Strahotni nalazi revizije u AZRRI-ju

Državna revizija objavila je izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti i otkrivanja prijevara u 106 trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 20 županija i grada Zagreba.

Revizijskim postupcima obuhvaćeno je poslovanje za 2014., a ovisno o ocjeni rizika, za pojedina područja revizije obuhvaćena su i ranija razdoblja. Predmet revizije bile su politike i postupci za sprječavanje i otkrivanje prijevara, te aktivnosti koje trgovačka društava poduzimaju kako bi spriječila i otkrila prijevare.

U Istarskoj županiji revizijom je obuhvaćeno pet trgovačkih društava: Pulapromet, Monte Giro, Pula Parking, Tržnica Pula i Agencija za ruralni razvoj Istre. Odabrana su na temelju ostvarenih prihoda, broja zaposlenih te prostorne zastupljenosti u županiji.

Državni ured za reviziju u tim je tvrtkama utvrdio nebrojene nezakonitosti, nepravilnosti i moguće zloporaba, sukobe interesa, netransparentno poslovanje i nepostojanje evidencija, zapošljavanje odlukama direktora bez natječaja te neobjavljivanje planova i financijskih izvješća na stranicama nekih tvrtki.

Izdao je i niz preporuka čija bi provedba, kako navode, pridonijela sprječavanju i ranom otkrivanju prijevara te postizanju boljeg upravljanja javnim sredstvima i većoj transparentnosti i odgovornosti u društvima.

AZRRI: Na reprezentaciju, gorivo i mobitele više od 600.000 kn

U Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o., Pazin su utvrđene slabosti u područjima ugošćavanja (reprezentacije), korištenja imovine u poslovne svrhe i donošenja odluka.

Troškovi reprezentacije u 2013. i 2014. ostvareni su u iznosu 168.990 kn. Društvo nije donijelo pravilnik ili neki drugi akt o korištenju sredstava reprezentacije kojim bi se detaljnije propisalo tko i u kojim okolnostima ima pravo korištenja i trošenja sredstava reprezentacije.

Trošak goriva u 2014. iznosio je 352.040,00 kn. Društvo u svom vlasništvu ima pet osobnih vozila, sedam teretnih i kombi vozila, šest traktora i pet priključnih vozila. Donesena je odluka o korištenju osobnih automobila, dok akt kojim bi bio uređen način i kriteriji korištenja ostalih vozila nije donesen. Društvo posjeduje 13 kartica za opskrbu gorivom na broj registracijskog vozila i jednu karticu na ime zaposlenika koji prema obrazloženju zakonskog predstavnika ima pravo točenja goriva u svu poljoprivrednu mehanizaciju. Evidencija o potrošnji goriva kako bi se izbjegle eventualne zlouporabe njihovog korištenja nije ustrojena.

Iako je odlukom definirano da je svaki zaposlenik koji je odgovoran za održavanje pojedinog službenog vozila dužan  voditi evidenciju o kilometraži, potrošnji goriva te troškovima za pojedino vozilo, to se u AZZRI-ju ne čini.

Trošak mobilnih telefona u 2014. iznosio je 88.713,00 kn. Pravo na stalno korištenje mobilnih telefona ima 29 zaposlenika, a pravo na povremeno korištenje imaju sezonski zaposlenici i zaposlenici preko student servisa. Nema propisane evidencije poziva u slučaju prekoračenja limita.

Donošenje odluka uređeno je izjavom o osnivanju. Donošenje odluka Skupštine i Nadzornog odbora je potkrijepljeno zapisnicima, bilješkama, izvješćima i drugom dokumentacijom. Za donošenje odluka direktora, međutim, ne vode se posebni zapisnici i bilješke koji prethode donošenju odluka odnosno izvješća o donesenim odlukama, a pojedine odluke nisu evidentirane.

Dokaznim postupcima je provjereno zapošljavanje u društvu. Pravilnikom o radu propisano je da se osobe na rad kod poslodavca primaju na temelju oglasa. U 2014. su zaposlena tri zaposlenika na određeno vrijeme.

Za zapošljavanje nije raspisan natječaj putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nije objavljen natječaj u dnevnom tisku te nije objavljena obavijest na oglasnoj ploči niti na mrežnoj stranici društva. Nadalje, nije osnovano povjerenstvo o odabiru kandidata, kriteriji na temelju kojih je donesena ocjena nisu utvrđeni, nisu sastavljeni zapisnici o obavljenim razgovorima te nisu donesene odluke direktora o odabiru kandidata.

Društvo je na svojim mrežnim stranicama objavilo Etički kodeks, opće akte te strateški plan ruralnog razvoja, dok odluke tijela upravljanja i drugi dokumenti propisani Zakonom o pravu na pristup informacijama na mrežnim stranicama nisu objavljeni.

AZRRI je koncem 2013. imala 21 zaposlenika, a koncem 2014. ima 33 zaposlenika.

U 2014. je na temelju odluke Skupštine Istarske županije, društvu pripojeno društvo MIH d.o.o., Poreč. Društvo je koncem 2012., na temelju izrađene Studije opravdanosti osnivanja centra za održivi razvoj maslinarstva Istarske županije, modelom preuzimanja trgovačkog društva za proizvodnju i trgovinu maslinovim uljem, kupilo pravo građenja na zemljištu te uljaru i opremu u vrijednosti 10.421.642 kn.Navedena vrijednost uljare predstavlja 37 posto vrijednosti imovine društva.

U 2014. je od planiranih 940 t maslina prerađeno 261,4 t ili 27,2 %.

Pula Parking i Monte Giro zapošljavaju odlukama direktora – bez natječaja 

U društvima Pula Parking i Monte Giro su utvrđene slabosti u području zapošljavanja, iako su donijeti pravilnici o radu.

U 2014. u Pula Parkingu je zaposlen 1 zaposlenik na neodređeno vrijeme i 7 zaposlenika na određeno vrijeme, na temelju odluke direktora. Za zapošljavanje nije raspisan natječaj putem HZZ-a niti je objavljen natječaj u dnevnom tisku.

Društvo Monte Giro d.o.o. Pula je u 2013. i 2014. zaposlilo 6 zaposlenika na određeno vrijeme. Za zapošljavanje jednog zaposlenika proveden je natječaj putem HZZ-a, dok su ostali zaposleni na temelju odluke direktora. Za zapošljavanje na temelju odluke direktora nije sastavljen plan kadrova, nije raspisan natječaj putem HZZ-a niti je objavljen natječaj u dnevnom tisku.

Državni ured za reviziju predlaže društvima Pulapromet i Agenciji za ruralni razvoj Istre utvrditi kriterije i mjerila za ugošćavanje (reprezentaciju). Predlaže društvu Tržnica donijeti pisane procedure kojima će definirati način i kriterije korištenja mobilnih telefona i službenog vozila. Također, predlaže društvima Monte Giro, Pula Parking i Agenciji za ruralni razvoj Istre, radi veće transparentnosti poslovanja, zapošljavanje provoditi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili objavom natječaja u dnevnom tisku te društvima Pulapromet i Agenciji za ruralni razvoj Istre prigodom zapošljavanja, utvrditi kriterije za ocjenjivanje i rangiranje kandidata, voditi zapisnike o postupku izbora kandidata te donositi i evidentirati odluke o odabiru kandidata.

Društvu Pulapromet predlaže uskladiti odredbe Pravilnika s potrebnim brojem izvršitelja po svim radnim mjestima, sastavljati mjesečna pisana izvješća o nastalim troškovima i prekoračenju limita mobilnih telefona za svakog korisnika u skladu s donesenom odlukom te donijeti pisane procedure o korištenju službenih vozila.

AZRRIPotrebna objava planova, odluka i financijskih izvještaja

Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o., Pazin predlaže ustrojiti evidenciju o utrošku goriva po svakom službenom vozilu, pratiti potrošnju goriva i upravljati voznim parkom kako bi se izbjegle eventualne zlouporabe te općim aktom urediti način korištenja teretnih vozila i poljoprivredne mehanizacije. Prigodom prekoračenja limita za korištenje mobilnih telefona predlaže pridržavati se donesene odluke o poslovno priznatim troškovima korištenja mobilnih telefona.

Nadalje, društvima Pulapromet i Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o., Pazin predlaže objaviti na mrežnim stranicama zakone i druge propise koji se odnose na područje rada, donesene odluke, godišnje planove, programe, izvještaje o radu, financijske izvještaje, podatke o izvorima financiranja, informacije o dodijeljenim donacijama i ostalo u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Loš sustav unutarnjih kontrola 

U Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o., Pazin unutarnje kontrole nisu u potpunosti uspostavljene na način da njihova primjena spriječi moguću prijevaru, odnosno općim aktom je uređena podjela dužnosti i nadležnosti, djelomično odobravanje i dokumentiranje te nadgledanje postupaka, dok fizičke i neovisne kontrole nisu uređene te nije donijelo plan za upravljanje rizicima. Specifična područja poslovanja u kojima je prisutan veći rizik pojavljivanja prijevara nisu ocjenjivana te nisu razvijala odgovarajuće protumjere i akcijske planove kako bi upravljali rizicima pojavljivanja prijevara. Društvo nije uredilo način odobravanja financijskih transakcija iznad određenih iznosa.

Trgovačka društva obuhvaćenim revizijom nisu uredila način ocjenjivanja funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola. Osim navedenog, izravnim dokaznim ispitivanjem su utvrđene nepravilnosti i slabosti u društvu Pulapromet d.o.o. u područjima obračuna i isplate stimulativnog dijela plaće i naplate dijela potraživanja i Agenciji za ruralni razvoj Istre d.o.o., Pazin u području nabave roba, radova i usluga.

U društvu Pulapromet d.o.o., Pula bruto plaća zaposlenih za 2014. iznosi 11.119.317 kn. Tijekom 2014. pojedinim zaposlenicima (26) je mjesečno isplaćivan stimulativni dodatak u rasponu od 5 do 30 posto bruto plaće. Isplaćen je u godišnjem bruto iznosu 143.035 kn na temelju mjesečnog pregleda direktora. Pregled sadrži popis zaposlenika s postotkom stimulacije koja se dodjeljuje zbog iznimnih rezultata rada. Na isti način isplaćivan je stimulativni dodatak na plaću i u 2013. za 27 zaposlenika u ukupnom iznosu 131.390 kn. Odredbama članka 82. Kolektivnog ugovora utvrđeno je da zaposlenik ostvaruje pravo na dodatak na plaću po osnovi opsega i kvalitete poslova koje obavlja prema kriterijima koje će utvrditi direktor uz suglasnost Sindikata. Kriteriji za isplatu stimulativnog dodatka na plaću nisu doneseni.

Koncem prosinca 2014. dospjela potraživanja od kupaca za isporučene usluge iznose 701.636 kn, a potraživanja od osnivača za potpore iznose 1.552.000 kn, za što, osim upućivanja opomena, druge mjere naplate nisu poduzimane, niti su obračunavane kamate za nepravodobno plaćanje u tekućoj i ranijim godinama.

Pulapromet u gubicima, a donira 100 tisuća za novogodišnje uređenje grada Pule

Također, koncem prosinca 2014. u izvanbilančnoj evidenciji evidentirana su dospjela, a nenaplaćena potraživanja od osnivača s osnove potpora (dva grada i pet općina) u iznosu 4.612.092,00 kn koja se odnose na razdoblje od 1996. do 2000. Vrijednosno značajnija se odnose na dva grada u iznosu 2.473.177,00 kn, od čega se na većinskog vlasnika odnosi 1.043.930,00 kn, a na drugi grad koji ima i najznačajnije bilančne obveze se odnosi 1.429.247,00 kn. Zbog navedenih nepodmirenih dugovanja osnivača, koncem prosinca 2013. iskazan je preneseni gubitak u iznosu 8.219.536,00 kn.

Tijekom prosinca 2014. većinski vlasnik je za pokriće gubitka društva na temelju odluke gradskog vijeća doznačio 3.607.444 kn te je koncem prosinca 2014. ostao nepodmireni gubitak s osnove neplaćenih potpora u iznosu 4.612.092 kn. Također,tijekom 2014. uplaćene su donacije u iznosu 110.000 kn, od kojih se vrijednosno značajnija u iznosu 100.000 kn odnosi na uplatu komunalnom društvu za novogodišnju dekoraciju grada. Donacije su planirane financijskim planom, odobrava ih direktor na temelju pisanih zahtjeva korisnika. Skupština društva je u prosincu 2014. donijela odluku o sudjelovanju društva u sufinanciranju novogodišnje dekoracije Grada. U odluci nije navedena vrijednost sufinanciranja. S obzirom na iskazani gubitak preko visine kapitala koji je koncem 2013. i dalje vrijednosno značajan, Državni ured za reviziju je mišljenja da je trebalo preispitati visinu i svrhovitost uplaćene donacije komunalnom društvu u iznosu 100.000 kn.

Netransparentna nabava u AZRRI-ju: u dvije godine s jedinim izvođačem ‘po pozivu’ ugovorili oko 6 milijuna kuna

Za nabave male vrijednosti direktor je u lipnju 2014. donio odluku o privremenom načinu nabavljanja roba i usluga kojom je utvrđeno da se roba i usluge nužne za redovno poslovanje, nabavljaju isključivo temeljem narudžbenice potpisane od nadležnog voditelja s tim da se potpisanom narudžbenicom smatra i elektronska poruka koju voditelj pošalje sa svoje elektroničke adrese. Utvrđeno je da su tijekom 2014. izdavane narudžbenice za nabave male vrijednosti koje ne sadrže točno specificiran naziv robe, radova i usluga s jedinicom mjere, količinom i cijenom. Za velike nabave financirane iz sredstava društva nisu propisane procedure. Društvo je u razdoblju od 2012. do konca 2014. vrijednosno značajnije ugovore o izvođenju radova zaključilo s jednim dobavljačem. Zaključeni su ugovori u vrijednosti 6.142.120 kn (bez PDV-a).

Izvoditelj radova odabran je prikupljanjem ponuda po pozivu, na kojima je bio jedini ponuditelj, čime nije osigurana javnost poslovanja. Nadalje, nije na svojim mrežnim stranicama objavilo popis gospodarskih subjekata s kojima je zabranjeno poslovati radi razotkrivanja mogućih sukoba interesa. Društvo nema ustrojenu evidenciju o obavljenim nabavama i zaključenim ugovorima o nabavi roba, radova i usluga.

Državni ured za reviziju slijedom ovih je nalaza donio niz preporuka koje se tiču javne nabave, reprezentacije, korištenja vozila i mobitela, procedure zapošljavanja, izvješćivanja javnosti, izobrazbe zaposlenika, unutarnje revizije, isplate stimulacija, naplate prihoda i sustava unutarnjih kontrola s ciljem sprječavanja prijevara u navedenim društvima.

AZZRI-ju se izrijekom preporučuje istraživati sumnjive transakcije, skrivene odnose među pojedincima, organizacijama i događajima te postupcima i tehnikama otkrivanja prijevara obuhvatiti pojedine razine odgovornosti unutar društva.

ipress.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.