Restoran u Kaštelu ponovno “in”

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07. i 21/09.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina

I. Daje se u zakup prikupljanjem pisanih ponuda poslovni prostor u prizemlju Kaštela, u ulici Trg istarskog razvoda 1, Pazin, koji se nalazi na k.č.117 zgr. (N.I.k.č.1561), upisanoj u z.k.ul.br.438 k.o.Pazin, koji je u vlasništvu Grada Pazina, površine od 171,50 m2 za obavljanje ugostiteljsko-trgovačke djelatnosti.

Početni iznos zakupnine je 25,37 kn/m2 mjesečno.

II. Početni iznos zakupnine utvrđen je kao početni mjesečni iznos zakupnine za poslovni prostor po m2.
U iznos zakupnine nisu uračunati režijski troškovi (grijanje, električna energija, voda, telefon, komunalna naknada, odvoz smeća i dr.)
Zakupnina se plaća na temelju dostavljenog računa ili uplatnice.
Ugovorena zakupnina u kunama u odgovarajućoj protuvrijednosti EUR-a na dan zaključenja Ugovora usklađuje se sa promjenama tečaja EUR bez izmjene ugovora o zakupu, kada se poveća tečaj EUR za više od 5% u odnosu na tečaj kune koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.
Odnos kune prema EUR utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.
Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.

III. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina. Protekom roka zakupac, ako u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ostvarit će pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu bez javnog natječaja.
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Uređenje kao i održavanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti u cijelosti tereti zakupnika bez prava na povrat troškova. Za slučaj investicijskog ulaganja u poslovni prostor potrebno je odobrenje Zakupodavca o čemu će se zaključit poseban ugovor.
U posjed poslovnog prostora zakupnik stupa odmah po potpisu ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu je najpovoljniji ponuditelj dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od poziva Zakupodavca.

IV. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ponuđeni najviši iznos mjesečne zakupnine po m2.

V. Pravo na podnošenje pisane ponude za obavljanje namijenjene djelatnosti imaju poslovno sposobne fizičke osobe-državljani RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.

Pisana ponuda mora sadržavati:

a) – za fizičke osobe – ime i prezime, prebivalište, dokaz o državljanstvu, OIB,
– za obrtnike – obrtnicu, BON 2 i Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga obrta ne stariju od 7 dana, OIB,
– za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, BON 1 i Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od 7 dana, OIB,
/svi s dokazom -odobrenjem, rješenjem, upisom- da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« RH, br. 174/04) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja – trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status/

b) iznos ponuđene mjesečne zakupnine po m2,

c) dokaz o uplaćenom garantnom pologu,
(kopija virmana, e-izlist, uplatnica i sl.)
/garantni polog se uplaćuje u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor na žiro-račun Grada Pazina – Proračun 2402006-1832100002, poziv na broj 22-7811-OIB ili 21-7811-OIB, sa naznakom »garantni polog- natječaj za zakup»; izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili u slučaju kad nije u mogućnosti zaključiti ugovor o zakupu zbog ne dostavljanja instrumenata osiguranja propisanih natječajem; po zaključenju ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u zakupninu/

d) broj računa i naziv banke za slučaj povrata garantnog pologa natjecatelju koji ne uspije na natječaju,

e) dokaz o podmirenju svih obveza po bilo kojoj osnovi prema Gradu Pazinu,
(potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina),
/neće se razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Pazinu ni ponude ponuđača koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i(li) obrte koji imaju drugovanja prema Gradu Pazinu/,

f) izjavu ponuđača kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

g) izjavu ponuđača da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga,

h) izjavu ponuđača da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu pružiti Gradu Pazinu jedan od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja:
– osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 12-to mjesečne zakupnine,
– plaćanje iznosa 3 (tri) mjesečne zakupnine unaprijed dok ugovor o zakupu traje,
– bjanko zadužnicu na trostruki iznos mjesečne zakupnine,
– mjenicu s naznakom ‘bez protesta’,
– depozit u visini od 6 (šest) mjesečne zakupnine.

VI. Ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava kojom stranke suglasno utvrđuju da Zakupodavac može temeljem ugovora o zakupu izvršiti neposrednu prisilnu ovrhu na cjelokupnoj imovini Zakupnika radi naplate dužne zakupnine odnosno pokrenuti ovršni postupak radi raskida ugovora i predaje poslovnog prostora Zakupodavcu.

VII. Gradonačelnik Grada Pazina zadržava pravo da djelomično ili u cijelosti poništi postupak natječaja i da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljniju ponudu, bez posebnog obrazloženja natjecateljima.

VIII. Pisane ponude na Natječaj sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Pazin – Komisija za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin, s naznakom «ne otvarati, ponuda na Natječaj za zakup poslovnog prostora».

IX. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 06. travnja 2010. godine. Natječaj će se objaviti na oglasnim pločama Grada Pazina i na www.pazin.hr. Obavijest o natječaju za zakup poslovnog prostora objaviti će se u tiskovini «Glas Istre».

X. Ponude će se otvoriti u roku od petnaest (15) dana od proteka roka za podnošenje a sudionici natječaja će o rezultatima biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od donošenja Zaključka Gradonačelnika o najpovoljnijem natjecatelju.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XI. Poslovni prostor može se pogledati svakim radnim danom u uredovno vrijeme za vrijeme trajanja natječaja, uz prethodnu najavu.

XII. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, na telefon 624-111 int.143.

KLASA: 372-01/10-01/06
URBROJ: 2163/01-01-01-10-3
Pazin, 25. ožujka 2010.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA

Gradonačelnik
Renato Krlučić,v.r.

http://www.pazin.hr/index.php?id=112,893,0,0,1,0

3 komentara na “Restoran u Kaštelu ponovno “in””

 1. tone napisao:

  PRAVILNIK
  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

  “Unutarnja visina u kuhinji mora iznositi 2,80 m a u postojećim ugostiteljskim objektima najmanje 2,50 m.”

  da ne spominjem:
  ZAKON O HRANI
  ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

  uglavnom, sto i jedan razlog u zakonskoj regulativi zbog koje restaurant u Kaštelu neće biti opet “in” …

  LP

  1. 9A3AMI napisao:

   onda po svim zakonima o ugostiteljskoj djelatnosti u Pazinu treba zatvorit minimalno 30 U.O.

   1. frane napisao:

    postojeće kuhinje 2,50m … koje su bile takve prije donošenja izmjena zakona …

    u pazinu nema 30 UO koji poslužuju hranu … otkud ti to?

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.