Prijedlog odluke o držanju kućnih ljubimaca

pas_nuzdi.jpgPoštovani sugrađani, sukladno proklamiranom programu o sudjelovanju građana u procesu donošenja odluka lokalne samouprave NGL Valtera Milohanića, predstavljamo vam prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Odluka donosi dosta novina i prilično detaljno regulira držanje životinja, vođenje pasa po javnim površinama, postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama i sl. Njeno stupanje na snagu poboljšati će higijenske uvjete na javnim površinama, a mnogi vlasnici kućnih ljubimaca morati će prilagoditi svoje postupanje s njima sukladno ovoj Odluci.

Odluku je pripremio Gradski upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, a na slijedeću sjednicu Gradskog vijeća, 26. studenog 2009., Odluka dolazi na prvo čitanje.

Uključite se i vi vašim primjedbama i prijedlozima.
NGL Valtera Milohanića

Tekst Odluke s obrazloženjem:
(tekst je OCR-om sa papira pretvoren u elektronski oblik pa možda ima grešaka)

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06) i članka 22. Statuta Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 17/09) Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici ___________   godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Pazina.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

 1. Kućni ljubimac je životinja koju čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju,
 2. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
 3. Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži,
 4. Napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,
 5. Pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat,
 6. Opasan pas je pas koji je posebnim propisom označen kao takav,
 7. Neupisan pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu.

Članak 3.

Ova se Odluka ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama (npr. vodiče slijepih osoba).

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom. Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

 1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,
 2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,
 3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,
 5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
 6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
 7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,
 8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 10.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 13.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 14.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu.

Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim posebnim propisima o zaštiti životinja.

Članak 16.

U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 18.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, daje ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka dužna je o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 20.

Po javnim površinama na području Grada Pazina posjednik je psa dužan voditi na povodcu tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje.

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i puštati psa u gradske parkove, cvjetnjake, dječja igrališta, prostore oko škola i dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih objekata i slično osim u Željeznički park.

Grad Pazin može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa.

Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca izvan prostora Grada Pazina omeđenog ulicama.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko – zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 24.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko – zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Pazina.

Članak 25.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 26.

Ugovorom sklopljenim između Grada i skloništa za životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna ili fizička osoba koja obavlja veterinarsko – zdravstvene usluge za Grad Pazin.

VI. NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Pazina.

Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

Članak 28.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlaštenje od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 • postupa s kućnim ljubimcima suprotno odredbama u članku 5. i 6. ove Odluke;
 • vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. Odluke;
 • pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora (članak 10. stavak 1. Odluke);
 • ne očisti javnu površinu otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. Odluke);
 • ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članak 13. Odluke);
 • postupa suprotno odredbama u članku 14. Odluke;
 • ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. Odluke);
 • drži psa na balkonu, terasi, lođi, zajedničkim dijelovima ili okolišu stambene zgrade (članak 16. Odluke);
 • drži psa protivno članku 17. Odluke;
 • nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa (članak 18. Odluke);
 • ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. Odluke);
 • pušta psa na zabranjene površine (članak 21. stavak 1. Odluke);

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju, registraciji i tamanjenju pasa (“Službene novine Grada Pazina” broj 3/92, 8/95 i 4/03 ).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama je u članku 58. stavku 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine” broj 135/06) u kojem je određeno da nadležna tijela općina i gradova propisuju uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na njihovom području.

II. OCJENA STANJA

Važeća Odluka o držanju, registraciji i tamanjenju pasa (“Službene novine Grada Pazina” broj 3/92, 8/95 i 4/03 ) donesena je od strane Gradskog vijeća Grada Pazina još 1992. godine a dva je puta mijenjana samo glede propisanih visini kazni za počinjene prekršaje. Navedena Odluka donijeta je temeljem tada važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.

U međuvremenu su donesena i stupila su na snagu dva nova zakona koja uređuju navedenu problematiku, a to su Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06), čijim je stupanjem na snagu prestao važiti Zakon o dobrobiti životinja (“Narodne novine” broj 19/99), kao i Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” broj 41/07), čijim je stupanjem na snagu prestao važiti Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” broj 70/97, 105/01 i 172/03), te je donesen i niz odgovarajućih pod-zakonskih akata radi provedbe odredbi citiranih Zakona.

Zakon o zaštiti životinja je u članku 58. stavku 4. propisao da nadležna tijela općina i gradova propisuju uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na njihovom području, slijedom čega je stvoren pravni okvir za iznalaženje što kvalitetnijih i potpunijih rješenja u pogledu uređenja predmetne problematike.

III. NAJVAŽNIJE PROMJENE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Odluka je podijeljena u slijedeće glave: opće odredbe, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, nadzor, kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe.

OPĆE ODREDBE

Općim odredbama se utvrđuje što Odluka uređuje te se određuju značenja temeljnih pojmova Odluke. Ovom se glavom Odluke utvrđuje i da se Odluka ne primjenjuje na službene pse kao i pse osposobljene za pomoć.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Ovom se glavom Odluke pobliže uređuju uvjeti držanja kućnih ljubimaca, u smislu dužnosti, obveza i odgovornosti posjednika kućnih ljubimaca s naglaskom na držanje kućnih ljubimaca u skladu sa njihovim potrebama, brizi o zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni, sprječavanju nanošenja boli, patnje i ozljeda ili namjernom izlaganju neprimjerenim

temperaturama i vremenskim uvjetima protivnim prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili strahu, kao i sprječavanju poremećaja u ponašanju.

Posjedniku kućnog ljubimca zabranjuje se napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom a zabranjuje se i držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece. Taksativno se navode temeljni uvjeti držanja kućnog ljubimca koje je posjednik dužan osigurati, a koji se posebno odnose na objekt ili nastambu, odgovarajuću hranu i vodu, održavanje i čišćenje prostora boravka, kretanje kućnog ljubimca, onemogućavanje bijega kućnog ljubimca, veterinarsku zaštitu, njegu, pomoć i kontrolu.

Pored navedenog, određuje se da držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečisti kućni ljubimac sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o pravu vlasništva.Također se određuje daje posjednik kućnog ljubimca u obiteljskoj kući dužan osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Ovom je Glavom, također, određena zabrana uvođenja kućnog ljubimca u građevine javne namjene i u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove i slično, dok je dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno samo uz dozvolu vlasnika tih objekata.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora a obvezno je očistiti istu od otpadaka koje kućni ljubimac ostavi na javnoj površini.

NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Ovom se glavom Odluke određuje dužnost posjednika kućnog ljubimca kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.U tom je smislu, prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca, radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja i zbrinjavanja sukladno propisima o zaštiti životinja i odredbama ove Odluke.

U odnosu na načine kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, određeno je da se kontrola može vršiti putem preventivnog djelovanja, sterilizacije ili kastracije životinja. Također je određeno daje posjednik kućnog ljubimca odgovoran za svu mladunčad kućnog ljubimca, koju mora zbrinjavati sukladno propisima o zaštiti životinja.Ukoliko posjednik kućnog ljubimca ne želi sam zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca, snosit će troškove njegova zbrinjavanja.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA VEZANIH PASA

Ovom se glavom Odluke pobliže određuju dužnosti i odgovornosti posjednika vezanih pasa. Tako se određuju obveze posjednika pasa na cijepljenje, upis i označavanje pasa, sukladno propisima o veterinarstvu.

Nadalje se određuju prava i obveze posjednika pasa u (više)stambenoj zgradi i okolišu stambene zgrade, zatim se određuju prava i obveze posjednika pasa u obiteljskoj kući, kao i obveza posjednika pasa na poduzimanje mjera radi sprječavanja remećenja reda i mira zbog laveži ili zavijanja pasa.

Regulirana je mogućnost privremenog oduzimanja psa posjedniku ako trpi bol, patnju, strah ili je ozlijeđen.

Također je reguliran način vođenja psa na javnim površinama a određeno je i to na koje je površine zabranjeno odnosno dozvoljeno dovoditi i puštati pse u Gradu Pazinu.

NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Ova Glava obuhvaća postupanje u vezi sa skupljanjem, prevoženjem i smještajem neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja od strane skloništa za životinje, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Nadalje se određuje da troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko – zdravstvenih mjera podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Grada Pazina.

Obveza je posjednika napuštene i izgubljene životinje i nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Ovom se Odlukom određuje i da će do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te napuštenih i izgubljenih životinja, kao i druge poslove skloništa za životinje sukladno propisu o zaštiti životinja obavljati pravna ili fizička osoba koja obavlja veterinarsko – zdravstvene usluge za Grad Pazin.

NADZOR

Ovom glavom određena je ovlast nad provođenjem ove Odluke kao i posebna ovlaštenja komunalnog redara u provođenju iste a sukladno važećem Prekršajnom zakonu.

Isto tako, dano je ovlaštenje komunalnom redaru da rješenjem naloži poduzimanje određenih radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove Odluke kao i da obavijesti odgovarajuću inspekciju (veterinarsku) o saznanjima koje ima a koja predstavljaju povredu propisa o zaštiti životinja a izvan su njegove nadležnosti.

KAZNENE ODREDBE

Ovom glavom uređene su novčane kazne za povredu pojedinih odredbi ove Odluke a sukladno važećem Prekršajnom zakonu kojim je utvrđen raspon novčanih kazni za učinjeni prekršaj i to u iznosu:

 1. od 500,00 do 10.000,00 kuna za pravnu osobu,
 2. od 300,00 do 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi koja učini prekršaj,
 3. od 100,00 do 2.000,00 kuna za fizičku osobu, te
 4. od 300,00 do 5.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj.

Posebno je određena i kazna za roditelja ili skrbnika ako je učinjeni prekršaj počinila maloljetna osoba a u svezi je s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovom se glavom utvrđuje da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju, registraciji i tamanjenju pasa (“Službene novine Grada Pazina” broj 3/92, 8/95 i 4/03 ). kao i da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama”

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ovog akta potrebna su financijska sredstva u Proračunu Grada Pazina od cca 20.000,00 kn za nabavu i postavu znakova s prekriženim likom psa i kontejnera za odlaganje otpadaka kućnih ljubimaca.

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno planiranje

44 komentara na “Prijedlog odluke o držanju kućnih ljubimaca”

 1. Ja napisao:

  Znaci da svaki put kad peljen breka na potok moran zet njegovu osobnu, ako ne ce mi mali sa parkiranja naplatit kaznu. Jebote policijskog grada. I jos san glasa za nezavisne

  1. tomcub napisao:

   Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

   iz ove odredbe se ne može zaključiti da tu ispravu mora pokazati odmah, što znači da je ne mora nositi sa sobom dok šeće psa.

   “Mali sa parkiranja” nije komunalni redar i on ti sigurno neće naplatiti kaznu, njegovo je samo parkiranje.

   1. da napisao:

    ne može se zaključiti ni suprotno, izmišljate malo na brzinu…

    1. tomcub napisao:

     i kako se onda postupa? ajde dobro, znači vas bode ovaj stavak, evo nabrzinu, kako kažeš, prijedlog izmjene ovog stavka da stvar bude preciznije definirana:


     Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ili dostaviti ispravu o upisu psa u roku od 7 dana.

     je tako bolje? ajde ti predloži tekst

     1. da napisao:

      that’s not the point što bi rekli naši imperjalistički prijatelji, mislim da taj zakon treba napisat iznova a ne kopi pejstat ga sa neta… slžaem se da ljudi trebaju za sobom pokupljat kakice od pasa ali se ne slažem da se mali psi moraju vodit na povodcu, nikako natpisi zabranjeno za pse po gradu jer je to ružno i izaziva suprotni efekat, i izostavit mačke, zečeve, zamorce, papige u potpunosti, ima puno kuća u gradu gdje su mačke koje slobodno vršljaju po gradu ali nikome ne smetaju. Zabranit sve pit bullove ako to još nije u hrvatskoj, i to je to… ne komplicirajte nepotrebno, bolje da kažnjavate pišače po parku i male vandale, te efikasnije spriječavate prodaju alkohola maloljetnicima. Kladim se da vi nemate psa ili mačku.

     2. tomcub napisao:

      Nije Zakon, nego Odluka, Zakon o zaštiti životinja donijela je RH, sve odluke lokalne samouprave koje reguliraju tu materiju moraju biti u skladu sa tim Zakonom, zbog toga je većina takvih odluka vrlo slična.

      Većinu odluka nije isplativo pisati od nule, normalna je stvar da lokalne samouprave međusobno surađuju, a postoje i predlošci raznih odluka pa i Statuta, ni Statut Grada Pazina, kao temeljni dokument jedne lokalne samouprave, nije napisan od nule, nego na osnovi predloška udruge gradova, na taj način se štede resursi.

      Gradovi su obvezni donijeti takve odluke, jer ih na to obvezuje zakon o zaštiti životinja, to nije nepotrebno kompliciranje, to je obveza.

      > ali se ne slažem da se mali psi moraju vodit na povodcu

      > nikako natpisi zabranjeno za pse po gradu jer je to ružno i izaziva suprotni efekat

      o ovome gore se može diskutirati, za to sam ovaj PRIJEDLOG odluke i stavio na net

      > Kladim se da vi nemate psa ili mačku

      nebitno, nemam ni djecu, pa sam puno vremena utrošio na amandmane na Odluku o socijalnoj skrbi u korist djece

     3. da napisao:

      oprostite na mom nepoznavanju političkih termina što je dakako bila najbitnija stvar u prethodnom komentaru… najviše me u cijeloj priči dodirnula bahatost najave odluke “Njeno stupanje na snagu utjecati će na vizuru grada te će uvelike poboljšati higijenske uvjete na javnim površinama, a mnogi vlasnici kućnih ljubimaca morati će prilagoditi svoje ponašanje sukladno ovoj Odluci.”

      od ngl sam očekivao ipak malo alternativniji pristup tom problemu a ne kopi pejstanje i najava sterilne budućnosti grada Pazina potpomognute represijom donesene odlukom. Naravno da pretjerujem ali na taj nacin bi se mogla donest i odluka o moralnosti i ćudoređu na ulicama grada Pazina…. ne možeš napisat “morati će prilagoditi svoje ponašanje sukladno ovoj Odluci.” i ostat nekažnjen… jer ovo je prijedlog ali u najavi se prejudicira kazna za nevjerne što znači da se u Odluku ne dira…

     4. tomcub napisao:

      a mnogi vlasnici kućnih ljubimaca morati će prilagoditi svoje ponašanje sukladno ovoj Odluci

      nije to bahata najava, nego pokušaj (možda pogrešan) da se u jednoj rečenici sažme učinak nakon donošenja ove odluke,
      ovaj prijedlog propisuje kaznene odredbe, dakle, ili će se vlasnici životinja prilagoditi odluci ili će plaćati kazne, nije to bahatost, to je činjenica, zašto ublažavati stvar, a sa druge strane, takva najava ljude zaintrigira da uopće kliknu i pročitaju o čemu se radi u odluci

      od ngl sam očekivao ipak malo alternativniji pristup tom problemu

      ngl za početak daje na uvid građanima tekst odluke dosta prije njenog donošenja, uoči razliku, ljude se pita za mišljenje umjesto da ih se dovodi pred svršen čin

      umjesto da iskoristite mogućnost da svojim prijedlozima doslovno utječete na sadržaj odluke, gubimo vrijeme sa napadanjem nezavisnih, ispada da je bolje da se što manje toga zna, dignemo ruku, izglasamo, to izađe u glasu istre i sve se zaboravi za koji dan

     5. da napisao:

      bravo, novi zamjenik Rabara u gradskom vijeću…. ionako mu je bilo vrijeme za penziju… mislim da jedna lapmpadina u muntriljskoj ne goria

     6. Galjardo napisao:

      go on, Tomcub!

  2. lol napisao:

   seljo!!!

 2. da napisao:

  Ispada da nezavisni umjesto da rade nesto konkretno ljepe zabrane po gradu i troše 20000 kuna na znakove i kopi pejstanje pravilnika drugih gradova…. i Zagor ce stavit svog psica na povodac kad bude krenu ka Belicu. Kako da je nekima dozvoljeno pisat po parku a mom psu nije. Dal to znaci ako zivim oko trznice za poc na potok moram preletit jer nesmijem psa vodit blizu trznice.
  Rjesavajte neke konkretne stvari a ne ove pizdarije… Pazin ima 20 pasa. Jos malo pa cemo stavljat ne gazi travu svuda okolo, pa da se dolicno oblacimo na javnim povrsinama. Meni je Pazin drag jer nema takvih natpisa…

  1. tomcub napisao:

   Nezavisni rade ono što mogu u Gradskom vijeću, nezavisni ne mogu raditi “nešto konkretno” jer nisu izvršna vlast, vlast u gradu se cijeli na izvršnu (gradonačelnik) i predstavničku (vijeće, gdje je nezavisnih 3 od 13). Oni mogu s ovakvim i ostalim odlukama Gradskog vijeća utjecati na to koje odredbe izvršna vlast mora provoditi, ovo je PRIJEDLOG ODLUKE, ovaj prijedlog se može mijenjati, da li je vaša ideja da se takva odluka niti ne donese?, ali najprije treba ispravno i sa razumijevanjem pročitati odluku.

  2. Galjardo napisao:

   Smiri se “da”. Evo sad sam pročitao cijeli post do ovuda i shvatio ono što ti očito nisi, jer možda ne znaš podjelu posla u gradu:
   Gradske su službe (dakle, ne vijećnici, već zaposleni po raznoraznim odjelima, kojima je šef ne tomcub, već gradonačelnik) napisali prijedlog teksta odluke koja se MORA po zakonu donijeti. Tomcub i Toni su članovi Gradskog vijeća kojima je ta odluka došla na stol (na vijećničke klupe) i o njoj moraju glasati, dati amandmane, prihvatiti je ili ne. Nisu je oni napisali, niti znači da oni misle da je to najbitnija stvar koju treba rješavati. E, sad. oni su, (svaka im čast, jer to do sada nije uradio gotovo nitko) potrudili se prijedlog odluke bacit kroz OCR i objavit ovdje (ponovno svaka im čast), na zidu javnog WC-a, što bi rek’o Jergović, kako bi svi to mogli vidjeti i na vrijeme dati svoje primjedbe ili prijedloge koko bi oni (vijećnici), mogli te iste primjedbe/prijedloge proslijediti dalje na sjednici Gradskog vijeća. To ja zovem transparentnost i uključivanje građana u odlučivanje. Ju kapiš? Ča je tu loše? Bravo NGL! Nisan glasa za vas, ali ako vas ovakvi kao ča je “da” ne pokolebaju, i ako nastavite objavljivati svoje nedoumice “na zidu javnog WC-a” forši ću za 3 leta.

 3. da napisao:

  ma jelda,

  http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=34355

  da se kladimo da Vi niste pročitali detaljno jer biste primjetili da se odluka odnosi na Grad malo veći od Pazina….

  Članak 27.

  Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalno redarstvo Grada Pazina.

  Posjednik psa je dužan komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

 4. da napisao:

  Za provedbu ovog akta potrebna su financijska sredstva u Proračunu Grada Pazina od cca 20.000,00 kn za nabavu i postavu znakova s prekriženim likom psa i kontejnera za odlaganje otpadaka kućnih ljubimaca.

  – ovo mi je prestrašno

 5. da napisao:

  Ovom se Odlukom određuje i da će do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te napuštenih i izgubljenih životinja, kao i druge poslove skloništa za životinje sukladno propisu o zaštiti životinja obavljati pravna ili fizička osoba koja obavlja veterinarsko – zdravstvene usluge za Grad Pazin.

  Kakvo crno sklonište, za koga…

 6. da napisao:

  a eto i još, ako mi mačka zbriše u park bez povodca i usput imam firmu ili obrt Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  * pušta kućne ljubimce na javnoj površini bez nadzora (članak 10. stavak 1. Odluke);

 7. da napisao:

  Njeno stupanje na snagu utjecati će na vizuru grada te će uvelike poboljšati higijenske uvjete na javnim površinama, a mnogi vlasnici kućnih ljubimaca morati će prilagoditi svoje ponašanje sukladno ovoj Odluci.

  oće sto posto. super, vi ste Vlast i donosite Odluke. kul. mnogi vlasnici sad strijepe od strašnih komunalnih redara. može se dodat odluka da se može odstrijelit vlasnika ili psa ako se ne pridržavaju odredbi…

  1. tomcub napisao:

   Ne razmišljaš o djeci koja se igraju na javnim površinama, nije li normalno da prioritet imaju djeca, a onda životinje.

   Vođenje psa na uzici ima za cilj spriječiti da pas nekoga ne napadne, ne može se takve stvari prepustiti na volju vlasnika, jer znamo da se pas, pa i onaj za koga je vlasnik sto posto uvjeren da neće nikoga napasti, nekada otme kontroli.

   Gradske zelene površine se štite od psećeg izmeta kako bi one postale prostor za dječju igru.

 8. da napisao:

  mislim da je dandjelo imao jedan odlican komentar vezan uz upotrebu djece u branjenju represivnih metoda…

  1. tomcub napisao:

   oprosti, ali sada ga sereš

 9. da napisao:

  Naravno da da, ali djeca su loš argument, većina njih ne izlazi iz kuće nego bulje u televiziju a razlog nisu kakice u parku velikana, samo to je vec druga prica…

  1. PufPant napisao:

   Na “djecu” se ne misli na ove koje si napisao/la nego na malene, djecu, koja se igraju u parkovima s grabljicama, lopaticama, koja ne kape da nesmiju bas sve trpat u usta, a to delaju jer je to normalno za njihovu dob.
   Ću i ja reć: “Malo si ga serete”.
   Baš me zanima dali bite promjenili priču da nekeg vašeg ugrize pas, da van dijete stane u drek ili tako nešto.
   A ča se tiče “pišanja u parku”, e pa to su uglavnon krivi objekti bez adekvatnog “namještaja”, te panduri koji ne kontroliraju parkove petkom i subotom po noći kako su to radili nekad.

 10. Da napisao:

  pa nemam psa a imam 2 klinca, i ugaze u kakicu ponekad, i ja perem a ne mama i nije to toliko strasno da nebi izlazili u park. Nije to tema, vidis kako djeca spasavaju stvar Tomislave, slazem se da se prisili vlasnike pasa da sakupljaju kakicu za sobom i smatram da to nije u redu, ali nacin na koji je predstavljena ova Odluka je taj koji me smeta. Poziv na djecu je samo odvlacenje paznje od kopi pejstanja, prijetnji vlasnicima i prejudiciranju represija odluke koja nije donesena. Ipak sam bio tu negdje kad sam spomenuo dandjela i kažnjavanja u školama.

 11. wtf napisao:

  ovo je bavljenje temama koje nisu u programu NGL, da li se osjecate da ste iznevjerili vase glasace? pogotovo one s kucnim ljubimcima. kad ce gospodarski problemi doc na red?

  1. tomcub napisao:

   ne, ovo je bavljenje temama koje dolaze na dnevni red Gradskog vijeća, postoje zakonske odredbe na nivou RH koje propisuju koje odluke mora donijeti lokalna samouprava, mi se moramo baviti i sudjelovati u svim temama koje su na dnevnom redu, koja je alternativa, da na sjednice sa odlukama koje nisu vezane uz naš program niti ne dolazimo? da prepustimo drugima da se time bave? ako prepustimo drugima, onda će ova Odluka biti donijeta ovakva kakva je ovdje predstavljena, to je bolje?

  2. tomcub napisao:

   kad ce gospodarski problemi doc na red?

   preciziraj gospodarske probleme da mogu konkretno odgovoriti što je u čijoj nadležnosti

 12. toni napisao:

  Ovaj članak ne znači da je odluka napisana od strane Nezavisne liste niti da se mi slažemo sa svime u njoj. Ona će biti tek na prvom čitanju na Vijeću 26. studenog. Kao što piše u uvodu ovdje je Nezavisna lista dala PRIJEDLOG Odluke puno PRIJE njenog donošenja kako biste vi građani i građanke mogli utjecati na njen sadržaj. Samo to napravite konstruktivno.

  Ja ću na primjer pitati i predložiti (što ne znači da sam u pravu):

  1. Smanjite novac potreban za njeno provođenje izbacivanjem postavljanja znakova
  2. Pojasnite da li se odluka odnosi i na lovačke pse (po meni ne ako gledamo članak 2.) Da li bi se trebala odnositi? Odnosno, npr. ako se ne odnosi na vodiče slijepih osoba da li to znači da ih slijepe osobe smiju zlostavljati, držati u neadekvatnim i nehigijenskim uvjetima ili puštati da laju neprekidno?
  3. Napravite u odluci jasnu razliku između malih i velikih pasa (svinja, ili iguana)
  4. Definirajte okoliš stambene zgrade (članak 16.) jer ima nekih zgrada koje su na rubnim područjima grada
  5. Dozvolite dovođenje ljubimaca na rekreacijske terene (članak 9.)
  6. Izbacite članak 18. ili bolje definirajte “učestali i dugotrajni lavež”; ili što ako neko ima tigra koji ne laje? ili neku jato papiga ?
  7. Izbaciti stavak 2 članka 19. ili propišite kaznu za onog tko ne prijavi zlostavljanje životinja
  8. Zašto je u članku 21. dozvoljeno vođenje psa samo u Željeznički park? i tamo ima dječjih sprava ako je to argument. Predlažem da se u parkovima dozvoli dovođenje pasa. Zatim u istom članku kako definirati gradski prostor koji nije omeđen ulicama, a da je to svakome razumljivo?
  9. članak 18. kako procjeniti da vlasnik nije “nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanja građana zbog zavijanja i laveža psa”

  Evo to bi ja napisao ili pitao o ovoj odluci jer mi se te stvari ne čine u redu ili mi nisu jasne.
  Smisao ovog članka je upravo sudjelovanje građana kod donošenja odluka koje se tiču svih. Po meni je to puno bolje od dosadašnjeg plakanja i prozivanja nakon donošenja odluka.

  1. tomcub napisao:

   e ovo je konkretno, čeka nas puno posla

  2. Galjardo napisao:

   go on, Toni!

  3. IVAN napisao:

   bravo toni slazem se

 13. student napisao:

  Ovakav kakav nam je grad trebali bismo dozvolit svakom stanovniku da može doma držat: pse, mačke,kokoši,patke,purane,pajceke i magarca ako zeli, jer grad nam je zadnj u Istri, pa i u regiji zahvaljujući tamo nekim nesposobnim političarima od postojanja ljepe naše. To znači od HDZ-a, IDS-a, SDP-a….., pa će ga ovi sada dokrajčit i unazaditi jer kako bi moja nona rekla: svako lani bolje.

 14. Galjardo napisao:

  Zato ti liepo študijaj, pa kad se tornaš sve to gambijaj. Znaš, kad san bi student, isto san kao ti misli da oni koji su tada bili na vlasti (a bilo je to još vrijeme mraka) niš ne valjaju i da nema šanse da se ča kambja. Međutim, prirodna selekcija ipak čini svoje, i doć ćeš, vjerovao ili ne, i ti na red da pokažeš ča znaš. Neka ti je sa srećom.

  1. perokojitigajeutero napisao:

   a gdje si to studirao da si tako pametan galjardo

  2. student napisao:

   I ja se sjećam da je u vrijeme”mraka” bilo bolje, a uzalud mi je dolazit, treba vas pustit da šačica političara dokrajči ovaj grad.

 15. eco napisao:

  BRAVO…KONAČNO NETKO PAMETAN.

 16. Mae napisao:

  Mislim da je super da ce Grad napokon imati pravilnik o drzanju kucnih ljubimaca, nadam se samo da ce se provoditi. Prije nekoliko godina Kikijev pas mi je ubio macku a na policiji su mi se smijali kad sam dosla prijavit. Nit je bilo zakona niti sluzbe koja je bila zaduzena da se time bavi.

  Zalosno je vidjeti koliki se bune protiv ovog pravilnika, zasto brkate gospodarstvo i ovo? Razni ljudi u opcini bave se raznim stvarima, a vrijeme je doslo i da se netko pobrine i za sve te macke i pse lutalice koji su se nasli na ulicama, ne svojom voljom nego zahvaljujuci ljudskog gluposti. Pa se ljudi onda trebaju potruditi i da se greska ispravi.

  Najvise od svega me pak odusevila inicijativa nezavisne liste da se pravilnik objavi prije usvajanja kako bi se gradjanima dala mogucnost da komentiraju. Ako ce nas netko odvest u demokraciju onda je to nezavisna. Bravo decki!

 17. Galjardo napisao:

  Do danas sam živio u uvjerenju da se gradske službene novine ne mogu pretraživati. Hvala Google -u to je ipak moguće. Yeah!

 18. hmmm napisao:

  Zašto se uopće zabrinjavate, kad zakon nema tko provoditi? Nek se donese ali riječ je o načinu življenja, kulturi, kako god…a to se ne dešava preko noći.

 19. IVAN napisao:

  prijedlog je da se najmanje 4-5povrsina u samom gradu ogradi za pustanje pasa,sa odgovarajucim kantama za otpatke od izmeta,te trazimo da se te buduce povrsine redovito dekontaminiraju od parazitskih ostataka recimo kako se i psi jedni od drugih ne bi zarazili,
  Dalje,zasto samo zeljeznicki park,pa i tamo je djecje igraliste????,a izmedju ostalog to je najljepsi gradski park,barem bio nekada dok ga nisu sasjekli a nisu posadili nova stabla,jesu ajde 2-3 kestena ali tek nakon piljenja crvenog kestena kom 2 jedinih u gradu uopce,
  Znaci kada se na trgu odrzava javni skup,festa rim npr,ja ne mogu svoga psa setati po trgu koliko sam shvatio,ili sam krivo shvatio

 20. zbunjen napisao:

  kuda ide ovaj svijet? Ispast će da se jedino Kiki pridržava ove Odluke i vodi Črnca na uzici po gradu.

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.