Video: 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana 27. studenog 2014. godine

2Predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark poziva je zainteresiranu javnost da do 5. prosinca dostave prijedloge i amandmane na prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu – Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem pošte na istu adresu ili elektroničkom poštom [email protected], a na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi – Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem pošte na istu adresu ili elektroničkom poštom [email protected] ili putem elektroničkog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću http://www.pazin.hr/gradpazin/kontakt/.

Vijećnici su prihvatili i na drugo čitanje uputili prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. Predsjednik Vijeća Boris Demark pozvao je vijećnike, proračunske korisnike i zainteresiranu javnost da do 5. prosinca dostave prijedloge i amandmane o kojima će se raspravljati u drugom čitanju na idućoj sjednici Vijeća.

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za iduću godinu iznose 74,95 milijuna kuna, a planirani rashodi i izdaci 72.62 milijuna kuna, rekla je u uvodnom izlaganju Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun. Planom proračuna za 2015. godinu planiran je suficit od 2,66 milijuna kuna s kojim bi se djelomično pokrio manjak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 6,86 milijuna kuna. Među planiranim prihodima, prihodi od poslovanja iznose 66,65 milijuna kuna, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 6,55 milijuna kuna. Najveći dio prihoda odnosi se na pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, a iznose 35,99 milijuna kuna, ili 49,17 posto proračuna. Uz to, prihodi od poreza planirani su u iznosu od 18,4 milijuna kuna, odnosno 27,06 posto proračuna, dok planirani rashodi poslovanja iznose 55,33 milijuna kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13,47 milijuna kuna.

Uz Proračun su dostavljeni materijali o provedbi Projekta “Pazi(n) proračun!”. Namjera je bila uključiti građane i javnost u procese odlučivanja važne za vođenje Grada, u ovom slučaju, u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu. Ovo je pilot projekt kojeg provodi GONG u suradnji s Institutom za javne financije i Udrugom gradova, a sudjeluju Grad Pazin i Društvo Naša djeca. Sredinom lipnja 2014. predstavljen je projekt te je bilo uključeno svih 12 mjesnih odbora. Zaprimljene prijave, oko 100 prijedloga, analizirao je oformljeni tim, a građani su bili informirani o statusu prijedloga. Građani su tako odlučivali direktno o namjeni 300.000,00 kuna iz proračuna za 2015. godinu.

Polovicom rujna započele su javne rasprave po mjesnim odborima, a u listopadu su održane četiri fokusirane sektorske rasprave (socijalna skrb i zdravstvo; kultura i turizam; ekonomija, poduzetništvo i turizam; obrazovanje i sport) kojima je bio cilj prikupiti mišljenja zainteresirane i stručne javnosti po pojedinim sektorima te formulirati preporuke. Na posljednjoj javnoj raspravi iskazana je potreba prisutnih građana za održavanjem posebne javne rasprave o sportu, koja je potom održana 11. studenoga 2014. godine. Zadovoljni smo s posjećenošću tribina, a Projekt je izvrsno medijski popraćen, uključujući novinske članke i TV emisije nacionalnih medija. Priznanje za uspješnost Grad Pazin dobio je i od Zelene Istre koja je s partnerima na projektu «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» u rujnu objavila poziv za kandidiranje primjera dobre prakse uključivanja građana u odlučivanje na kojemu je Grad Pazin sa projektom “Pazi(n) proračun!” ocijenjen kao najbolji primjer u Hrvatskoj.

Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti obrazlažući Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina napomenula je da važeću Odluku o socijalnoj skrbi treba uskladiti sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Po predloženom tekstu Odluke osigurava se kontinuitet pružanja usluga najugroženijim korisnicima s prebivalištem na području Grada i omogućuje održavanje standarda sustava socijalne skrbi na razini koja je do sada podignuta. Osim što je usklađena sa novim Zakonom čime su zaštićeni najugroženiji stanovnici s prebivalištem na području Grada – korisnici zajamčene minimalne naknade predložena su prava iznad zakonskog standarda za stanovnike s područja Grada Pazina ako ispunjavaju uvjete propisane Odlukom.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja i prava iz socijalne skrbi iznad zakonskog standarda propisanih ovom Odlukom ostvaruju hrvatski državljani s prebivalištem u Gradu duljem od godine dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Srdoč je izvijestila o stavovima i razmišljanjima Socijalnog vijeća koje predlaže dodatna prava i to pravo na smještaj u socijalni stan i pravo na naknadu za troškove toplog obroka. U raspravi se najviše govorilo o naknadi za novorođeno dijete da treba ostati na sadašnjoj razini, do toga da se možda ta problematika uredi posebnik aktom jer se ne radi o socijalnom pitanju.

pazin.hr

Vijeće je donijelo Odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade (povećanje sa 0,30 na 0,35 kuna), Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina, uz prethodno brisanje stavak 2. članka 15. prijedloga Odluke, Odluku o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada, Odluku o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“; Odluku o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina i Odluku o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika.

Umjesto Martina Čotara i Dragutina Bravara koji su svoje vijećničke mandate stavili u mirovanje iz osobnih razloga, zamijenili su Nives Matić i Serđo Rigo s koalicijske liste IDS, HNS, HSU.

Članicom Mandatno verifikacione komisije imenovana je Nives Matić umjesto Martina Čotara koji je svoj mandat stavio u mirovanje.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.