SVETOMUORE – Majka Buojža se more

Dragi moji Istrijani, za ni niedan od vas ki ni pasa s čestom ot Pula do Žminja. I potle Savičienti i potle sela Frlini, ste videli poli često criekvo Svete Mariji Svetomuore. Criekva je bila jedamput jako štimana va ciele okolice. Vamo so na Marčenico hodili prošešijuoni z Savičienti, z Kafanara, z Svetega Petra, s ciele Dunjici i Gorienšćini. I grajani z Žminja. I plovan je prihija semo z ljudi na nogi.

Prošešijuon i maša kantana

Mi smo vajk od stareh čuli kako Majka Buojža se more, i zato so njiejno criekvo udeka zvali Sveta Marija Svetomuore. Tako so zvali i kal ki je malo dalje spot Crkvenega. Kal ni nikat presaha. Oda je bila gušna za pit, pak so i ta kal zvali Svetomuore. Po lete je va criekve bila dontrina. Bi bilo i po dvijesto dici. Sedeli so napeštani po bankah, po škalinah ot oltara. Na puol dontrini dica so se igrali “Črnega čovika”. Vikat dico se je čulo do Tomišić, Halus i Madrušan. A potle dontrini prava dica so šli doma, a huncuti so šli po drenjulah, a ni nnka za veruvat, neki so šli na kal plivat. Sa sreća da se niedan ni utopi.

Ma jedanput je semo kapita jedan študijan čovik s Porieča. Uon je protumači da je criekva jako stara i da je njiejno pravo ime Santa Maria Maggiore kako i unie vele criekve va Rome. Santa Maria Maggiore bi se po našo reklo Vela Sveta Marija. Ot tega imena Santa Maria Maggiore našen je ljuden prišlo Sveta Marija Svetomore. A una se časti na petnajs angošta ali smokvenjaka. To je fešta kat so andjeli Majko Buojžo z dušuon i tielon zieli na nebo. Ali otkat se zna, glavna fešta va te criekve se drži meseca marča. I to na dvajset i piet kat je andjel Gabrijiel priša z neba pitat mlado divojčino Marijo bili tela bit mat Buojžega Sina. I zato se zove Marčenica.

Na Marčenico je semo prihijalo miljari ljudi. Storili so prošešijuon koli criekvi i je bila maša kantana. Plovan bi tu da liepi naputki sien: dice, mladen, materan i ocien. Potle maši je bi veli samanj. Sega je bilo za kupit, jes i pit. I vajk se je kantalo na tanko i na debelo. A nikat niećemo znat koliko očiv je tu palo po divojčinah i mladićah, ki so se tu prvi put videli i uženili. Na saken ugnjišće, na saken dele, cielo leto se je spominjala Marčenica i čekalo kat će prit opet.

Po blaven nebe zlatne zviezdi

Va to criekvo je bi jako namuran premarjo i kirurgier Ivan M. Kat je paseva s Pula va Pazin, čuda puti se je tu frma. I litrateva turan ki je jedan od najstarejeh va Istrije. I uni stupi na kolombar na vratah ot luopici. Za njeh se guori da so najdeni na vršiće proti Madrušanom nasporet Belic. Unde so ustanki starega grada. Unde je i Liberat naša jeno groto so na lauori. I za njo so dali neki šijori z Bieča šoldi da je moga kupit kravo. I uni stupi bi reć da so bili od nekega tiempla va kien so diblji ljudi imeli soji bogi.

Premarjo je litrata i uni veli ljudi od groti ča nose luopico. Premarjo hi je zva karijatide, ča mi tamo nismo nikat čuli. A takove karijatide da so va Grčke. I da so tamo delali takovi kipi od groti ki so nosili baladuori i se ča je stršelo van zida i ča je rabilo podbočit. Litrati mi je pokaževa šjor Premarjo va njegove kuće va palace od miedigi va Pule blizu Reni.

Va četireh kantuonah od luopici va grote so storeni četiri andjeli. Andjeli so goli kakovi se vide na slikah s poli Majko Buojžo ko nose na nebo. Criekva je jedanput bila lušo piturana. Zidi so bili va škuro maron. A po koluore liepi dišenji kako ki bi rastiega fini rakam. Spodobalo je jušto kako se vidi i danas va Sveten Petre kade so zidi fodrani z uofčjon kožon.

A nebo je va criekve bilo piturano va blavo. I se po blaven nebe rastrene zlatne zviezdi. Ku pojete kada va Porieč, takove zviezdi so na baldahine nat glavnen oltare kiega je da storit biškup Otuon leta 1277., to će reć miljar dvijestuo i sedandesiet i siedmega leta. Takove so zlatne zviezdi na nebe još do danas i va criekve va Sveten Petre.

Toših va sako škuljico brša

Ot sega va criekve je bi najlepči oltar. Visok do griet, sa nadelan. Nosili so ga dva stupa po keh se je diguvala loza puna blaveh grozdi. Va sriet oltara je bila vetrina. A nutra va stakle Majka Buojža, ubučena kako mlada ka gre na zakuon, z veluon na glave. A sa puna zlata: korduoni, prsteni, vetic i rićini. Saki put potle maši se je hodilo koli oltara od desnega kraja na livi. I saki je taka oltar i se je prekriži. I saki je bušnu glavico andjela ča je bila na dne stupa. Malo dico so materi digle. To je se gospodin Premarjo imie litratano. Kat mi je to pokaževa sporadi velikega rišpeta je šapića tiho.

Tega liepega oltara drugo ni va criekve. Ma mu ni ni traga. Računamo da je bi star koli tristo i pedesiet liet. Zasiguro je bi bršljif i gospodin plovan ga je zgorie, kako je bila navadva zgoret se ča va criekve već ni bilo za koris. Prvi put ča se zna da so va Istrije provali uzdravit takuof bršljiv oltar je bilo va Sveten Lovrieče. Unde je još jedan veći oltar, star preku pietsto liet. I unde je priša neki Slobodan, kiega so poslali z Zagreba. Slobodan je unde kvarnar dan po cieli dani kapa toših va sako škuljico brša kako kat se daje špuonta va žilo. A danas je se drugo. Danas se takuof oltar zamota va plastiko, se pušti toših i se je storeno.

Va sele je bi brba Jakof ki je čuda tega zna povedat. Je bi va ojske va Galicije i va Rusije. Najzat je bi va Gjermanije. Poslušali smo ga već puti po lete na klance va hlade pod urehon ali pot murvačien. Guori je tiho kako da je imie strah da ga ki posluša. I uon je reka da je jedanput, kako poviedajo stari, se koli Svete Mariji bi grat. A ot grada so pod zemljo hodile škali se do Svetegamuora aš jin je tribala oda.

Kat te plovani bit pres bareti

I je guori kako so va staro vrieme kat so bile ojski, zlato i šoldi ljudi zakopevali va zemljo. I uon je sigur da so i koli criekvi ot Svete Mariji s spot zemlji zakopane kasi z zlatnemi šoldi. Jeno nedieljno jutro, kad smo po staze po Crkvenen prišli h maše, videli smo kako je na diesni kraj criekvi freško kopano. Neki je po noće priša kopat i iskat zlato. Si so po tiho guorili da je to siguro kopa Martin Skačkin ot Halus.

Brba Jakof je vajk soje poviedanje finjeva z neken Petešićen kiega so imeli kako za proroka. A uon je guori: brižni uni ljudi ča buodo dočkali kat te okati bit golobradi, plovani pres bareti i kat kokoši buodo nesle jaja potle puolne. To je se danas prišlo, i si znamo kako nan je. A ča će bit potle nas, sam svemogući Buoh zna.

Za Sveto Marijo se je poviedalo sega i sačesa: kako se unde po noće vidi svetlavino, kako s poli Svetegamuora po noće gredo prošešijuni mrtveh duš. Raji da van to ni ne guorin, aš bi te se zledili ot straha kad bite unuoda po noće pasevali z veturon.

Crkveno je vela boška se koli criekvi ot Svete Mariji Svetegamuore. Boška se je sekla za plovana. Nikat se ni se poseklo. I unde so se skros stotin liet zgojili veli dubi ot cera. Kat se je trefilo da neka fameja ni imela drieva za zimo, plovan je pušti fameje da si na Crkvenen zame jedan dup. Dup so otpili ali otsekli sikiron. I kat je bi na tlieh, pomalo so ubruškvali grani, se spresiekali, pak so spilili dieblo z šiguonom. I zemljo so skopali i se žili povadili i zieli za uganj. Fameja je bila spašena. Videli smo, sako toliko je zmanka jedan dup.

Japno međežija za blago i za krs

Na Crkvenen s pot sela Haluzi so pret čuda liet storili japlenico. Fraški je bilo koliko je rabilo. Skopali so velo škuljo va zemlje i uzidali japlenico veći parat spot zemlji i finili vrh kako kažuon. Guore da so ložili dan i nuoć osan dan. Unde se do današnjega dana vidi škulja zarasla s travuon i s trnjen. Japno je triebalo za bielit criekvo, ali i za zidi, griedi, daski ot šufita po kućah da ne bi škopijala kakova najiemna boles. Z japnuom so se škropile štali, prkati i kokošari da krepajo tekuti ki so zjiedali blago. Japno je bilo međežija za blago i za krs. Ni se za nič criekva zvala Sveta Marija Svetomuore. Va nedeljo potle puolne so ljudi z čuda siel s ciele okolici s dicon za ruoko, ali va naramke, hodili h Svete Marije i pod luopicom molili za živi i si mrtvi. Plovan je bi star i va nedelji se je maša delala samo va Žminje.

To leto Marčenica na četiri avrila

Ku Marčenica kapita prit va Velo šetemano, kako se je trefilo to leto, uniput se prenese cieleh deset dan, aš ni osan dan potle Vazma se ne smie nienega častit ku ne samo Isusa uskrslega. Tako je Marčenica to leto, namesto na dvajset i piet marča, pala na četiri avrila.

glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.