Redukcija vode I. stupnja u cijeloj Istri

Velika suša i minimalne količine oborina ove godine dovele su do redukcije vode u cijeloj Istri. Ono o čemu se špekuliralo danas je dobilo i službenu potvrdu. U Istri je od danas na snazi Redukacija vode I. stupnja, mjera koja se uvodi zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava.

Župan Istarske županije Ivan Jakovčić donio je danas Odluku o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije.

Odlukom se uređuju se način uvođenja i provedba mjera štednje, te redukcije, odnosno ograničenja u korištenju voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji ovisno o specifičnim potrebama i hidrološkim uvjetima na dijelovima ili čitavom vodoopskrbnom području na kojem djelatnost javne vodoopskrbe obavljaju javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Vodovod Pula d.o.o. Pula i Vodovod Labin d.o.o., Labin (u daljnjem tekstu: isporučitelji vodnih usluga) s ciljem da se osiguraju dovoljne količine voda iz javnog vodoopskrbnog sustava za prvenstvenu namjenu opskrbe stanovništva vodom za piće i sanitarne potrebe, te za potrebe protupožarne zaštite i obrane.

Spomenuta Odluka primjenjuje se u slučaju kada nastupi privremena nestašica vode u tolikom obimu da nije moguće zadovoljiti potrebe svih korisnika na određeno priključenih na vodoopskrbni sustav, ako su zalihe tijela podzemnih ili površinskih voda iz kojih se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe u tolikoj mjeri smanjene da nema mogućnosti za njihovo daljnje zahvaćanje ili da postoji opasnost od njihovog potpunog iscrpljivanja, ili se zbog postojećeg zahvaćanja vode ili drugog načina korištenja pogoršalo kemijsko stanje vodnih tijela ili bi moglo nastupiti njegovo pogoršanje ili ako je zbog smanjenja razine tijela podzemne vode došlo do ugrožavanja vodnog i šumskog ekosustava.

Redukcija vode I. stupnja kada je potrebno uštedjeti do 10% ukupno raspoloživih količina vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi. Da sve ne bude tako crno vode će i dalje biti, a u nastavku možete vidjeti na što se odnose zabrane.

Zabranjuje se:
– zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i drugih sportskih terena,
– pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
– pranje poslovnih građevina, instalacija te sredstava za rad i skladištenje,
– pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica i sl. ) i
– navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona.

Pozivaju se nadležna tijela jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije da :
-sukladno čl. 86., a u svezi s čl. 88. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09 i 130/11) propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u funkciji javne vodoopskrbe i u roku od tri dana od dana proglašenja dostave popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava.

U cilju provedbe ovog Zaključka i Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije nalaže se:
a) javnim vodoopskrbnim poduzećima u Istarskoj županiji uvođenje mjere redukcije vode I. stupnja za sve potrošače u Istarskoj županiji,
b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državne vodopravne inspekcije.
c) Državnoj vodopravnoj inspekciji inspekcijski nadzor, te za potrošače koji ne poštuju pripisane mjere redukcije I. stupnja, uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije

barkun.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.