaše odgovore.

     1. Anonimno napisao:

      pa vi stvarno niste normalni

      ča stvarno mislte da će Šipraka doć tuka i odgovarat na pitanja? onda se veći idioti od njega

      bila je tribina, mogli ste pitat

      sad imate otprta vrata, pa hote pitat tamo – kako moreš reć da neće bit odgovora kad još ni nanke počelo, a brdo ljudi je već bilo tamo i dobilo sve odgovore

      a drugi put pensaj za kega ćeš glasat

      da, jebeš mi sve ali mene više počinju nervirat trubasti građani nego usluga i šipraka

     2. supersmećko napisao:

      Da je pametan, pogleda bi sve ča građani tu pitaju i onda napisa odgovore i javno ih objavi. Time bi začepi usta ljudima. Problem je jedino ako on iz nekih razloga ne želi dat te odgovore.

     3. Anonimno napisao:

      zadnji san koji će branit kauboja Šipraku, ali većina odgovora je već dana, i glupo je svakemu posebno ponavljat opet isto

      a i pitanja je očito da ljudi još vajka ne kuže neke elementarne stvari

      na tribini su imali spremne odgovore na oko 100 najčešćih pitanja građana, ali mu nisu nanke dali da do kraja odgovori na njih

      i zato bi bilo glupo da po stoti put odgovara i objašnjava isto umesto da dela svoje glavno delo

      a na neke detalje u financijama i formulama kojima je doša do ovih suludih cijena će morat dat više objašnjenja Gradskemu Vijeću i drugima

 11. tuzan napisao:

  grad polako pocinje licit na smetliste….

  1. Anonimno napisao:

   Turistička zajednica bi trebala izdat novi vodič za Pazin … novi prekrasni miomirisni punktovi Grada Pazina.,, obavezno naznačiti GPS koordinate svih poluukopanih kontejnera – svaki ima svoj poseban smrad…

 12. Anonimno napisao:

  I još jedno pitanje, koliko je koštao i tko je platio voditelja iz Rijeke na prošloj uzaludnoj tribini.

  1. Anonimno napisao:

   plati ga je onaj ki je organizira tribinu, znači Usluga

   koliko – to ćemo saznat

   ali ča to sad ima toliko veze? dobro je da je bija voditelj, ni bija ki zna ča, ali bolje i to nego bez

   1. Anonimno napisao:

    Ne, nije dobro da je bija voditelj jer baš takove ovce nismo da ne znamo red. Sigurno se ne bimo bili potukli oko postavljanja pitanja već nas je taj voditelj svih iziritirao. Bolje mu je da ne dojde više. Znači, mi stoka sitnog zuba (ovce za šišanje) , smo to financirali. Bilo bi dobro znati koliko je to koštalo. Nama treba neki od ća da nem daje riječ. Ma ki je tu više normalan. Još jedan dokaz kako nas drže za štupide. Ajde vi uhljebi iz Usluge , prestanite se javljati. Kako nema veze ako to mi financiramo? Nije naš takujin rupa bez dna.Bilo je fascinantno gledati na tribini pljeskače iz Usluge kako plješću prekovremeno. jJesmo li vam platili prekovremeno pljeskanje?

    1. Anonimno napisao:

     U Uslugi dela 80 ljudi. Od tega je jeno 50 bez škole, nepismeni i nesposobni za bilo kakvu diskusiju. Većina ostalih mučiju u grču aš in ovisi radno mesto, ali nanke skoro niki od njih ne podržava ovu i ovakvu priču s otpadon.

     S voditeljen je bija kaos, bez njega (vanjskega neutralnega) bi bija još veći. Ste vidili zaštitara na ulazu? Ča to ne govori dovoljno?

     Voditelj je moga koštat 1000 kn. Proračun Usluge je 20 milijuna kuna. I ča sad s tin? Koji kurac dramite oko tega, a deru nas na drugi način 100 puti više???

     Ma kako vas je lahko okupirat glupostima, samo da van se skrene pažnja s pravih stvari, a to su ljudi moji CIJENE i KAKO SU DOŠLI DO NJIH….

     I ZATO ste stvarno ovce, da, većina vas, jer se kao mića dica date navest na krive i glupe stvari, a ne vidite bitno u ovoj priči. Niki od vas ne čita i ne vidi ča dela Suzi, nego trubite o nebitnin stvarima. I zato mi je muka više se trudit oko tega. Plaćajte visoku cijenu bez da znate zač, ali zato ustrajte na temu koliko je plaćen voditelj tribine. Bedaci.

     1. Anonimno napisao:

      Očito si ti jedini pametan tu. Voditelj ne treba. pa makar on košta i 100 kn jer su to naše pare (ako ćemo se vrijeđati) imbicilu. I svi podržavamo Suzi a ti i neznaš ča govoriš jer stalno mješaš kope i špade. Očito je da delaš u Uslugi i da tu glumataš.
      Do cijena su došli tako da su se šerifi sastali i dogovorili kako će drpat narod.
      Tebi ako je muka uzmi tabletu protiv povraćanja i ostavi nas na miru. Niki te ne sili da ti bude muka. Bolje da mučiš nego da vrijeđaš druge jer to te otkriva kakva si osoba. Uzmi tabletu za smirenje i odspavaj si par sati pa si malo razmisli o svojim visokoumnim izjavama s obzirom da mi trubimo a zapravo bi trebali blejati jer nas nazivaš ovcama. Čudim se da admin. dopušta takva vrijeđanja.

 13. Anonimno napisao:

  A razmislite malo o ovom: “onečistivač plaća”. Hm, hm, tko je tu zapravo onečistivač. Mi građani zapravo nismo onečistivači. Mi ustvari kupujemo proizvode onečistivača koji pri tom i dobro zarađuju pa je pitanje zašto mi uzimamo iz EU nešto zdravo za gotovo. Zašto imamo predstavnike u Saboru RH. Mi plaćamo nešto a u biti ni luk jeli ni mirisali. Zašto Vlada RH ne uvede propis o ekološkoj ambalaži? Pouzdano znam da su u najmračnije doba mraka socijalizma postojale kartonske vrećice zvane škartoci. Zašto ih nema sada? Uglavnom da skratim, riba se uvijek čisti od glave a ne od repa, to svi znamo. Proizvođačima onečišćivaćima trebalo bi uvesti namet ukoliko ambalaža nije biorazgradiva pa bi se samim time stvari pojednostavile. B0gati još bogatiji a stoka neka plaća. Moj zaključak je da mi nismo onečistivači već je to netko drugi.

 14. admin napisao:

  zbog pada kvalitete rasprave ova tema će uskoro biti zaključana za komentiranje

 15. Anonimno napisao:

  Sve ča više pratin ovu priču, sve više vjerujen da tu i nema previše namjernog muljanja. Baren ne onakvega kakav se more brzo otkrit, pogotovo od strane maherica poput Suzi. Vrludanja i pogrešnih odluka ima sigurno, ali svaki bi grad, direktor pa i mi građani ovu priču posložili na svoj drugačiji način. Problem je ča mi laici izvana nemamo pojma svu pozadinu ove priče oko nabave i fiksnih troškova i budućih ulaganja.

  Jedino ono ča me zanima je s kojin koeficijenton rezerve ili napuhivanja je Šipraka pomnoži realnu cijenu da bi dobi ovu 4 puta veću od dosadašnje, a da bi ili poveća dobit Usluge sebi na ponos, ili napravija rezervu za buduća ulaganja, ili pokle ispa frajer koji spušta cijene.

  Jer meni je jako teško vjerovat da će baš puno ljudi plaćat manje nego do sad, uza svo moguće odvajanje, kao ča uporno ponavljaju i on i ova curica koju je hitija u vatru pred razjarenu masu kao štit sebi.

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2020.