Zbog čega ćemo mi u Pazinu plaćati više nego oni u Umagu, Poreču, Medulinu…?

NAPETI PAZINSKI OTPADNI TRILER: OTPAD I OTPADNICI/E, DIO I.

Dugo u Pazinu nije bilo teme koja je toliko uzburkala javnost kao novi sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i pratećih cijena na snazi od 1.7. 2018. Srećom da se uzburkala jer inače gradonačelnik i njegovi suradnici 9.7. 2018. ne bi zaključili kako u prijelaznom razdoblju treba rasteretiti građane na način da se podijeli trošak odvoza i obrade otpada na ŽCGO Kaštijun između Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin i jedinica lokalne samouprave s područja Pazinštine, da Usluga nakon potpune implementacije sustava izvrši analizu cijena, kao i da „radi socijalne osjetljivosti pojedine kategorije građana“ razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60 l.

Dodatno, za srpanj i kolovoz 2018. godine, građanima se neće zaračunavati jedinična cijena za količinu predanog otpada (takozvani varijabilni dio cijene), već samo  cijena obvezne minimalne javne usluge (takozvani fiksni dio cijene). Dakle, da se nismo pobunili, ovo se ne bi razmatralo i zaključilo. No, u kojoj je mjeri sve ovo odgovoran pristup izradi lokalnih javnih politika? Hoće li se ovim odlukama riješiti problem? Je li ovo odgovornost i/ili strah spram javnosti ili, tek, mazanje očiju? Odgovori će doći sami, pričekajte trenutak.

Ovoj se priči može pa i mora prići s nekoliko aspekata (zakonitost, izbor modela, način uvođenja, određivanje cijena, komunikacija s javnošću, edukacija itd.), što ću pokušati učiniti u sljedećem nastavku, dok se u ovom tekstu bavim cijenama kako ih određuje novi cjenik Usluge, uspoređujući ih sa cijenama u dva grada, Umaga i Poreča, te u općini Medulin.  Poreč zato što je Pazinu uvijek zanimljivo što Poreč radi. Umag zato što su primjer dobre prakse. Posjetite web stranice njihovog komunalnog poduzeća „6. maj“ https://www.6maj.hr/ i sve će vam biti jasno.  Medulin zato što su početkom lipnja najavili kako od 1. srpnja za žitelje općine Medulin znatno poskupljuje odvoz smeća: četveročlanoj obitelji sa 76,84 kn, cijena skače na 106,99 kuna, odnosno za 40%; dvočlanim obiteljima s 48,32, skače na 78,51 kn, što je za 62,5%; dok samcima cijene skaču za 100%., sa 17 na 34 kn, plus 13% PDV. Priznat ćete da nama u Pazinu takav skok cijena djeluje pomalo anemično u usporedbi s naših čak 300%.  Ovo svakako pobuđuje daljnju znatiželju.

Nadam se da će analiza koju sam napravila građanima i građankama pomoći u snalaženju, informiranju pa i osvještavanju onoga što su nam Usluga i Grad Pazin pripremili za 1.7. 2018., a nadam se i da će pripomoći nađem komunalnom poduzeću prilikom revizije sustava cijena i pružanja usluga.

KRONOLOGIJA KOJA ĆE VAS BAREM MALO UZBUDITI

No, prije usporedbe cjenika, važno je podsjetiti se na pazinsku kronologiju, što je također mala istraživačka poslastica jer neke stvari nisam znala.

31.1.2018. – Gradsko vijeće Grada Pazina na 8. sjednici s 12 od 15 glasova donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina.  O cijenama tada ni riječi.

26.3. 2018. – Nadzorni odbor Usluge donosi (novi) Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s primjenom od 1. 7. 2018. Bilo bi zanimljivo saznati kako je ta sjednica izgledala.

Tadaaaam! Nakon 26.3. 2018. se (očito) sastao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina, budući da se gradonačelnik u svom zaključku (vidi ispod) poziva na njihovo pozitivno mišljenje na Cjenik. Nisam znala da u Pazinu postoji takav Savjet koji predstavlja potrošače javnih usluga i njihove interese pa sam malo googlala te pronašla da je gradonačelnik 6. 2. 2018. imenovao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina u sastavu: Davor Sloković (predsjednik), Dragan Šipraka (zamjenik) te članovi Vladimir Burić, Marino Golob i Vladimir Ivančević,  https://www.pazin.hr/snovine/SN_05_2018.pdf.  Ne samo da oni predstavljaju interese potrošača, nego kad potrošači javnih usluga nisu zadovoljni javnim uslugama odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda,  odlaganja komunalnog otpada, održavanja groblja i naplate parkiranja, trebali bi se obratiti Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina u kojem će Dragan Šipraka (Usluga), Davor Sloković (Gradsko vijeće Grada Pazina) i ostali štititi njihova prava pred Draganom Šiprakom (Usluga), Igorom Merlićem (Nadzorni odbor Usluge) i Renatom Krulčićem (Grad Pazin).  Bez riječi.

19.4. 2018. – gradonačelnik Pazina Renato Krulčić donosi Zaključak kojim se Trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin daje prethodna suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s primjenom od 1. srpnja 2018. godine (Službene novine Grada Pazina 16/2018 (https://www.pazin.hr/grad-pazin/sluzbene-novine/) Dakle, gradonačelnik je 19. 4. bio suglasan s Cjenikom.

29.6. 2018. – javna tribina u Spomen domu na kojoj su građani/ke iskazali/e nezadovoljstvo.

9. 7. 2018. – održana je u uvodu spomenuta Koordinacija gradonačelnika Grada Pazina, općinskih načelnika Pazinštine i predstavnika Mjesnih odbora u Gradu Pazinu na kojoj su sudjelovali i predstavnici Grada i Usluge, odnosno svi osim gradskih vijećnika i vijećnica, koji se doživljavaju kao glasačka mašina ili kao smetala, pa su o ovom sastanku i zaključcima o „rasterećenju građana“ doznali iz medija.

SADRŽAJ CJENIKA

Usporedila sam cjenike Umaga, Poreča, Medulina i Pazina (linkovi na cjenike nalaze se na kraju teksta) za potpuno istu uslugu – prikupljanje miješanog komunalnog otpada te sam sve podatke prikazala u tablicama.

Cjenici se razlikuju po razradi: umaški je cjenik najrazrađeniji, prati ga porečki, dok su pazinski i medulinski sažetiji. Različite su im i cijene pri čemu ćete vidjeti čije su najveće. Treće, izbor spremnika i preporučeni volumen spremnika se razlikuje (samo jedan grad nema 60 litara), pri čemu nitko nije četveročlanoj obitelji pokušao uvaliti spremnik od 240 litara.

Malo strpljenja za novajlije u temi. Vi koji prvi pit čitate tekst na ovu temu, samo jedno malo ponavljanje.

Usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada obračunava se tako da se zbroji:

 • cijena obavezne minimalne javne usluge (CMJU, narodski rečeno „hladni pogon“, „zrak“ i sl.) koju plaćate neovisno o količini otpada
 • cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C)
 • i cijene ugovorne kazne (CUK) ukoliko se korisnik ne pridržava ugovora.

Dakle, formula izgleda ovako: CJU = CMJU + C + CUK. U daljnjoj analizi bavit ću se sa CMJU i C, ne i kaznama.

ŠTO PLAĆAMO I KOLIKO?

Umaški i porečki dokument kažu kako plaćamo iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi. Oba dokumenta navode kako se usluga plaća cijele godine, osim korisnika koji imaju status sezonskog karaktera, kao i korisnika iz kategorije kućanstva koji se bave iznajmljivanjem turističkih ležajeva, koji uslugu plaćaju 6 mjeseci (od 4 do 11 mjeseca). Pazinski i medulinski dokument nemaju takvih odredbi.

Kućanstva – obavezna minimalna javna usluga prema volumenu spremnika

Niže u tablici se nalazi usporedni prikaz cijena obvezne minimalne javne usluge prema volumenu ugovorenog zaduženog spremnika – za kućanstva. Cijene u tekstu i tablicama nalaze se bez PDV-a koji iznosi 13%.

Spremnik Cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) za mjesečno obračunsko razdoblje (kn/mjesec) bez PDV-a
Litara Umag Poreč Medulin Pazin
60 24,91 24,61 23,42
80 32,55 37,47 46,00
120 47,85 48,48 46,83 78,00
240 93,79 95,50 93.76 130,80
360 139,98 141,82 199,00
660 255,35
770 300,31 300,52 417, 20
1100 425,54 424,73 569,80

Zbog čega kućanstva, odnosno pazinske obitelji, plaćaju najviše?

Dodatno, svi cjenici osim pazinskog prepoznaju i fizičke osobe-kućanstva koji se bave iznajmljivanjem turističkih postelja (iznajmljivači). Umaški cjenik to najdetaljnije propisuje (obavezu zaduživanja dodatnog spremnika, ovisno o broju postelja; plaćanje usluge za vrijeme trajanja turističke sezone minimalno 6 mjeseci). Cijene za iznajmljivače u Umagu i Medulinu su više nego za kućanstva, dok Poreč nema različite cijene.

Kućanstva – minimalni volumeni spremnika

Ovo je primjer tablice Minimalnog volumena spremnika prema osnovnim kriterijima za kategoriju korisnika kućanstva – fizičke osobe u Umagu.

površina nekretnine (m2) 1 član 2 člana 3 člana 4 člana 5 članova i više
do 40 60 80 80 120 120
od 40 do 80 80 80 120 120 120
od 80 do 120 120 120 120 120 240
od 120 do 200 120 120 120 240 240
preko 200 120 240 240 240 240

Medulinski cjenik prepoznaje samačka domaćinstva kojima dodjeljuje spremnike od 60 litara, mala domaćinstva (80 l) te ostala domaćinstva (od 120 do 770 l).

Porečki cjenik za kućanstvo s jednim članom također predviđa 60 l, za kućanstva do 4 člana spremnik od 120 l, a za kućanstva s pet i više članova spremnike od 240 l i kombinacije. U Poreču, zanimljivo, više korisnika može zajedno nastupati prema davatelju usluge, ali najmanji volumen po osobi može biti 40 l.

Vidljivo je, dakle, da svi osim Pazina imaju spremnike od 60 litara što govori o razini socijalne osjetljivosti, ali i razmišljanja o potrošačima i zaštiti njihovih interesa (not). Zanimljivo je i da nitko drugi četveročlanoj obitelji nije pokušao uvaliti spremnik od 240 l, kao što su to pokušali u Pazinu (ne u cjenikom, već ugovorom), po načelu – ako prođe prođe.


Gospodarski subjekti – obavezna minimalna javna usluga prema volumenu spremnika

Spremnik Cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) za mjesečno obračunsko razdoblje (kn/mjesec) bez PDV-a
Litara Umag Poreč Medulin Pazin
Svi drugi gospodarski subjekti Gospodarski subjekti koji obavljau sezonsku djelatnost za vrijeme trajanja turističke sezone Svi drugi gospodarski subjekti Gospodarski subjekti koji pružaju smještaj i pripremu i posluživanje hrane Svi drugi gospodarski subjekti Gospodarski subjekti koji se pružaju usluge hrane i turistička privreda
60 24,61 23,42
80 31,19
120 71,78 86,13 48,48 72,72 46,83 70,25 93,60
240 140,68 168,82 95,50 143,26 93.76 140,50 157,00
360 209,97 251,96 141,82 212,74 238,80
660 383,02 459,63
770 300,31 450,47 300,52 450,78 500,60
1100 638,31 765,97 424,73 637,09 683,80
1540 601,04 901,58

 

Kao što je vidljivo, Poreč, Umag i Medulin odredili su više cijene za najveće proizvođače otpada, a to je turizam i usluge prehrane, pri čemu je vidljivo da će pazinski gospodarski subjekti plaćati više cijene od najvećih obalnih zagađivača. Zbog čega?

Gospodarski subjekti – volumeni spremnika

U Umagu, minimalni volumen spremnika utvrđuje se prema djelatnosti gospodarskog subjekta (obrtnici i privreda) kroz tablicu djelatnosti u grupama od A do F, počevši sa 120 litara do 1100 litara i kombinacija, dok porečki cjenik djelatnosti svrstava u 8 grupa, počevši od 60 litara do 5500. Medulinski cjenik ima tablično razvrstane djelatnosti uz dodijeljene spremnike od 60 do 1540 litara.

Dakle, svi cjenici osim pazinskog detaljno razvrstavaju sve (ostale) gospodarske subjekte prema djelatnosti jer, primjerice, uredi ili prodavaonice koje ne prodaju hranu ne proizvode jednaku količinu smeća kao škole ili proizvodni pogoni pa im se dodjeljuju i različiti spremnici. Osim u Pazinu.

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

Niže je tablica cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C)- volumen spremnika i broj pražnjenja. Ponovo isto pitanje, zbog čega pazinsku Uslugu pražnjenje spremnika košta više od drugih komunalnih društava?

Spremnik Jedinična cijena za količinu predanog MKO – JCV (kn/spremnik/pražnjenje)
Litara Umag Poreč Medulin Pazin
60 5,30 5,30 5,88
80 7,07 7,84 8,48
120 10,60 10,60 11,76 12,72
240 21,20 21,20 23,52 25,44
360 31,80 31,80 38,16
660 58,30
770 68,02 75,46 81,62
1100 97,17 97,17 116,60
5000 490,00

 

Cijene za ostale usluge

Svi cjenici osim medulinskog predviđaju i cijene ostalih usluga, medulinski cjenik samo navodi kako će se o drugim vrstama usluga sklapati zasebni ugovori.

Ovdje ćemo usporediti cijene usluge za odvoz otpada izvan plana primopredaje, što znači da ćete ove cijene plaćati ukoliko želite zbrinuti otpad nakon dodatnog posla, akcije ili fešte.

Spremnik Cijena usluge za odvoz (kn/odvoz) Jedinična cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada – JCV (kn/spremnik)
Litara Umag Poreč Pazin
kućanstva/
gospodarski subjekti
Umag Poreč Pazin
240 i manje 67,41 68,92 21,20 21,20
360 100,61 68,92 31,80 31,80
660 183,53 58,30
770 145,93 570,00 / 684,00 68,02 81,62
1100 305,86 206,39 730,00 / 876,00 97,17 97,17 116,60

 

Vidljivo je, dakle, da bi se gospodarskim subjektima i Pazincima i Pazinkama više isplatilo raditi, poslovati, organizirati akcije i fešte na području Umaga ili Poreča i to višestruko.

 

UKUPNI MJESEČNI IZRAČUNI – USPOREDBA

Da bismo saželi zaključke, usporedimo mjesečne troškove kućanstava i gospodarskih subjekata na području Pazina, Umaga i Poreča. Medulinski izračun nije bilo moguće ubaciti jer sami ne daju zbirne podatke, a ne spominju broj odvoza pa ih nisam mogla sama točno izračunati.

Kućanstva:

Zaduženi obračunski volumen CMJU / mjesec C za 4 odvoza / mjesec Ukupno mjesečno bez PDV-a (kn), PDV je 13%
Litara Umag Poreč Pazin Umag Poreč Pazin Umag Poreč Pazin
60 24,91 24,61 21,20 21,20 46,11 45,81
80 32,55 46,00 28,28 33,92 60,83 79,92
120 47,85 48,48 78,00 42,40 42,40 50,88 90,25 90,88 128,88
240 93,79 95,50 130,80 84,80 84,80 101,74 178,59 180,31 232,56
360 139,98 141,82 199,00 127,20 127,21 152,64 267,18 269,03 351,64
660 255,35 233,20 488,55
770 300,31 417, 20 272,08 326,48 572,39 743,68
1100 425,54 424,73 569,80 388,68 388,68 466,40 814,22 813,41 1036,20

Gospodarski subjekti:

Gospodarskim subjektima s područja turizma cijene će biti više, ali kako za usporedbu s Pazinom nisu relevantni te zbog preglednosti, ovdje dajemo pregled svih ostalih gospodarskih subjekata.

Zaduženi obračunski volumen CMJU / mjesec C za 4 odvoza / mjesec Ukupno mjesečno bez PDV-a (kn), PDV je 13%
Litara Umag Poreč Pazin Umag Poreč Pazin Umag Poreč Pazin
60 24,61 21,20 45,81
80
120 71,78 48,48 93,60 42,40 42,40 50,88 114,18 90,88 144,48
240 140,68 95,50 157,00 84,80 84,80 101,76 225,49 180,31 258,76
360 209,97 141,82 238,80 127,21 127,21 152,64 337,18 269,03 391,44
660 383,02 233,21 616,23
770 300,31 500,60 272,08 326,48 572,39 827,08
1100 638,31 424,73 683,80 388,68 388,68 466,40 1026,99 813,41 1150,20

 

OVCE ZA ŠIŠANJE

 

Dakle, brojke ukazuju na to da su nas htjeli ošišati. Ako prođe, prođe. Kako drukčije protumačiti odnose i razlike između cijena? Kako drukčije protumačiti ove naknadne odluke kojih ne bi bilo da se dio zainteresirane javnosti nije pobunio? Kako su uopće određivali cijenu?

Novim sustavom smanjuje se broj mjesta na kojima se nalaze kontejneri (npr. u mojoj ulici umjesto 6 kontejnera, sad je jedan polupodzemni spremnik), smanjuje se mjesečni broj odvoza smeća (u mojoj ulici s 12 na 4), smanjuje se broj potrebne radne snage (s dva radnika na jednog). A cijene lete u nebo. Je li pošteno da korisnici/e sami snose troškove uvođenja novog sustava, kad je zakon dao mogućnost da jedinice lokalne samouprave zarade prodajom sirovina i time smanje i cijene? No to je druga tema za nastavak.

Na kraju, važno je napomenuti, ono što medulinski cjenik daje jest objašnjenje što pokriva obavezna cijena („hladni pogon“):

Troškovi koje pokriva cijena javne usluge „hladnog pogona“ su:

– troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada

– troškovi prijevoza otpada

– troškovi obrade otpada

– troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području JLS-a za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište

– troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge

– troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

 

Inzistirat ću da nam Usluga predoči iste podatke te da u svojim izvještajima detaljno iskazuje prikupljena sredstva za ovu obaveznu uslugu i rashode po stavkama.

Javna usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada građanima i građankama, korisnicima i korisnicama, potrošačima i potrošačicama, mora biti dostupnija i transparentnija. Ne bi trebalo zaboravljati na to tko ih plaća.

Nisam (još) gotova s ovom temom, ali za danas jesam.

Suzana Jašić, gradska vijećnica

 

Izvori:
Cjenici
Poreč: http://www.usluga.hr/wp-content/uploads/2018/05/Odluka-o-cjeniku-javne-usluge-prikupljanja-mije%C5%A1anog-komunalnog-otpada-i-biorazgradivog-komunalnog-otpada.pdf
Umag: https://www.6maj.hr/wp-content/uploads/2018/06/Cjenika-javne-usluge-prikupljanja-mijes%CC%8Canog-komunalnog-i-biorazgradivog-komunalnog-otpada.pdf
Medulin: https://www.ipazin.net/cijene-odvoza-smeca-objavit-ce-se-za-mjesec-dana/
Pazin: http://www.usluga-pazin.hr/site_media/…/Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_mijesanog_komunalnog_otpada.pdf

 

31 komentara na “Zbog čega ćemo mi u Pazinu plaćati više nego oni u Umagu, Poreču, Medulinu…?”

 1. Anonimno napisao:

  Ajme… Svaka čast! Da imamo u Vijeću 12-13 takvih kao ča je Suzi, di bi nam bija kraj….

  Suzi “noća mora Kruleta i Šipija” Jašić :)

 2. MarinaQ napisao:

  Wow kako iscrpan članak! Stvarno svaka čast, Suzi! Više informacija o našem sustavu i cijenama sam dobila ovdje, nego iz letaka i “ugovora”-izjave kojeg sam dobila od Usluge. A to čak nije ni približna intencija članka.
  Hvala!

 3. Anonimno napisao:

  “I car je gol” bi zapisano u nekoj priči iz davnina. Suzi svaka čast za ovu analizu. Nastavi tako i dalje. Ove autore Otpada pazinskog više ne mogu ni pozdravljati na ulici. Frustrirani smo takvim odnosom prema nama, kao da mi nismo njihovi niti oni naši.

 4. čovik napisao:

  Samo krako,bravo i hvala ti Suzana.Tako se bori za interese građana.

 5. Edius napisao:

  Nego kontejneri za plastiku, staklo, i hartu kada se prazne? U nasen selu su vajka puni magari su oni mali ca more bit 80-120 litri za nas 10 fameji

 6. Anonimno napisao:

  Bravo Suzi, a građani i dalje radite pritisak i budite aktivni, ne samo kod ove teme, vidite da se jedino tako može naprijed!

 7. Anonimno napisao:

  Bravo Suzi…
  Još žalosniju sliku bi dobili kada bi se napravila takva analiza i usporedi novi cjenik sa starim (ne samo cjenik – jer su osim cjenika neke kategorije bile regulirane nekim “internim” aktima … npr. prazni objekti sa 0-članova, mali obrti koji delaju na istoj lokaciji di i stanuju ..)
  Šteta da nisu izbori blizu.

 8. Anonimno napisao:

  Imam i ja problema sa Uslugom. Posto se suprug odselio u inozemstvo a za njim idemo i ja i djeca. Pokusavala sam odjavit smeće, ali po njihovom to ne mogu. Nakon sto su mi uvalili kantu od 80 l koju moram obavezno placat mjesecno nekih 47 kn, koju necu nikada koristit. Pa sam ih pitala kamo ce mi slat uplatnice i kako cu to placat, a njihov odgovor na to je bio: da njih to ne briga. Samo me zanima bilo što na ovu temu.
  Hvala

  1. Anonimno napisao:

   Usluga će vidjet da kartice koje nemaju nikakav promet mjesecima – znači da nismo koristili njihove USLUGE – jer nemamo ča stavljat u kantu sa komunalnim otpadom – …
   (Ali naravno da to nije predviđeno ni u Pravilniku ni u Cjeniku …)
   Iako je nakana zakonodavca bila ta se sve u državi mora plaćat prema stvarnim količinama mi smo dobili da ćemo plaćat više nego prije (pa makar nismo koristili uslugu) ali još ćemo i “stvarne” količine plaćat …

 9. Grajanka napisao:

  Bravo Suzi
  Hvala ti na hrabrosti, dosljednosti i velikom trudu za svoje sugrađane u borbi protiv samovolje vlastodržaca u Pazinu.
  Tekst je odličan i oćekujemo nastavak :)

 10. Anonimno napisao:

  Bravo i čeka se Dio II.

 11. Fabrichka Greshka napisao:

  Kako je trgovačko društvo ‘USLUGA’ d.o.o. Pazin, kao trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Pazina, moj je prijedlog da se pokrene peticija za smjenom direktora Šiprake i voditelja čistoće Gržinića. Predugo su se zadržali na tim pozicijama, a u cijelom gradu postoje priče kako se zlorabilo prvo po stranačkoj pripadnosti (nepotizam pri zapošljavanju), a onda po nekim privatnim osnovama ( zloupotreba položaja). Kad bi bilo konkretnijih dokaza (voljnih svjedoka) to bi se moglo na neki istražiti/procesuirati. U svakom slučaju da ih se i smijeni nažalost bi završili opet negdje uljebljeni.

  1. Anonimno napisao:

   Šipraka je navodno na odlasku, a ako imate bilo kakve informacije/dokaze – DUŽNI ste prijavit ih nadležnima.

   1. Fabrichka Greshka napisao:

    Nažalost, ja nisam u poziciji svjedočiti ni priložiti materijalne dokaze, jer o tome znam iz druge ruke. A to čak ni nisu gradska naklapanja, koliko javne tajne. Zanimljivo bi bilo pogledati i statistički podatak zaposlenih u Usluga d.o.o u kojem se postotku podudara s pripadanjem stranci.

  2. N.N. napisao:

   Kad bi se moglo dobit uvjete javnega natjecaja FORSI nebi ni trebala nikakva peticija za smjenu?

 12. Anonimno napisao:

  …samo da nastavak ne bude “Umag, Poreč i Medulin uskladili s Pazinom”

 13. Anonimno napisao:

  Sad su nam digli cijene smeća, a ubrzo kad stave Šipraku u vodovod onda će nam dignut i cijenu vode valjda ?!

 14. Reflexion napisao:

  Svaka čast na članku! Bez obzira ča je u usporednim tablicama dokazano da je Pazin najskuplji, a najsiromašniji od svih navedenih gradova, čak i da nije tako imamo pravo i naša je dužnost kao građana da se bunimo protiv svega ča smatramo nepravednim. Da li je navedeni materijal dovoljan da se neke aktere ove priče prijavi USKOK-u? Da li podržavate ideju da počnemo pomalo nosit smeće na trg dok se cijene barem ne prepolove, a u jednom od prijašnjih komentara vezanih uz tribinu u grubo san izračuna da poskupljenja ni trebalo ni bit….
  Trebalo bi da dojde barem 100 ljudi i da donesemo malo smeća u znak protesta, pa nek si ga Šipraka, Krulčić i svi ostali ča im padaju šoldi iz žepa a članovi su vijeća i odbora, lipo sortiraju i uzmu doma….ovakav ustroj će rivat kapit samo gerilsko ratovanje :-)

 15. Anonimno napisao:

  Bogme, nisam zna da je Usluga trgovačko društvo A sada je dokazala da je zaista jer trguje s našom vunom. Ja sam već izjavi da priznajem da sam ovca za šišanje ali ipak blejim (blebećem kako nas je neki etiketira).
  Svakako ne se predat, go Suzi go!!!

 16. Nenad napisao:

  Svaka čast na trudu i vremenu, još da je uporedila gradove koji su iole slični Pazinu ovo bi imalo smisla! Viva

  1. Ivan von Pazin napisao:

   Poreč je udaljen od Kaštijuna cca kao i Pazin, a Umag je najdalje, Medulin je u k…u kao i Pazin. To je dovoljno podataka.

 17. Anonimno napisao:

  Umag ne pelje u Kastijun.

 18. Anonimno napisao:

  A kladim se da ove kartice koje su nam podijelili ne budu služile za evidenciju ki je koliko koristi zajednički spremnik (nego samo za otvaranje kante) – previše bi se “korisnih” podataka moglo statistički obradit … navodno je software problematičan … videt ćete kako će se “prijelazni” period jako produžit prije nego sustav naplate profunkcionira

 19. . napisao:

  Valja napisati i članak o uhljebničkom društvu Usluga d.o.o.
  Oni koji su bili tražiti manju kantu možda nisu išli za time, ali objektivna činjenica je da ih ima toliko da se međusobno guraju po hodnicima i grupno broje ovce po uredima. Pri tome 3 osobe traže dokument, pitaj boga koliko ih mijenja žarulju (Iako su vjerojatno uhljebili još jednog samo za tu svrhu).
  Zapitajte se koliko bi odvoz bio jeftiniji kad bi njih istjerali da pridonose ovoj vukoj*****i od države.
  Ako ikada budete pisali članak o tome, možete obraditi i ostale institucije grada Pazina.

 20. Anonimno napisao:

  Imam pitanje za Uslugu ali tamo gdje su pitanja. Mislim da ce svima bit zanimljivo.

  1. Anonimno napisao:

   Ne pitajte tu, oni tu ne odgovaraju. Zovite ih na telefon ili pitajte na mail direktno, a onda pitanje s odgovorom stavite tu da svi vide.

   1. TRUBILO napisao:

    BRAVO SUZI!!!!!!!

    Iz vašeg teksta vidljivo je da su svi bili upoznati sa novim cjenikom još od 06.02.2018 jer se gradonačelnik pozvao na pozitivno mišljenje o cjeniku savjeta za zaštitu potrošača za koji nismo ni znali da u Pazinu postoji. Nadzorni odbor USLUGE potvrđuje 26.03.2018 cjenik koji je donijela USLUGA a 19.04.2018 gradonačelnik daje suglasnost za taj cjenik. Nakon javne tribine gdje je iskazano nezadovoljstvo građana gradonačelnik održava 09.072018 sastanak sa općinskim načelnicima i predstavnicima Mijesnih odbora gdje ih obavještava da se će VELIKODUŠNO za 07 – 08mj. biti obračunat samo FIKSNI DIO RAČUNA a VARIJABILNI se ne bi obračunavao do daljnjega. Pa upravo u tom FIKSNOM dijelu računa je najveći problem jer je on sada mjesečno u odnosu na dosadašnji obračun 200 – 300% veći. KEMU ONI MAŽU OČI!!!!!!!!. Nije toliki problem varijabilni dio ( proizvodnja otpada ) jer ćee to smeće i onako većim dijelom završit u boški ili u jami pošto su sada većina građana potpisali izjavu da žele manji volumen nego što im je USLUGA nametnula. Ispada po tome da će cijeli Grad biti na 80l spremnicima bez obzira na članove domaćinstva. Čini mi se da je u Pazinu sazrijelo vrijeme za još jednu stranku koja bi se zvala POKRET OTPORA jer po sve sudeći predstoji borba STOKE SITNIH ZUBA protiv samovolje i pljačke vlastodržaca. PAZINJANI I PAZINJANKE ne potpisujte izjave,ne podižite kartice jer je to prvi korak da pokožemo nezadovoljstvo i otpor ovoj vlasti. Vladajućima savjetujem resetirajte programe i razmišljanja u svojim glavama jer ovakvim odlukama kojima nam samo mažete oči u ljudima stvarate još veči revolt.
    Suzi radite na vašim tekstovima i dalje imate podršku 99% PAZINJANA I PAZINJANKI a onij 1% ionako je ekipa koja je stvorila ovaj banditski cjenik pa od njih ionako ne trebate očekivat podršku.
    BRAVO SUSI I SVAKA ČAST ZA TRUD KOJI U TAJ POSAO ULAŽETE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. Anonimno napisao:

     Ako ne potpišemo, zaračunat će nam veći volumen.

     1. Anonimno napisao:

      To je baš interesantno pitanje. Ča bi bilo kada bi se neki potrudi i napisa žalbu na te njihove ankete/ugovore – ako ne podigneš poštu ako ne dostaviš potpisanu anketu – tretira se isto kao da si potpisa s njima ugovor?!?
      Pa neka se upravni sud ili ki je već nadležan i na to očituje?

 21. marko napisao:

  nadamo se da neće ostati samo na tom lijepom članku i potpori čitatelja, iskreno nadamo se nekom rezultatu, ćitaj sankcijama za počinitela nečasnih radnji

 22. admin napisao:

  zbog pada kvalitete rasprave ova tema će uskoro biti zaključana za komentiranje

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.