Poziv obveznicima poreza na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16.) propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretninekoji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Pazina da dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na za to predviđenom obrascu do 31. kolovoza 2017. godine.

Porezni obveznici koji posjeduju više nekretnina (u cijelosti ili u suvlasništvu) koje su predmet oporezivanja, trebaju ispuniti zaseban obrazac za svaku nekretninu.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), obrazac treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se koristi za određenu namjenu.

Ako  je  vlasnik  nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Grad Pazin će svim obveznicima komunalne naknade, putem pošte dostaviti Poziv zajedno sa Obrascem.

Obrazac se može preuzeti ovdje ili u pisarnici Grada Pazina.

Popunjeni obrazac može se dostaviti osobno predajom u pisarnici Grada Pazina, putem pošte (Grad Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin) ili elektronskom poštom na adresu: [email protected]

Pomoć u popunjavanju obrasca, dodatne informacije i upute mogu se zatražiti putem elektronske pošte: [email protected],  telefona: 635-102; 635-092 ili osobno u gradskoj upravi (Mladen Pilat, Marina Tomišić, Irenko Pilat).

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Grad Pazin dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Grad Pazin s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine (članak 59. stavak 3. Zakona).

 

ŠTO TREBA ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE

  • porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik – vlasnik), ali i nesamostalni posjednik (korisnik) ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu grada, županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
  • predmet oporezivanja je nekretnina: nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine i izdat je akt za gradnju, ali još nije izgrađena nikakva građevina, zemljište na kojem postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola, zemljište na kojem postoje ostaci nekadašnje građevine, zemljište na kojem je započeto građenje),
  • porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
  • godišnji iznos poreza po obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
  • rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje poreznog obveznika, primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
  • rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Poziv za dostavu podataka – PNE.docx

Obrazac za dostavu podatka – PNE.doc

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.