Probacija – uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela i u Istri

zatvor_pula.jpgNa teritoriju Republike Hrvatske ustrojavaju se dvanaest ureda za probaciju , od kojih bi jedan trebao biti i u Puli. Grad Pula je za tu namjenu Ministarstvu pravosuđa početkom ove godine ustupio prostor veličine cca., 165 m2 na adresi Danteov trg 3. Ostali probacijsku uredi biti će ustrojeni u Bjelovaru, Dubrovniku, Osijeku, Požegi, Rijeci, Sisku, Splitu, Varaždinu i Zadru i dva u Zagrebu.

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje rizika ponovnog počinjenja kaznenog djela.

Uvođenjem probacije smanjuje se broj osuđenika u zatvorima, čime se oslobađaju kapaciteti u kaznionicama. U nekim zatvorima u Hrvatskoj smješteno je i 20 posto više zatvorenika nego što kapaciteti zadovoljavaju. Prema izračunima stručnjaka jedan dan zatvora državu košta kao tri dana probacije, što bi značilo da je ovaj sustav puno jeftiniji za društvo nego postojeći. Izricanje zatvorskih kazni ubuduće bile bi rezervirane samo za počinitelje težih kaznenih djela kojima je izrečena dulja kazna zatvora.

Svrha ustrojavanja ureda za probaciju je humanizacija izvršavanja kazneno-pravnih sankcija, učinkovitija resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, te organiziranje pružanja pomoći žrtvi, oštećeniku , obitelji žrtve i obitelji počinitelja.

Probacijske poslove obavljati će službenici probacije sa VSS iz područja socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pedagogije ili drugih društvenih ili humanističkih područja. Uvjet je da isti imaju i radno iskustvo i kompetenciju za rad s počiniteljima kaznenih djela. Službenici probacije imati će ovlaštenje prikupljanja podataka o osobama uključenim u postupke probacije , a moći će i izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu relevantne dokumentacije.

Probacijski poslovi:

– procjena kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja ( vjerojatnost ponovnog počinjenja kaznenog djela i štete koju počinitelj može nanijeti društvenoj zajednici, drugoj osobi ili sebi)
– izrada pojedinačnog programa postupanja
– nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti
– postupci izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi
– nadzor izvršavanja mjere opreza obveze redovnog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu
– nadzor provođenja mjera utvrđenih rješenjem o određivanju istražnog zatvora u domu
– izrada izvješća zatvoru, odnosno kaznionici
– nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom
– izrada izvješća o počinitelju za državno odvjetništvo, sud i suca izvršenja
– sudjelovanje u organiziranju pomoći i podrške žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i obitelji počinitelja.

Osuđenik će se u probaciju uključivati samo na temelju njegovog pisanog pristanka, a za svakog će se donositi pojedinačni program postupanja, kojeg će se morati pridržavati. Pojedinačni program postupanja obuhvaća identifikaciju čimbenika koji su kriminogeno utjecali na počinjenje kaznenog djela, mjere usmjerene na njihovo otklanjanje, te metode i rokove za njihovo provođenje. Program će također sadržavati i posebne obveze počinitelja, kao i oblike ponašanja koje je osoba prihvatila kao uvjet za izricanje mjere.

Ured za probaciju sudjelovati će i u provođenju mjera pripreme prihvata okrivljenika nakon otpusta iz zatvora, koja će se sastojati u organiziranju smještaja, pomoći pri zapošljavanju, pripremi žrtve, oštećenika i obitelji žrtve za izlazak zatvorenika, kao i organiziranju psihosocijalne pomoći žrtvi, oštećeniku i obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela .

Sud u PuliUred za probaciju morati će podnositi i čitav niz izvješća državnom odvjetništvu, sudu, sucu izvršenja i kaznionici ( u postupku odlučivanja o kaznenom progonu, prilikom uvjetnog odustajanja od kaznenog progona i određivanja obveze počinitelju, prilikom odlučivanja o određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjerama opreza, prilikom odlučivanja o izboru vrste kaznenopravne sankcije, u postupku odlučivanja o molbi za odgodu izvršavanja kazne zatvora i prekidu izdržavanja kazne zatvora, prigodom odlučivanja o pogodnosti zatvorenika izvan kaznionice ili zatvora, predlaganju uvjetnog otpusta te prihvatu poslije otpusta).

U slučajevima izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi ured za probaciju imati će i ovlasti sklapanja ugovora sa ustanovama i drugim pravnim osobama za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

Jedna od novih kaznenih sankcija u Zakonu u kaznenom postupku je izvršavanje istražnog zatvora u domu. Do sada je ta sankcija izrečena u nekoliko navrata na području Hrvatske. U slučajevima izricanja mjere izvršavanja istražnog zatvora u domu službenik probacije dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata nakon zaprimanja rješenja o određivanju istražnog zatvora u domu posjetiti okrivljenika i upozoriti ga na njegove dužnosti , te je o tome dužan obavijestiti državnog odvjetnika i policijsku upravu. Svaku sljedeću provjeru službenik probacije dužan je napraviti najmanje svakih 72 sata, a to može činiti u svako doba dana.

U slučajevima otpusta zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog dijela sa elementima nasilja ured za probaciju je dužan na pogodan način i u najkraćem mogućem roku obavijestiti žrtvu, oštećenika ili obitelj.

Livio Dolgoš,
diplomirani socijalni radnik

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.