Redovna mjesečna tiskovna konferencija pazinskog Gradonačelnika

vijece_2012_renato_krulcicU 2013. godini ostvareno je 33,54% više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu. Gradu Pazinu odobreno je 600.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za projekt Inspirit Fantasy Park. Nacrt konačnog prijedloga PPUG Pazina dostavljen je nadležnim tijelima na suglasnosti, pa se očekuje njegovo skoro donošenje.

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić održao je jučer, 3. travnja, redovnu, mjesečnu tiskovnu konferenciju o aktivnostima koje su se održale u proteklom mjesecu kao i budućim gradskim projektima.

Gradonačelnik je upoznao o obvezi preustroja Osnovne glazbene škole u Pazinu koja kao i druge glazbene škole prestaju s obavljanjem poslova u sastavu pučkih otvorenih učilišta sa 31. kolovozom 2014. godine, primjenom Zakona o umjetničkom obrazovanju. Imajući u vidu takav zakonski okvir Grad Pazin i Pučko otvoreno učilište Pazin su zajedno s Osnovnom glazbenom školom pristupili analizi postojećeg stanja iz čega se, kao dugoročno najbolje rješenje, pokazao model osnivanja Osnovne glazbene škole kao samostalna ustanova. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti je, o tome izradio radni materijal i dostavio ga Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi dobivanja prethodnu suglasnost. Odgovor nadležnog Ministarstva očekujemo do 10. travnja. Nadamo se pozitivnom odgovoru, a u interesu nam je da Glazbena škola u Pazinu nastavi s radom kao samostalna umjetnička škola.

U Društvenom centru Veli Jože, 13. ožujka, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji s Uredom za udruge i Gradom Pazinom organizirala je Regionalni info dan o natječajima za decentralizirano financiranje projekata udruga kojemu su prisustvovali predstavnici udruga iz Istarske županije. „Izgradnjom Društvenog centra Veli Jože doprinijeli smo jačanju civilnog društva u Gradu Pazinu i gotovo svakog tjedna u njemu se organiziraju različite aktivnosti udruga i inicijativa građana. Također, najavljujem i radionicu, koja će se 29. travnja održati u Spomen Domu, za sve istarske Lokalne akcijske grupe a na kojoj će prisustvovati predstavnici Ministarstava. Tom ćemo prilikom upriličiti i svečano otvorenje prostorija LAG-a Središnje Istre u Društvenom centru Veli Jože, gdje će ta udruga nastaviti sa svojim djelovanjem što će bitno unaprijediti korištenje zgrade bivšeg đačkog doma u centar namijenjen neformalnoj edukaciji građanstva. Proces potpunog prerastanja bivšeg vojnog kompleksa u društveni centar je pri kraju“, istaknuo je gradonačelnik Krulčić.

Proteklog vikenda se u Pazinu održao 15-ti po redu Istrakon. Značajna je to manifestacija koja okuplja zaljubljenike u znanstvenu fantastiku iz šireg okruženja kako iz Hrvatske tako i inozemstva, koji koriste turističke kapacitete i smještaj na Pazinštini, a time doprinose i njenom razvoju.

Gradonačelnik Krulčić se ovim putem zahvalio svim organizatorima i članovima udruge „Albus“ kao i svim volonterima bez čijeg angažmana sigurno se ne bi mogao ostvariti ovako visok nivo organizacije.

Nadalje, gradonačelnik se osvrnuo na temu prostornog planiranja u Gradu Pazinu. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Pazina donesena je u veljači 2012. godine. Glavni razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUG Pazina bili su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, usklađenje s Prostornim planom IŽ, te zahtjevima građana. Osim toga usklađivali su se: uređenje i oblikovanje prostora (utvrđivanje uvjeta gradnje u građevinskim područjima naselja i izvan građevinskog područja, utvrđivanje uvjeta za gradnju jednostavnih građevina, utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje kampa, kamp odmorišta i turističkih punktova, utvrđivanje lokacija i uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije (solarne elektrane), ucrtavanje obilaznice Rijavac, utvrđivanje izrade prostornih planova užih područja i njihov obuhvat, promjena kategorizacije cesta sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske i lokalne ceste, promjena trasa pojedinih infrastrukturnih sustava). Putem postupka javne nabave, odabrana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. Zagreb za izrađivača izmjena i dopuna PPUG Pazina. U travnju 2013. održana je prethodna rasprava, a u listopadu 2013. i javna rasprava. Dana 23. listopada 2013. godine održano je javno izlaganje za zainteresirane građane. Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva za promjenu granica građevinskog područja, održana je ponovna javna rasprava od 8. do 16. siječnja 2014. godine. Nakon svih provedenih rasprava i sagledavanja, izrađen je nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna PPUGP. Od sveukupno 253 zahtjeva njih 155 je prihvaćeno, 62 – djelomično, a 36 nije prihvaćeno, čime su u većem dijelu prihvaćeni prijedlozi građana. Konačno, dana 25. ožujka 2014. godine poslan je nacrt konačnog prijedloga posebnim tijelima na suglasnosti. Rok za očitovanje je 26. travnja 2014. godine, kada vjerujemo da ćemo primiti svih 20-tak suglasnosti, te ga zatim uputili na Gradsko vijeće krajem travnja na usvajanje. Vjerujemo da će Plan biti usvojen kako bi se stvorile pretpostavke za daljnji održivi razvitak Grada Pazina.

Donošenje Prostornog plana važno je i iz aspekta realizacije projekta Istra Inspirit Fantasy Park. Naime, Ministarstvo turizma, 1. travnja donijelo je odluku kojom se Gradu Pazinu dodjeljuju sredstva u iznosu od 600.000 kuna za izradu projektne dokumentacije, idejni projekt i cost benefit analiza za projekt Inspirit Fantasy Parka na bivšem vojnom poligonu u Lindaru. Nakon čega treba pristupiti izradi Detaljnog urbanističkog plana koji će biti usuglašen s Prostornim planom uređenja Grada Pazina.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. biti će dostavljen Gradskom Vijeću najkasnije do 15. travnja, iako je Zakonom o proračunu propisan rok do 1. lipnja.

U 2013 godini planirano je 65.104.205,00 kn prihoda od čega je ostvareno 62.941.260,41 kn odnosno 96,68%. Ukupni planirani rashodi u 2013. godini iznosili su 65.104.205,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 61.987.247,91 kn što je 95,21% plana. Godinu 2013. završili smo s 954.012,50 kn viška sa čime će se djelomično pokriti preneseni manjak iz prethodnih godina.

U 2013. godini ostvareno je 15.808.721,79 kn više prihoda i primitaka u odnosu na 2012. godinu što je povećanje za 33,54%. Povećanje prihoda nije se ostvarilo stvaranjem dodatnih troškova građanima već se najveći dio odnosi na povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: EIB – dvorana 2.776.761,81 kn, IPARD 2.657.745,46 kn, ŽUC 3.615.774,89 kn, ARHEO.s 276.120,14 kn i Fond za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije Odlagališta otpada Jelenčići 1.045.911,59.

U 2013. godini ostvareno je 13.601.841,59 kn više rashoda i izdataka u odnosu na 2012. godinu, što je povećanje za 28,11%. Materijalni rashodi povećani su za 2.039.018,47 kn u odnosu na 2012 godinu (10,69%). No, s obzirom na nove stavke u Proračunu, održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, te uređenje Društvenog centra Veli Jože, materijalni troškovi su realno manji nego u 2012 godini. Najveći dio povećanja rashoda odnosi se na Školsko-gradsku sportsku dvoranu, kolektor fekalne kanalizacije Stari Pazin, Digitalizacija kina te izradu projekata i prostorno-planske dokumentacije.

Drugu godinu za redom javnosti je prezentiran Proračun Grada Pazina u malom koji na vrlo jasan, sažet i jednostavan način, prikazuje proračun, njegove prihode i rashode te primitke i izdatke. Na posljednjoj stranici Proračunske knjižice je dio koji je namijenjen za pisanje primjedbi i sugestija u postupku planiranja Proračuna Grada za 2015. godinu. Na ovaj se način želi animirati građane na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

U želji da stanovnicima grada pružimo mogućnost da se bave uzgojem povrtne kulture, urede zapuštene gradske površine dana 20. ožujka 2014. godine je raspisan Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina za poljoprivrednu proizvodnju. Predmet natječaja je neizgrađeno građevinsko i poljoprivredno zemljište unutar granica GUP-a Grada Pazina u površini od 14,53 ha (uz ulice Dubravica, Foškići, Rijavac i Podberam, a dijelom i zemljište u centru grada na potezu između ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda, Trga male fontane i Vrtlišća, te u blizini Pazinskog potoka) i na području naselja Lindar u površini od 0,20 ha.

Kako se radi o velikoj površini zemljište je podijeljeno na više tabli vodeći pritom računa i o dosadašnjem načinu korištenja zemljišta, pa je tako primjerice poljoprivredno zemljište na području uz Pazinski potok podijeljeno u osam tabli od po 234 do 374 m2. Na ovakav se način osigurava veći broj korisnika za uzgoj povrtlarskih kultura.

Početne cijene je od 0,10 do 0,50 kn/m2 godišnje, zavisno od kulture, a sa najpovoljnijim ponuđačima sklopit će se Ugovori o zakupu na 5 godina.

NAJAVA DOGAĐANJA:
MALI KANAT
4. travnja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu održat će se Mali kanat, 14. susret pjevačkih zborova djece i mladeži Istarske i Primorsko-goranske županije. Gost Susreta je Mladinski pevski zbor Osnovne škole Orehek iz Kranja.

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
Povodom Svjetskog dana zdravlja (7.4.) Društvo tjelesnih invalida Pazin u suradnji sa Gradom, Dnevnim boravkom Pazin, Osnovne i Srednje škole Pazin, Dječjeg vrtića Pazin i ove godine priprema niz aktivnosti kojima želi ukazati na važnost brige o zdravlju i promovirati zdrav način života.

Gradonačelnik je pozivao građane da se pridruže aktivnostima Društva tjelesnih invalida Pazin, i da 7.04.2014. u ponedjeljak u 10,30 sati dođu ispred Spomen doma na tjelovježbu, (20 min), članovi DTI Pazin, korisnici dnevnog boravka Pazin, djeca osnovnih i srednjih Škola, dječji vrtić Pazin, djelatnici Gradskih službi, udruge, svi građani.

PROSLAVA PRVOG MAJA
Gradonačelnik je pozvao sugrađane da se četvrtu godinu za redom odazovu proslavi Međunarodnog praznika rada koja će se održati 1. svibnja, počevši od 11 sati, na livadama bivše vojarne u Pazinu. Uz glazbu i besplatnu porciju graha, koji će se početi dijeliti u 13.00 sati očekujemo dobro raspoloženje. U organizaciji uz Grad Pazin i Moto klubom Indians sudjeluju i Košarkaški klub Ghia Staff, te Društvo Naša djeca Pazin.

Na upit novinara vezano na nedavno objavljen članak, naslova ZA ZAKONIT NATJEČAJ TREBALO JE IMATI PETLJE u kojem se iznose optužbe protiv gradonačelnika i stranke, s potpitanjem kako gleda na to, Gradonačelnik Renato Krulčić je izrazio svoje neslaganje sa objavljenim tekstom.

Objavljeni tekst sadrži proizvoljne i neutemeljene tvrdnje, temeljene na iracionalnom razmišljanju autorice, Sonje Matijašić koja nevjerojatnom lakoćom proziva, napada i omalovažava druge, proglašavajući ih krivima za sve što se dešavalo uz imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta, pa i za ono što sa time nema veze.

Radi objektivnog informiranja javnosti, osvrnuti ću se samo na neke konstatacije:
Sonja Matijašić prvi je puta imenovana za v.d. ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta 2000. godine a od 2001. do 2013. dužnost ravnateljice Učilišta obnašala je u tri mandata. U ožujku 2013. opet je imenovana za v.d. ravnateljicu na rok do godine dana odnosno do izbora novog ravnatelja/ravnateljice Učilišta.

Na osnovi Zakona o ustanovama, te na osnovi Statuta Učilišta, a u vezi s posljednjim Rješenjem o imenovanju v.d ravnateljice, u propisanom postupku je objavljen Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Učilišta te je, u propisanom postupku Gradsko vijeće Grada Pazina, na prijedlog Upravnog vijeća Učilišta, veljača ove godine, za novog ravnatelja Učilišta izabralo Darka Tumpića.

Imenovanjem novog ravnatelja nastupile su okolnosti za redoviti otkaz dotadašnjeg Ugovora o radu v.d. ravnateljici Sonji Matijašić, pa joj je ponuđen Ugovor o radu na radnome mjestu – Voditelja obrazovnih djelatnosti, na neodređeno vrijeme s početkom od 1. ožujka 2014.
Istina je da je Gradsko vijeće prihvatilo predložene programe rada i izvještaje o radu Učilišta, ali je istina i to da je Gradsko vijeće u više navrata upozoravalo ravnateljicu za nedovoljnu aktivnost, neodgovornost i neučinkovitost, čije su posljedice bile, primjerice, nepotrebni ili loše odrađeni sudski postupci i šteta proizvedena Učilištu.

Kao Gradonačelniku Grada Pazina stalo mi je da pazinsko Pučko otvoreno učilište svoje programe ostvaruje što bolje i što kvalitetnije, u skladu sa svojim Statutom i drugim propisima. To se očekuje od novog ravnatelja, a Sonja Matijašić, kao donedavna ravnateljica Učilišta mogla bi, sa svoga novoga radnog mjesta, tome također doprinijeti.

Ograđujući se i od načina komunikacije, Gradonačelnik je ponovio da se u buduće neće javljati niti će komentirati nove napise, pisma ili članke u vezi s ovom, kako to autorica članka u Glasu Istre kaže „sapunicom“.

pazin.hr

3 komentara na “Redovna mjesečna tiskovna konferencija pazinskog Gradonačelnika”

 1. pitanje napisao:

  Da li bi grad mogao asfaltirati ulaz u vojarnu? Bilo bi ljepše i za vožnju i za šetanje, budući da se tamo svakodnevno nešto dešava.

  1. Eda napisao:

   Slazem se! A usput bi mogli i prilaz vrticu od strane autobusne stanice jer su se nakon onog nasipavanja opet pocele stvarat lokve, grbe…

 2. glazbenik napisao:

  Ne znam kako je bez puno buke prošla informacija o muzičkoj. Kako je moguće, s kojim argumentima, za čije interese i komociju, da se muzička ne spaja s osnovnom školom nego postaje samostalna i ostaje u istom derutnom prostoru, s dodatnim troškovima održavanja?!? Ča niki u Gradu ne želi racionalizirat troškove i olakšat dici pohađanje muzičke???

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.