Uvjeti korištenja

Mogućnost komentiranja članaka postoji kako bi čitatelji iPazin portala mogli izreći svoje mišljenje i raspravljati s drugim čitateljima držeći se teme članka. No, pravo na iznošenje vlastitog mišljenja ne znači i slobodu vrijeđanja ostalih. Stoga smo za komentiranje članaka uveli

Pravila komentiranja

Pravila komentiranja napisana su s ciljem da komunikacija na iPazin portalu bude u skladu s važećim zakonima i općeprihvaćenim normama pristojnog komuniciranja.

  • u komentarima nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije
  • u komentarima nije dopušteno objavljivanje informacije kojom se otkriva identitet djeteta do 18 godine života uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj ili je dijete pokušalo ili izvršilo samoubojstvo, a niti iznositi pojedinosti iz djetetovih obiteljskih odnosa i privatnog života, takvi komentari neće biti odobreni
  • uredništvo ima pravo ne odobriti komentar u kojemu se ne iznose javno poznate činjenice ako sumnja da bi isti mogao štetiti trećoj osobi
  • komentari se moraju držati teme članka, komentari koji nemaju veze s temom ne moraju biti odobreni
  • komentari čija je namjera trollanje (prema definiciji Wikipedije) neće biti odobreni
  • psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz, brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, uredništvo ili subjekte članka
  • neće se odobravati komentari s linkovima na druge internet stranice koje nemaju veze s temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi
  • sukladno uvriježenom pravilu komuniciranja na internetu, komentari koji su većim dijelom napisani velikim slovima, neće biti odobreni

Uredništvo zadržava pravo izmjene ili dopune ovih pravila.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.